Golf Online

Čo nedokážeme vyhodnotiť, nedokážeme ani riadiť.

Za obdobie posledných 20 rokov sa na Slovensku začal pomaly, ale vzostupne vytvárať golfový trh. Trh, na ktorom majitelia golfových ihrísk, golfová asociácia, dodávatelia golfových ihrísk a klubov a samozrejme golfisti sú súčasťou ponuky a dopytu v spojení s golfom ako hrou. Rok 2008 priniesol pre všetky subjekty golfového trhu radikálnu zmenu. Svetová ekonomika zaznamenala prepad komoditných a akciových trhov, rástli ceny ropy a bankrotovali banky a poisťovne. 

Všetci sme sa zastavili a začali viac počúvať, viac rátať, viac zvažovať, viac si ceniť hodnoty, viac si ceniť schopných ľudí... Ako tieto zmeny zasiahli golfový trh na Slovensku? Čo hovoria čísla a štatistika?

Stupeň vývoja golfového trhu sa definuje nasledovne:

a.) počet obyvateľov na ihrisko

Nasýtený trh - počet obyvateľov na ihrisko v krajine je menší ako 25.000
Rozvinutý trh - počet obyvateľov na ihrisko v krajine je medzi 25.000 – 100.000
Rastúci trh - počet obyvateľov na ihrisko v krajine je medzi 100.000 – 300.000
Novovznikajúci trh - počet obyvateľov na ihrisko v krajine je viac ako 300.000 .
Kde je Slovensko? Slovensko má 5,5 mil. obyvateľov a ihrísk, kde je možné hrať golf  je 12, vychádzame pritom z údajov SKGA. Čiže je to 458.000 obyvateľov na ihrisko. Pre Slovensko je to jednoznačne odpoveď, že sme trhom vznikajúcim, odborne nazývaným INFANT.

b.) počet registrovaných hráčov na celkový počet obyvateľov

Slovensko má cca 6.000 registrovaných hráčov, čiže výsledkom je 0,1% ako percentuálny ukazovateľ dopytu trhu. To je opäť číslo ukazujúce na novovznikajúci trh INFANT.

Slovensko sa ešte ani nerozbehlo a kríza v roku 2008 už vývoj „nenarodeného INFANTA“ prudko zastavila. Golfové ihriská riešia svoje špecifické problémy, snažia sa prežiť a pripraviť čo najzaujímavejšie programy pre svojich existujúcich a nových hráčov. Problémy slovenského golfu sa však  výrazne neodlišujú od tých, ktoré riešia krajiny ako Anglicko, Amerika, Nemecko, Švédsko, Španielsko, Írsko či Škótsko, kde počet registrovaných golfistov na počet obyvateľov predstavuje viac ako 5% a teda trh sa považuje za nasýtený. Či však INFANT, alebo trh nasýtený, všetci sa stretávame s jedným problémom, a to: “Ako objaviť golf pre nových hráčov, ktorý na INFANTNOM trhu zabezpečia jeho rast a presun do kategórie rastúceho trhu, a na nasýtenom trhu pomôžu obnoviť rast vytvorením nového dopytu.“ Práve teraz je moment, kedy iba profesionálny manažment dokáže prijať opatrenia a zaviesť tie správne procesy vedúce k tomu, aby subjekt golfového trhu nielen prežil, ale dal základy aj zdravému rastu.

Pre manažment je teraz kľúčové plne sa sústrediť a definovať nasledovné:

1. Kto sme? Aká je naša misia? Čím sme výnimoční (cena, ihrisko, program,...)?

2. Sme naozaj otvorení všetkým?

Máme detské odpaliská, aby sme dali zárodok pre golfistov o 10 rokov?
Máme programy pre  ženy, aby sme golf rozvíjali ako miesto pre rodiny a dali mu tak príjemnú a vrelú atmosféru? Sme otvorení športovcom a profesionálnym podujatiam, aby sme dali dôraz na športovú stránku golfu? Ponúkame  programy firmám, aby vznikali spomienky na spoločné pracovné zážitky spojené s golfom? Golfové ihrisko musí byť harmonickým miestom, kde budú platiť pravidlá, ktoré možno zo začiatku nie všetci poznajú a tým pádom (ne)dodržujú, ale to je obdobie INFANTA. Obdobie, kedy ho vychováme.

3. Sme dostatočne dobrí v marketingu?

Vytvárame dynamické ceny? Máme kvalitnú databázu, ktorá nie je o kvantite, ale o kvalite?
Využívame informačné technológie, sociálne siete, on-line booking siete ako Facebook, Twitter či Golfswitch? Spolupracujeme s cestovnými alebo turistickými agentúrami?
Máme dobre vypracované programy pre lojálnych a verných zákazníkov?

4. Ponúkame skúsenosti?

Pomáhame zlepšovať kvalitu hry? Poskytujeme bezplatné výukové hodiny, demo dni? Školíme zamestnancov? Máme kvalitne spracované popisy práce, systémy kontroly a hodnotenia výkonu práce, manuály na jednotlivé postupy?

