Golf Online

Golfová etiketa - žije alebo prežíva?

Trpia ihriská nedostatkom hracej etikety golfistov?

Superintendanti a manažéri golfových ihrísk sú často znechutení a demotivovaní  nedostatkom ohľadu hráčov voči ihrisku. Okrem bežných záležitostí, s ktorými bojujú pravidelne (ako často aerifikovať, ako mať lepšie bunkre, prečo rafy rastú tak rýchlo a pod..) sú často vystavení  novým problémom.  V poslednej dobe sa mnoho z nich sťažuje na absolútny nedostatok ohľadu hráčov voči ihrisku a ignoráciu etikety.

Aby sme boli úprimní, ťažkosti s etiketou hráčov týkajúcou sa starostlivosti o ihrisko po hre nie sú nič nového. Problémom je, že sa situácia zhoršuje.  Ako teda prinútiť a motivovať hráčov,  aby dodržiavali pravidlá keď jazdia na golfových autíčkach, aby opravovali ballmarky (stopy po dopade loptičky na green), divoty (vyseknuté trsy trávy)  a pod... Keby ste sa prešli po akomkoľvek ihrisku, určite by ste narazili na niekoľko nepohrabaných bunkerov, na stopy po autíčku v miestach, kde je ich premávka zakázaná...

Prečo to tak je?

Existuje niekoľko teórií:
Jednou z nich je, že golfisti jednoducho považujú starostlivosť o ihrisko a jeho úpravu za zodpovednosť niekoho iného. Myslia si, že tým, že zaplatili za hru, tým to pre nich končí. Ďalšia teória vychádza z faktu, že mnoho hráčov začalo hrať v neskoršom veku a jednoducho neboli riadne vychovaní a vedení k tejto stránke hráčskej golfovej etikety. Upraviť ihrisko po hre,  tj. opraviť ballmark na greene, pohrabať bunker, nejazdiť autíčkom tam, kde sa to nesmie a pod... skrátka hrať tak, aby hráči, ktorí hrajú potom,  mali rovnaké podmienky .

Golf má svoje pravidlá. Súčasťou výuky golfu je samozrejme oboznámenie sa s nimi. Etiketa je hneď prvá časť. Nájdete v nej filozofia hry, zásady bezpečnosti, ohľaduplnosť k druhým a samozrejme aj starostlivosť o ihrisko. Hrabanie bunkerov,  oprava vyseknutých trsov trávy a stôp loptičky na greene, zásady jazdy s golfovým autíčkom...  Všetky pravidlá a zásady majú jeden jediný cieľ – aby si golfovú hru mohli užiť všetci hráči v maximálnej možnej miere.
Etiketa je  dôležitá časť golfu, ale nie je obligatórna - je definovaná ako „odporúčanie“. A tým sa dostávame k otázke:

Ako hráčov motivovať, resp. primäť k tomu, aby sa o ihrisko po hre lepšie postarali?
Najdôležitejšie je jasne im vysvetliť ČO by mali robiť a PREČO.


DIVOTY ( vyseknuté trsy trávy)

Zmätok okolo divotov je často hlavnou príčinou faktu, že s nimi mnoho hráčov nič nerobí.  Všeobecne platí, že vyseknutý trs sa má vrátiť na miesto v záujme zachovania hrateľnosti povrchu.  Ak trs vrátený na pôvodné miesto neprežije, neskôr to vyrieši greenkeeper. Čiže ak pri údere vyseknete trs trávy vcelku a potom ho dokážete zodvihnúť, mali by ste ho vrátiť na pôvodné miesto. Ak trs nezostane vcelku, prázdne miesto sa obvykle zasype pieskom alebo inou na to určenou zmesou.


Divoty sú problémom obvykle u fervejí vysiatych psinčekom výbežkatým.  Často ide o veľké trsy a trvá dosť dlho, kým sa opäť plne začlenia do porastu.  Najmä v letnom období, kedy je teplo, trvá regenerácia naozaj dlho – keďže psinček je druh určený pre chladnejšie podmienky.  Takže práve v lete, počas top sezóny, by mali hráči skutočne dbať na to, aby divoty vracali na miesto a poškodenie fervejí bolo čo najmenšie. 

Hráči však v priebehu roku môžu hrať na rôznych ihriskách v rôznych klimatických podmienkach. To, čo by sa malo robiť na jednom, nemusí platiť na inom.  Superintendant by preto mal čo najzrozumiteľnejšie odkomunikovať s hráčmi, čo sa od nich v danej situácii  očakáva a prečo je práve tento doporučený spôsob pre ihrisko najlepší, mal by jasne vysvetliť faktory, ktoré na to majú vplyv – špecifikácia daného trávnehu druhu, dostupnosť personálu, ročné obdobie a pod.

