Golf Online

Význam prvkov vo výžive

Poznanie funkcie a úloh makro a mikroprvkov v rastlinnom tele, ale i v pôde, je jedným zo základov správne vykonávanej údržby trávnika.

N (dusík)

Je významnou zložkou nielen pre rastliny, ale aj pre pôdne mikroorganizmy. Spolu s uhlíkom, kyslíkom a vodíkom tvorí podstatnú časť živej hmoty. Predstavuje významnú zložku bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín, enzýmov, chlorofylu a ďalších zlúčenín. V pôde sa dusk nachádza v organickej a anorganickej forme.

Organickú časť N v pôde tvoria organické zlúčeniny /odumreté časti rastlín a živočíchov/, ktoré sú relatívne ťažko mikrobiologicky a chemicky rozložiteľné a pre rastlinu v danom momente nedostupné. Dostupnými sa stávajú po mineralizácii, t.j. ich rozklade pomocou mikroorganizmov. Anorganický dusík predstavujú dusičnanové (NO3-), amónne (NH4+) a dusitanové (NO2-) ióny. Dusičnanový dusík sa nachádza v pôdnom roztoku, amónny N je viazaný na pôdny sorpčný komplex a práve tieto dve formy N sú zdrojom výživy pre rastliny. Dusičnanový dusík nie je viazaný na pôdny sorpčný komplex, ale sa pohybuje v súlade s pohybom pôdnej vody. Pri prebytku vody sa tento dusík presúva spolu s vodou mimo koreňovú zónu rastlín.

Amónny dusík je v pôde viazaný fyzikálno - chemickou sorpciou a ak nie sú v pôde po dlhší čas priaznivé podmienky pre nitrifikáciu (t.j. jeho premenu na dusičnanový dusík) môže sa v pôde udržať relatívne dlho. Za priaznivých podmienok sa činnosťou nitrifikačných baktérií transformuje na dusičnanovú formu dusíka.

Rastliny prijímajú N v oboch formách - dusičnanovej i amónnej. Ak rastlina prijíma amónny N nastáva okyseľovací efekt pre rastlinu a pre okolité prostredie, v prípade príjmu dusičnanového N, nastáva alkalický efekt. Preto extrémna výživa jednou alebo druhou formou môže vyvolať nerovnováhu v rastlinách alebo ich prostredí a tak ovplyvniť príjem ďalších živín.

Z pohľadu spotreby energie je pre rastlinu výhodnejší príjem amónneho N, nakoľko N vo forme dusičnanu sa musí najprv transformovať na amoniak a až potom vstupuje do organických zlúčenín. Transformáciu dusičnanového N na amónny N zabezpečujú mikroorganizmy, potrebné je svetlo, optimálna teplota a ako katalyzátor je molybdén.

Pri nevyváženej výžive (nadmerné hnojenie dusíkom) a nie práve optimálnych podmienok na transformáciu N, dochádza k jeho akumulácii v dusičnanovej forme v rastlinách, čo v prípade kultúrnych rastlín môže mať škodlivý vplyv na zdravie ľudí.

Obe formy dusíka- dusičnanový a amónny z hľadiska rýchlosti príjmu rastlinami označujeme ako rýchlo prijateľný (okamžite prístupný) dusík.

Dusík v dusičnanovej forme je okamžite prijateľný rastlinami a rastlina ho samozrejme okamžite absorbuje. Rastliny môžu prijať viac N ako potrebujú. Nastáva okamžitý rýchly nárast nadzemnej hmoty, kosiť treba aj 2 x týždenne. Ak v priebehu týždňa prší, alebo za suchého počasia musíte zavlažovať, dusičnanový N , ktorý rastlina nestihla absorbovať sa splaví do podzemných vôd, lebo ako sme už vysvetlili nie je viazaný na sorpčný komplex a spolu s vodou sa pohybuje gravitačne mimo dosahu koreňov. Ak v hnojive, ktoré ste aplikovali bol N v amónnej forme, časť z neho bol absorbovaný rastlinou a nespotrebovaná časť sa činnosťou baktérií za priaznivých tepelných podmienok transformovala na dusík dusičnanový. Tento N opäť absorbuje rastlina, i keď už v nadbytku a nespotrebovaný N sa opäť splaví. Nielenže tento systém hnojenie nie je ideálny pre trávnik, ale splavovaným N sa kontaminujú spodné vody škodlivými dusičnanmi.