5. Vyhodnocujeme?

Máme slovne, alebo číselne zadefinované parametre výkonov, aby sme ich mohli merať, porovnávať a štatisticky vyhodnocovať? V angličtine existuje výstižná fráza: „What cannot be measured, cannot be managed.“ Naším jazykom povedané, všetky predošlé pravidlá, ktoré sme zadefinovali, musia mať merateľný výkon. Inak nedokážeme riadiť tak, aby sme dosiahli cieľ.  Tým je získať nových hráčov, objaviť golf pre nových zákazníkov. Nárast golfistov je pomalý a nezdá sa, že sa trend zmení. Prečo je to tak? Veď sa zdá, že všetci vedia, čo treba robiť a každý sa to snaží robiť čo najlepšie..

Odpoveď na otázku ďalšieho rastu by nám mali dať konkrétne výsledky meraní. Na základe tých by sme mali začať riadiť procesy na golfovom trhu tak, aby sa to prejavilo v raste. Čiže každý klub by mal začať pravidelne vyhodnocovať:

Počet zákazníkov a ich štruktúru, tj. systém cien, priemernú hodnotu členstva, priemernú hodnotu green fee atď..

Výkony zamestnancov, tj. ich kvalifikáciu a jej pravidelné zvyšovanie, ich efektívnosť na počet vykonaných operácií za stanovenú jednotku a pod..

Základné výkonové ukazovatele, tj. celkové príjmy a ich štruktúra, celkové náklady a ich štruktúra, podiel mzdových nákladov a pod...   

Štatistické údaje ako priemerný počet odohraných kôl  v danom dni, poveternostné podmienky, spokojnosť zákazníkov, spokojnosť zamestnancov, benefity a pod.

Avšak ani najlepšie spracované výsledky z daného klubu nám neukážu v akom stave je celkový golfový trh. Najdôležitejšie je podeliť sa o merateľné výsledky s partnermi v odvetví a vytvoriť tak komplexný obraz situácie. A práve toto na Slovensku  chýba.

Podeliť sa o informácie s inými – to je práve to, čo dá všetkým subjektom golfového trhu celkový obraz o merateľných výsledkoch. Vedenie  klubu si tak dokáže stanoviť správne nástroje na dosiahnutie reálnych cieľov. Docieliť spoločnú štatistiku golfových ihrísk, poskytnúť ju majiteľom a teda investorom, dať im tak správne údaje k tomu, aby využitie vynaložených zdrojov bolo skutočne efektívne a prinieslo golfovému trhu na Slovensku rast.

Spolupráca medzi ihriskami bude tiež prispievať k  profesionálnemu rastu samotného manažmentu ihrísk.Koľko ihrísk má napríklad reálne spracované náklady na údržby ihriska?Koľko ihrísk má urobený riadny audit údržby ihriska, aby mohli reálne posúdiť požiadavky ich hlavného greenkeepera na rozpočet?Koľko ihrísk skutočne každoročne kvalifikáciu svojich zamestnancov, či už interne, alebo externe?

Je zbytočné zaviesť nové programy pre zákazníkov, očakávať zmeny a nový prístup, ak ľudia, ktorí ich majú realizovať, tj.personál, sú stále na tom istom mieste a nič nové sa nenaučili...

Urobme nasledujúce porovnanie:

Na 18-jamkovom ihrisku v západnej Európe pracuje v priemere na plný úväzok 22 ľudí a na čiastočný úväzok 2 ľudia. Vo východnej Európe je to na plný úväzok 27 ľudí a na čiastočný 5 ľudí. Asi by sme sa mali zamyslieť, prečo je to tak? Náklady sú možno porovnateľné, keďže mzdy v západnej Európe sú vyššie.

Ale riadenie nie je iba o nákladoch na mzdy. Koľko strát či škôd vznikne preto, lebo zamestnanec nevie problém riešiť profesionálne a učí sa len na vlastných chybách, ktoré v konečnom dôsledku platí zamestnávateľ. Koľko škôd spôsobí zamestnanec tým, že jeho príliš dlhá reakčná doba na problém spôsobí pokles štandardu, zadefinovaného vo vyššie uvedených klubom stanovených pravidlách.. ? Sleduje manažment klubu efektívnosť práce personálu? Školením personálu za zabezpečuje skracovanie času zamestnanca potrebného na vykonanie požadovaných činností. Vytvára sa tak priestor na vyšší počet výkonov a teda zvýšenie efektívnosti.

Sledujete, motivujete a odmeňujete zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v európskych vzdelávacích programoch? Meriate kvalitu ich práce? Porovnávate ich aktuálne výkony s predošlým rokom? Jedine tak identifikujete tých, ktorí rastú. A ak rastie výkon zamestnanca, rastie výkon klubu. A aby rástol výkon zamestnanca, musí mať už na začiatku presne zadefinované, ako sa bude jeho výkon merať.

