Golf Online

Monitoring - účinný nástroj, ale veľmi málo využívaný

Monitoring - užitočný nástroj ale veľmi málo využívaný

Monitoring je mimoriadne užitočný nástroj  - samozrejme len v prípade ak je správne využitý. Figuruje v mnohých plánoch, často sa však nedostatočne uvažuje o jeho dôsledkoch.  Slová často strácajú svoj zmysel a to buď nedocenením ich významu, alebo naopak  nadhodnotením ich významu a práve výraz monitoring môže byť takým slovom.  Pochádza z latinčiny a znamená "varovať, radiť, poradiť, ..pripomínať.“

Golfové ihriská sú obvykle charakterizované typom vegetácie, ktorá na nich prevláda, čiže napr. vresoviská, links alebo parkové ihriská.  Tu však objektívne definície končia a nám nezostáva nič iné než ďalšie subjektívne hodnotenia ako napr.“.. links ihrisko, ktoré nebolo dobre manažované a stratilo svoj pôvodný charakter“.

Tu by však definícia nemala končiť. Vzdelaný a skúsený profesionál by si mal uvedomovať a pochopiť aký typ ihriska tj. prostredia manažuje, aké sú limity, riziká, aké postupy je treba použiť, aby  dosiahol stanovené ciele, aby pochopil príčiny prečo došlo k vypuknutiu choroby alebo prečo dosievanie neviedlo k plánovanému zlepšeniu..

Monitoring možno použiť ako nástroj riadenia, na preverenie, či sú splnené požadované štandardy kvality alebo na zodpovedanie otázky strategického charakteru napr. či zamestnávame správny počet osôb, prípadne prečo došlo k zníženiu počtu členov?

V kontexte trávneho povrchu, je to prirodzene úloha course manažéra  sa uistiť, že sa na daných miestach vyskytujú správne trávne druhy. Kľúčom k tomu je vedieť, aké sú potreby jednotlivých druhov, porozumieť im a na základe toho vykonávať adekvátne procesy.

Aj napriek tomu, že sa budeme venovať monitoringu v oblasti trávnych druhov, možno povedať, že tie isté zásady platia aj vo všetkých ostatných oblastiach. 

Monitoring trávnych druhov je špecifický, ide o opakované sledovanie a zaznamenávanie stavu porastu, na základe ktorého sme schopní detekovať zmeny, kvalifikovať tieto zmeny a presne určiť kedy už prekračujú prijateľnú hranicu a na základe toho iniciovať potrebné opatrenia.
Treba zdôrazniť, že táto definícia nepokrýva len jednoduchý zber dát, často označovaný ako prieskum alebo pozorovanie.

  • Prieskum je aktivita jednorázového charakteru, kedy sa zhromažďujú základné údaje vedúce ku štandardným opakujúcim sa postupom
  • Pozorovanie  - je pravidelná aktivita, ktorá poskytuje komplexnejší obraz a môže viesť k detekcii zmien. Avšak bez stanovených hraničných hodnôt nemôže iniciovať akciu


Monitorovanie je podstatou manažmentu trávnika. Jedná sa skutočne o veľmi mocný nástroj, aj keď je časovo náročný a nákladný. Bohužiaľ príliš často je zle naplánovaný a vykonávaný. V manažérskych plánoch sa obvykle naplánujú rôzne činnosti a akcie, ale sledovanie ich dopadu často zostáva ako menej podstatná dodatočná aktivita.  Monitorovanie by jednoznačne malo byť zdôraznené ako dôležitá činnosť už v rámci pôvodného návrhu plánu.

Monitoring potrebuje objektívne stanovené reálne ciele. Napr. udržanie výskytu Holcus lanatus – medúnka vlnatého na úrovni  10%.

V najprecíznejšej podobe monitoring  zahŕňa aj spôsoby a metódy výskumu, ktorý nám umožní pochopiť, aké dôsledky možno pripísať na vrub managementu. Sled manažérskych aktivít od prieskumu cez monitorovanie sú uvedené v tabuľke dolu.

Pre každý  zo scenárov uvedených v stĺpcoch B-F je možno urobiť štatistické porovnanie týkajúce sa rôznych časových období a rozhodnúť, či sa jedná o štatisticky významný rozdiel. Interpretácia tohto rozdielu môže byť ovplyvnená faktormi, ktoré vôbec nemajú vplyv na liečbu samotnú.