Potrebný dusík ale môžete dodať do pôdy aj iným, efektívnejším spôsobom tzv. dusíkom pomaly pôsobiacim, - hnojivami, s postupným uvoľňovaním živín. V tomto type hnojív sú jednotlivé živiny obalené živicovým obalom, príp. viazané v metylénmočovinových reťazcoch. Pôsobením vlhkosti pôdy, alebo pôsobením fyzikálnych vlastností sa cez živicový obal, resp. uvoľnením chemických väzieb sa do pôdy uvoľňujú živiny a hlavne dusík postupne. Rastlina teda dostáva výživu postupne "neprejedá sa", rast je rovnomerný, uvoľňovanie dusíka kopíruje potreby rastliny.

Tieto hnojivá obsahujú väčšinu dusíka v tzv. močovinovej forme, ktorá sa musí postupne transformovať na formy dostupné pre rastlinu (v prvej etape na amónny N, neskôr na dusičnanový N), preto sa nevyplavuje z pôdy, je pomerne stabilný a pre rastlinu takmer ideálny.

Príznaky nedostatku N:

Pri nedostatku dusíka rastliny "siahajú do svojich zásob", nastáva rozklad bielkovín a takto získaný dusík je premiestňovaný do mladších listov príp. do semien. Nastáva scvrkávanie chloroplastov a zníženie obsahu zeleného farbiva chlorofylu, preto prvým príznakom nedostatku dusíka je žltnutie starých listov. Staré listy začínajú prvé odumierať. Vplyvom zníženej fotosyntézy nastáva spomalenie rastu rastlín a následne aj koreňov. Rastliny rýchlejšie starnú u niektorých kultúrnych rastlín sa napr. skracuje vegetačná doba, semená a plody nie sú dostatočne vyvinuté.

Príznaky nadbytku N:

Pri nadbytku dusíka naopak rastliny bujne rastú, majú veľa listov a sýtozelenú farbu. Rastlinné pletivá sú ale riedke, vodnaté. Môže prísť k prehusteniu porastu a tým konkurencii o svetlo a ďalšie živiny. V prehustenom poraste sú rastliny slabšie, náchylnejšie na choroby. Veľmi sa vysiľuje koreňový systém, ktorého rast silno zaostáva za rastom nadzemnej časti, nerozvetvuje sa, nerastie do hĺbky,čím rastlina stráca jednu z možností ako odolávať suchu. Drevo krov nedostatočne vyzrieva, je nebezpečenstvo poškodenia mrazom.

P (fosfor)

Je nevyhnutný pre proces prenosu energie, fotosyntéze, metabolizme uhľohydrátov. Zlúčeniny fosforu sa nachádzajú vo fosfolipidoch, nukleových kyselinách, zásobných látkách prítomných v semenách. Je podstatný pre rast koreňov a koreňovej čiapočky. Jeho príjem je ovplyvňovaný hladinou pH.

V pôde sa fosfor nachádza v organickej a anorganickej forme. Rastliny prijímajú P ako anión H2PO4- alebo H2PO4 2-aktívnym transportom, pomocou nosičov iónov. Časť fosforu prijatého koreňmi je už v koreňoch priamo zabudovaná do organických zlúčenín, časť je veľmi rýchlo transformovaná do nadzemných orgánov. P je v rastline ľahko mobilný, avšak v pôde je jeho mobilita veľmi malá, a aj straty vyplavením sú veľmi nízke. Na príjem fosforu vplýva celý rad faktorov ako aj stavba a mohutnosť koreňového systému , ale ja teplota prostredia, vlhkosť pôdy, pH .

Príjem P je brzdený prebytkom N v dusičnanovej forme a naopak pri nedostatku P, prijímajú rastliny menšie množstvo N.

Príznaky nedostatku P:

Spomalenie rastu nadzemných orgánov i koreňov. Listy sú menšie a staršie odumierajú. Pri deficite rastu listov dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu chlorofylu na jednotku plochy k tvorbe charakteristických tmavozelených škvŕn . Pri nedostatku P sa narušuje dusíkatý metabolizmus a znižuje sa tvorba bielkovín. Je narušená tvorba generatívnych orgánov, redukuje sa kvitnutie .

Príznaky nadbytku P:

Typické príznaky nie sú známe, avšak nadbytok P môže spôsobiť disharmóniu v príjme ostatných prvkov a disharmónii rastu a vývoji rastlín.

K (draslík)

Draslík je prítomný v procese metabolizmu a pri formovaní bunkových membrán, čo bezprostredne súvisí s kontrolou otvárania a zatvárania listových prieduchov, čím má priamy dopad na hospodárenie rastlinami s vodou. Bunka s pevne napnutou membránou potláča útok rôznych zárodkov chorôb. K pozitívne ovplyvňuje hustotu bunkových štiav tvorbou cukrov a syntézou škrobu. Pri vyššom obsahu cukrov sú rastliny odolnejšie voči stresovým faktorom ako chlad, teplo...Je dôležité udržovanie pomeru draslíka k horčíku medzi 3:1 do 4:1.