Henry Burus napísal: „Good manager is a man, who is not worried about his own career, but rather the careers of those, who work for him.“ Teda: Dobrý manažér je ten, ktorému nezáleží len na kariére svojej, ale hlavne na kariére tých, ktorí pre neho pracujú.  

Ak sa chce slovenský golf rozvíjať a ak investori, ktorí svoje financie vložili do vybudovania golfových ihrísk a išli tak s kožou na trh, chcú nielen prežiť, ale rásť, musia nájsť cestu, ako vytvoriť spoločnú informačnú bázu. Bázu, v ktorej budú dáta spracované jednotnou metodikou a jednotne sa zadefinuje štandard služieb. Kvalifikácia a výkonnosť personálu tak bude veľmi ľahko merateľná. Všetci budú chápať svoju pozíciu v rámci fungujúceho trhu tak, aby vznikala iba zdravá konkurencia a nie chorý monopol a snaha jednotlivcov kontrolovať všetko.

Veľmi by som želala golfu na Slovensku schopnosť zjednotiť jeho subjekty k tomu, aby mohli spoločne, pri spoločnom financovaní, zabezpečiť prísun dôležitých informácií, zvyšovať kvalifikáciu personálu, mať otvorený prístup k celkovým dôležitým štatistikám... Zistiť, kde na trhu je ešte miesto, o ktoré ma zmysel bojovať. Subjekty nemusia byť kamarátmi, ale mali by určite byť profesionálnymi partnermi.

Na Slovensku sú zatiaľ profesijnými organizáciami SKGA a PGA. To sú však organizácie športové, pre ktoré je hlavnou úlohou zabezpečiť rozvoj golfu ako športu. Kde je však organizácia, ktorá napĺňa ciele majiteľov, investorov a manažmentu? Veď ich ciele sú úplne odlišné od cieľov športových organizácií. Ich cieľom je pokrývať vynaložené náklady a zabezpečiť zisk na nové investície či vylepšenia.

Autor: Martina Zaťková

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 2(komentárov: 2) Pridať komentár
 
Caza
Terrell
14.08.17 09:02

Belerang

Agen bondek
undangan pernikahan unik
Supp[..] Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam

S[..] besi beton delcoprima


Agen wiremesh
undangan pernikahan ada foto
Supplier Bondek Cor

S[..] besi beton cakra steel cs

Agen besi h beam
Agen pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan yang unik
Supplier Atap Spandek Sni

Supplier besi beton bjku

Agen besi wf
Agen besi hollow
undangan pernikahan ala jepang
Supplier Plat Bordes Kembang
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah

Supplier besi beton Sni Ulir Polos


Agen besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan arab
Supplier Plat Besi Hitam

Supplier besi beton ais


Agen besi wf baja
undangan pernikahan ala jepang
Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel

Supplier besi beton

Agen besi cnp
Agen besi unp
undangan pernikahan bermanfaat
Supplier Jual Besi Siku Baja
Distributor Plat Kapal Besi baja

jasa konstruksi baja

Agen besi hollow
Agen besi siku
undangan pernikahan ada fotonya
Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal
Supplier Plat Kapal Besi baja

www.pusatbesibaja.co.id


Agen Plat besi plat kapal
undangancinta.com
Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording
Agen Plat Kapal Besi baja

undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
www.pusatbesibaja.com

ironsteelcenter.com
Agen besi h beam baja
undangan pernikahan cantik dan murah
Supplier Besi Hollow
Toko Plat Kapal Besi baja

www.jualbesibajamurah.com

Toko stainless steel
Agen besi cnp
undangan pernikahan akrilik
Supplier Wiremesh
Jual Plat Kapal Besi baja

Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir

Toko atap spandek
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan bentuk tas
Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80
Harga Plat Kapal Besi baja

Pabrik besi beton sii

Toko baja ringan
Toko besi Wf Baja
undangan pernikahan online
Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40
Pabrik Plat Kapal Besi baja

Pabrik besi beton psi Ulir Polos

Toko bondek
Toko bondek
undangan pernikahan modern
Supplier Pipa Besi Hitam Medium

Pabrik besi beton perwira

Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Toko wiremesh
undangan pernikahan unik dan murah
Supplier Besi Wf

Pabrik besi beton PAS

link8

hoowei
hoowei
11.04.17 05:16

Rau-Tech is really a German born organization which is rolex replica sale within the shop globe associated with high-end view personalization. This particular microcosm associated with horology is mainly proliferated through customized replica watches sale that are getting very popular. Probably the most rolex replica uk queries I've been obtaining through individuals worldwide is actually, when may Rolex begin to provide dark coloured Rolex Replica UK. inch These people appear to believe with the customized rolex replica available along with dark instances, presently there appears to be the less-than-insignificant need. Which may be therefore, however We don't believe which rolex replica sale will begin providing black-coated Submariners or even additional rolex replica sale right now or even at any time soon. The reason why. Nicely, consider it. Rolex is actually first of all regarding improving their own previous.