V tabuľke je zrejmý vývoj zvyšovania istoty v určení pravdepodobnej príčinnej súvislosti - zľava doprava. V stĺpci B nie je žiadne pozorovanie pred akciou, môžeme pozorovať rozdiely  medzi jednotlivými rokmi len po postreku. Nedokážeme určiť aké boli podmienky pred aplikáciou, zmeny ktoré nastali, môžu byť v dôsledku postreku ale aj dôsledkom nejakého iného faktora napr. nižšieho vyzrážania.

 V stĺpci C, kedy boli síce zaznamenané údaje získané pred aj po postreku, tiež stále nevieme, či zmeny boli v dôsledku postreku alebo z iného dôvodu, ktorý mal vplyv na rôzne výsledky v rôznych časových obdobiach.

V stĺpci D môžeme vidieť jednotku, kde bola aplikovaná liečba a kontrolnú jednotku. Pravdepodobne budeme vidieť zmeny na ošetrenej jednotke,  ale nie v kontrolnej jednotke.  Zmena opäť môže byť spôsobená postrekom samotným alebo iným faktorom, v ktorého dôsledku nastala zmena ošetrenej jednotky v porovnaní s neošetrenou – kontrolnou jednotkou.  Napr. u ošetrenej jednotky môže byť o niečo nižšia hladina vody a to je faktor, ktorý nesúvisí s postrekom a zároveň  nie je zrejmý, viditeľný voľným okom.

V posledných dvoch stĺpcoch sú sledované obe jednotky - ošetrená aj kontrolná a tak je tu možnosť identifikovať zmeny, tj. dôsledky liečby. Vzhľadom k tomu,  že ekosystémy sú rôzne,  napr. v stĺpci E ani 3 opakovania neposkytnú dostatočnú štatistickú bázu na identifikovanie rozdielov. Rozdiely spôsobené liečbou sa nemusia prejaviť práce v dôsledku iných faktorov.  Čím väčší je počet opakovaní – stĺpec F, tým sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť detekcie rozdielov vplyvu liečby, nakoľko 12 opakovaní má vyššiu štatistickú silu v porovnaní s 3 opakovaniami.

A ako to súvisí s tým, čo majú robiť manažéri golfových ihrísk? Zhromažďujme dáta – dúfajúc – že nám poskytnú údaje, ktoré môžu byť použité na posúdenie zmeny. Ale je to monitoring? A čo je ešte dôležitejšie, naozaj potrebujeme takto monitorovať?

Ak chceme relevantne posúdiť vplyv jednotlivých činností na trávne druhy, potom ich treba sledovať a monitorovať. Toto sledovanie musí byť zamerané na špecifické otázky a malo by zahŕňať vopred stanovené zodpovedajúce opatrenia.

Ideálnym riešením by bolo on-line sledovanie a zdieľanie výsledkov s manažérmi ostatných ihrísk,  aby mohli vidieť, ktoré opatrenia majú význam a ktoré nie.
Projekty monitorovania, kde sú presne definované ciele, optimálny výber sledovaných vzoriek a spôsob akým budú získané údaje použité, ma väčšiu šancu na úspech ak je vykonávaný dlhodobo.
Protokol z takéhoto monitoringu poskytne oveľa viac než len podrobný popis metodiky. Zdokumentovanie otázok, popis výberu vzoriek, charakteristika sledovaných faktorov, spôsob zberu dát, ich analyzovania a použitia – to všetko je súčasťou úspešného monitorovacieho programu. Všetky tieto body sú užitočné aj pri hodnotení a to nezávisle na tom, či ide o monitoring, alebo prieskum či pozorovanie.

Záznamy monitorovania majú potenciál upozorniť na zmeny, byť podkladom k návrhu riešenia resp. nutných opatrení. Musia však  vychádzať z účelne navrhnutých prísnych kontrolných systémov založený na dôkazoch.

Až nabudúce uvidíte slovo "monitorovanie" použité v manažérskom kontexte, skúste sa zamyslieť či skutočne ide o opakovateľnú metodiku zberu dát, ktoré sú schopné odpovedať na otázku a či sú stanovené hraničné hodnoty, po dosiahnutí ktorých je treba urobiť opatrenia...

Článok bol uverejnený v časopise Pitchcare, autor John Handley