Príznaky nedostatku K:

Zlé hospodárenie rastlín s vodou, na starších listoch dochádza k nekrózam. Rastliny sú náchylnejšie na nedostatok vody, choroby a účinok vysokých teplôt.

Mg (horčík)

Je nevyhnutný pre tvorbu chlorofylu (je zabudovaný v jadre chlorofylu) a aktívne pôsobí i na enzýmy používané v metabolizme fosforu, bielkovín a cukrov. Spolupodieľa sa na spevňovaní bunkovej steny a tým zvyšuje odolnosť voči chorobám a škodcom. V pôde sa nachádza pomerne vysoký obsah horčíka avšak len malá časť sa nachádza vo forme prístupnej pre rastliny. Na zmenu prístupnosti horčíka pôsobia rôzne činitele ( koncentrácia kationov v pôdnom roztoku, typ ílovitých minerálov ...) a pôdotvorné procesy.

Príznaky nedostatku a nadbytku horčíka nie sú presne špecifikované, avšak pre nedostatku horčíka sa narušuje metabolizmus aminokyselín, bielkovín a cukrov.

Fe (železo)

Železo hrá nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe chlorofylu. Je súčasťou mnohých enzýmov a preto pri jeho nedostatku sa narušuje metabolizmus rastlín. Rastliny prijímajú Fe vo forme katiónu a jeho rozpustnosť vo veľkej miere závisí od pH pôdy.

Príznaky nedostatku alebo nadbytku Fe

V kyslých pôdach je železo veľmi mobilné a dostupné pre rastliny a preto môže pôsobiť toxicky na rastliny. Okrem toho pri nadbytku Fe je znížený príjem Ca, Mn, B, ale aj P a K. S pribúdajúcou alkalitou sa znižuje jeho rozpustnosť a tým aj dostupnosť pre rastliny. Pri nedostatok Fe dochádza k objaveniu chloróz na listoch vplyvom obmedzenej tvorby chlorofylu.

S (síra)

Síra je základnou výživovou substanciou nevyhnutnou pre zdravý rast trávnika. Je zložkou mnohých enzýmov a je neoddeliteľnou súčasťou syntézy bielkovín a chlorofylu.

Zdrojom síry pre rastliny sú soli kyseliny sírovej SO42-. Síra je nesmierne mobilná v rámci koreňovej zóny a v rámci celej rastliny.

Rastliny potrebujú rovnaké alebo väčšie množstvo síry ako fosforu.

Príznaky nedostatku alebo nadbytku S

Nedostatok síry sa prejavuje chlorózou na mladých steblách. Pokiaľ je v pôde v nadbytku, znamená to, že sa nahromadila v dôsledku nepriepustnosti koreňovej časti a  odporúča sa zlepšiť drenáž.

Zn (zinok)

Je súčasťou metabolizmu chlorofylu a reguluje spotrebu cukrov. Najviac prijateľný je pri hladinách pH 5,5-6,5. Pri vyššej kyslosti sa príjem zinku zvyšuje. Pri vyššej hladine fosforu má rastlina obmedzený prístup k zinku. Rastliny prijímajú zinok vo forme katiónu.

Príznaky nedostatku alebo nadbytku Zn

Nedostatok zinku sa niekedy prejavuje zníženou energiou rastu stebiel. Znižuje sa syntéza nukleových kyselín, cukrov a chlorofylu. Rastliny majú často menšie listy.

Mn (mangán)

Je veľmi dôležitým stopovým prvkom, nevyhnutným najmä pri tvorbe chlorofylu, v metabolizme uhľohydrátov ako aj pri aktivovaní rastu enzýmov. Rastliny prijímajú Mn vo forme katiónu.

Príznaky nedostatku alebo nadbytku Mn

Jeho nedostatok sa prejavuje najmä na piesčitých podložiach a to hlavne svetlými škvrnami, medzi žilnatinou na mladých listoch., v dôsledku zníženej fotosyntézy a narušenej tvorby chloroplastov. Pri nedostatku Mn je nižšia tvorba sacharidov a niektorých vitamínov a chloroplastov.

Nadbytok Mn môže pôsobiť v rastlinách toxicky.