BALL MARKS (stopy po dopade loptičky na green)

Greeny sú najdôležitejšie časti golfového ihriska.  V súčasnosti sú práve ballmarky  častým a najmarkantnejším prejavom ich poškodenia  a vzbudzujú veľa diskusií.  Nemám pocit, že by hráči ballmarky upravovali v menšej, či väčšej miere ako tomu bol v minulosti.  Obvykle sa golfisti snažia greeny upraviť, ale malá pripomienka o dôležitosti tejto úpravy nikdy neuškodí.  Ak sú greeny tvrdé, často majú problémy ballmarky identifikovať, nakoľko loptička sa odrazí a rýchlo od miesta dopadu odkotúľa.  V prípade mäkších greenov ballmarky nie sú také výrazné ale ich identifikácia je jednoduchšia.   Je treba vždy myslieť na to, že aj správne opravený ballmark môže na greene nechať poškodené miesto viditeľné  a negatívne ovplyvňujúce hrateľnosť povrchu po dobu niekoľkých dní.

BUNKRE – čo s nimi?

Úprava bunkerov po hre nie je žiadna veda. Jednoducho ich treba pohrabať, uhladiť povrch tak, aby tam nezostali stopy ani po údere ani po obuvi.  Odpal z bunkra je sám o sebe náročný, čiže nesťažujme ostatným golfistom  situáciu ešte viac tým, že bunker necháme neupravený.  Z pohľadu personálu ihriska je treba zabezpečiť primeraný počet hrablí okolo každého bunkera na ihrisku. Hráča môže znechutiť fakt, že obrovský bunker má len jedny hrable a treba ho celý obísť na to aby  k nim  dostal. V tom momente sa okamžite objaví alibistická logika : „Ak naozaj chcú, aby som pohrabal za sebou bunker, musia v prvom rade zabezpečiť, aby som to mal čím urobiť.“

GOLFOVÉ AUTÍČKA

Niektoré pravidlá pre používanie golfových autíčok  ako je dodržiavanie rozumnej vzdialenosti od greenov a odpalísk sú už celkom vžité, ale dodržiavanie iných obmedzení je veľkým problémom pre mnoho golfových klubov.

Mnohokrát hráči vôbec nechápu dôvod daných zákazov a obmedzení a personál nevenuje dostatok času a energie aby im to vysvetlil.  V niektorých situáciách je to jasné, napr. ak prší a je mokro, hráči chápu, prečo nemôžu jazdiť.  Ale treba im rozumne vysvetliť , že rovnaké obmedzenia platia aj vtedy, keď je naopak extrémne teplo, príliš sucho alebo po postreku herbicídmi...a treba objasniť aj prečo je tomu tak.

Je nutné zdôrazniť, že reštrikcie a obmedzenia sú vydané preto, aby sa uchránil povrch ihriska, nie preto, že to superintendantovi urobí radosť... Ani on nie je nadšený z faktu, že hráči budú hundrať. Ale ak to podmienky vyžadujú, je lepšie na deň –dva autíčka zakázať, než potom niekoľko  týždňov ozdravovať a renovovať zničený porast.

KOMUNIKÁCIA, VYSVETĽOVANIE, VZDELÁVANIE

Nedá sa presne vysvetliť prečo hráči nevenujú dostatočnú pozornosť etikete pokiaľ ide o starostlivosť o ihrisko po hre.  Nie je to však  nič nového. Zázračný recept neexistuje, pomáha len vysvetľovanie, komunikácia a vzdelávanie. 

Nestačí len direktívne povedať, že toto a tamto sa jednoducho nesmie. Nájdite si čas, vysvetlite prečo to tak je. Šanca, že slová dopadnú na úrodnú pôdu sa zvýši, hráči pochopia o čo vám ide a prečo to tak má byť.

Keď ste profesionál, všetko sa vám zdá jasné, ale golfisti sú bežní ľudia, ktorí nemajú odkiaľ vedieť  čo a v akej miere trávniku škodí.  Žijeme v dobe množstva informácií. Málokto robí niečo  len preto, že mu to niekto nakáže. Chce poznať príčiny, dôvody.

Význam starostlivosti o golfové ihrisko je potrebné pre goflistov neustále zdôrazňovať. A nejde len o to, aby greenkeeperi mali uľahčenú prácu. Starostlivosť o ihrisko je ich džob.  Ide o to, aby si hráči uvedomili, že musia byť ohľaduplní voči ostatným hráčom. Ak ich loptička mala výbornú, ľahko hrateľnú polohu aj napriek tomu, že dopadla do bunkra, mali by túto skúsenosť  dopriať aj hráčom, ktorí hrajú po nich. Všetci hráči by mali mať rovnaké podmienky.  A keď etiketu bude dodržovať každý, všetci budeme mať vynikajúce podmienky pre hru.

Čiže nezabúdajte na zásadu:

Po údere nechaj ihrisko v rovnako dobrom stave (alebo aj lepšom) v akom si ho našiel.

Článok bol uverejnený na www.usga.org, autorom je DARIN S. BEVARD.