Cu (meď)

Má nevyhnutnú funkciu pri raste, nakoľko aktivuje účinkuje ako aktivátor niektorých enzýmov. Veľmi dôležitá je i v procese respirácie. Je súčasťou procesu tvorby chlorofylu. Najdostupnejšia pre rastlinu je pri hladine pH 5,0. Nie je príliš mobilná v oblasti koreňovej zóny a jej aktivácia je priamo úmerná objemu organických častíc v pôde.

Typické príznaky nedostatku a nadbytku Cu neboli špecifikované. Vysoký obsah medi je pre rastlinu toxický.

B (bór)

Bór je katalyzátorom rastu meristémových pletív, má vplyv na metabolizmus sacharidov, tvorbu a stabilitu bunkovej blany.

Príznaky nedostatku alebo nadbytku B

Jeho nedostatok spôsobuje fyziologické poruchy. Keďže pôsobí na rast meristémových pleatív, prejavuje sa jeho nedostatok v odumieraní vrcholcov, výhonkov a koreňov, nenasadzovaním kvetných výhonkov. Nadbytok bóru je pre rastlinu toxický.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 4(komentárov: 4) Pridať komentár
 
Heiken
Lelah
14.08.17 09:36

D. STANDARISASI DAN PENGKODEAN
Pabrik bondek
Pabrik besi unp
undangan pernikahan cantik
Distributor Besi Hollow
undangan pernikahan simple
To[..] besi hollow
Distributo[..] besi beton Sni Ulir Polos
jual hp asus murah jual hp asus murah
Pabrik Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Pabrik besi siku
undangan pernikahan simple
Distributor Wiremesh
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
Ag[..] besi hollow
Distributor besi beton ais


Pabrik Plat besi plat kapal
undangan pernikahan mewah
Distributor Besi Pipa Baja Schedule 80
Pa[..] besi hollow
Distributor besi beton


Pabrik besi h beam baja
undangan pernikahan cute
Distributor Besi Pipa Baja Schedule 40

jasa konstruksi baja


Pabrik besi cnp
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan biru
Distributor Pipa Besi Hitam Medium

www.pusatbesibaja.co.id

Pabrik besi h beam
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan buatan sendiri
Distributor Besi Wf

www.pusatbesibaja.com

Pabrik besi wf
Distributor besi Wf Baja
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi H beam

www.jualbesibajamurah.com


Distributor bondek
undangan pernikahan amplop surat
Distributor Besi Beton

Jual besi beton Sni Ulir Polos polos ulir


undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
Distributor wiremesh
undangan pernikahan unik dan murah
www.sentrabesibaja.com

Jual besi beton sii

Pabrik besi cnp
Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan elegan
Jual Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam

Jual besi beton psi Ulir Polos

Pabrik besi hollow
Distributor besi hollow
undangan pernikahan animasi
Jual Bondek Cor

Jual besi beton perwira


Distributor besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan lucu
Jual Atap Spandek Sni

Jual besi beton PAS

ironsteelcenter.com
Distributor besi wf baja
undangan pernikahan kalender
Jual Plat Bordes Kembang

[..] besi beton master steel ms

Distri[..] stainless steel
Distributor besi unp
undangan pernikahan ala india
Jual Plat Besi Hitam

Jual besi beton ksty

Distributor atap spandek
Distributor besi siku
undangan pernikahan klasik
Jual Plat Kapal Bki Krakatau Steel

J[..] besi beton krakatau steel ks

link5

Davneuck
Davneuck
20.07.17 13:28

Le Iene Viagra On Line cialis Le Viagra Pour Les Jeunes

ChasEngere
ChasEngere
21.06.17 14:47

Cialis En Exceso Propecia Generic Viagra Gibraltar Cialis Tadalafil En Ligne Pill price levitra Get Viagra Without Prescription Cialis Online Italia Comprar Propecia Viagra Canada 50 Mg Pharmacy Isotretinoin Skin Health Buy Cialis Ag Guys Cialis Tadalis Sx Soft And Generique Priligy Usa Costo Levitra In Chimica Viagra Para Comprar Cheap Viagra What Stores Sell Propecia Levitra Contraindications Where To Buy Priligy Online Canadian Pharmacy Flagyl Online Drugstore

dfg
dfg
20.04.17 04:32

Men's appearance and internal from different angles to show male charm, complement each other, indispensable. Therefore, a good man is rolex replica watches always used to constantly improve their appearance at the breitling uk same time, do not stop their deep inner world. They know how to dress appropriately, highlights the individual temperament, to create a replica watches uk suitable image on different occasions, let the gentleman introverted character and unique aesthetic taste through the appearance of out; they also know how to deepen the connotation of fake rolex accumulation, personal charm, reading, travel, or focus on loving personal hobbies, rich inner time after precipitation given the attractive appearance out of the ordinary man.