Golf Online

Investujte do ihriska – bohato sa Vám to vráti

Posledný prieskum spoločnosti Syngenta Golf Player Survey ukázal, že filozofia investovať viac do ihriska ako do klubového domu prináša ovocie vo forme zvýšenej spokojnosti existujúcich hráčov a prilákaní nových návštevníkov.

Podrobná štúdia vyhodnocovala odpovede viac ako 300 golfistov z Veľkej Británie a ukázala niekoľko oblastí, v ktorých má klub šancu uspieť v snahe dosiahnuť spokojnosť hráčov a prilákať nových potenciálnych golfistov.
Prieskum sa snažil veľmi konkrétne identifikovať očakávania golfistov a vyhodnotiť ich spokojnosť. Výsledkom je množstvo zaujímavých zistení, ktoré umožnia manažérom a greenkeeperom nájsť  nové spôsoby ako zlepšiť podmienky v ich klube.

Stav ihriska a úroveň hrateľnosti sú najdôležitejšie

Pri posudzovaní kvality golfového ihriska hráči najviac posudzujú kvalitu trávnika na greenoch, fervejách  a odpaliskách, toto kritérium sa vždy ocitlo  v top 5 u všetkých ihrísk, privátnych, verejných, či hotelových/rezortných. Naproti tomu hodnotenie klubového domu a služieb, vrátane celkovej atmosféry, úrovne gastronómie, obchodu  či dostupnosti  autíčok..,  tieto všetky faktory skončili na posledných šiestich priečkach.

Niet divu, že  v dnešnej ekonomickej situácie sa na vyššej pozícii v dôležitosti ocitli aj náklady na členstvo, resp. cena za hru.  Na tento faktor viac prihliadajú golfisti s vyšším HCP v porovnaní s hráčmi s HCP do 10.
U týchto hráčov s nízkym hendikepom sa ukázalo, že dôležitejším faktorom ako cena je dizajn ihriska. Na otázku „Čo podľa Vás priláka na ihrisko najviac hráčov?“  bola najčastejšia odpoveď práve „Dizajn ihriska“.

Manažér Rod Burke zo spoločnosti Syngenta zhrnul:  "Z týchto informácií jasne vyplýva, že ak máte k dispozícii určitý objem finančných prostriedkov,  je jednoznačne efektívnejšie použiť ho napr. na redizajn niektorých jamiek, vylepšenie bunkerov a akékoľvek ostatné aktivity, ktorých výsledkom bude zlepšenie kvality hracej plochy. V porovnaní s investíciami do klubového domu to bude mať určite výraznejší celkový efekt vo forme nových hráčov a tým pádom vyšších príjmov.

Spokojnosť hráčov – ako ju zvýšiť?

Rod Burke dodáva:  "Pri hodnotení kvality ihriska hráči kládli najväčší dôraz na kvalitu greenov. Takisto však vyplynulo, že je to oblasť s najvyššou úrovňou spokojnosti.  Stav fervejí, rafov a odpalísk bol vnímaný ako o niečo menej dôležitý, ale aj prezentovaná spokojnosť bola na výrazne nižšej úrovni.“

"Investícia času, energie a samozrejme kapitálu do zlepšenia týchto oblastí prinesie okamžitý efekt vo forme zvýšenia hráčskej spokojnosti a zlepšenia celkového vnímania ihriska.“ 

FERVEJE

V tejto súvislosti je nutné poukázať najmä na snahu o skvalitnenie trávneho povrchu fervejí, kedy spoločnosť Syngenta v spolupráci so spoločnosťou Everris vytvorila "Ultimate Fairway Programme". Kombinácia najnovších technológií oboch firiem pomôže greenkeeperom dosiahnuť kvalitnú hraciu, čo nielen uspokojí hráčov, ale zároveň aj ušetrí náklady.

Syngenta Golf Player  závery  - Ferveje

 • Poloha lopty po dopade  – najdôležitejší faktor v hodnotení fervejí
 • S kvalitou fervejí sú hráči spokojní omnoho menej ako s kvalitou greenov
 • Vyrovnaná a konzistentná výška porastu je veľmi dôležitý faktor, avšak  spokojných v tomto zmysle je len 64% hráčov
 • Viac ako 40% hráčov nie je spokojných s množstvom príznakov chorôb ( škvrnitosť), holých miest a divotov, najčastejšou príčinou nespokojnosti  sú plochy, kde je trávnik pod stresom - suché a hnedé miesta

RAFY

"Prieskum ukázal,  že vážnym problémom je aj rýchlosť hry a to najmä kvôli hustej tráve rafov v rámci hracej plochy, kde je náročné loptu nielen odohrať, ale hlavne ju nájsť. K úprave týchto plôch, zníženiu hustoty trávnika a zjednodušeniu nájdenia loptičky je  možné využiť Syngenta Rescue technológiu, ktorá  pomôže zvýšiť tempo hry bez toho, aby bol dotknutý vzhľad a dizajn ihriska. Manažéri a greenkeeperi by sa mali zamerať práve na túto oblasť. "

Syngenta Golf Player závery - In-play rafy

 • Viac ako polovica hráčov nie je spokojná s väčšinou aspektov týkajúcich sa rafov
 • Udržiavaný a vyrovnaný raf je najdôležitejší faktor
 • Poloha lopty a jej hrateľnosť  je druhý najdôležitejší faktor
 • Rýchlosť hry je hlavný problém
 • Hráči preferujú jemné trávne druhy, nie hustý zamotaný raf

ODPALISKÁ

Odstránenie riedko zarastených alebo holých miest na odpaliskách je takisto mimoriadne dôležité, až jedna tretina hráčov nebola spokojná s množstvom divotov či nerovností.

Syngenta Golf Player závery - Odpaliská

 • Príčinou najväčšej nespokojnosti hráčov s kvalitou hracej plochy je trávnik na odpaliskách
 • Za najdôležitejšie označili odstránenie riedkych či holých miest
 • 40% hráčov nie je spokojných s množstvom  divotov a nerovností
 • Polovica hráčov má problém s množstvom plsti a suchými miestami
 • Spôsob  kosenia do pruhov a vizuálny efekt u odpalísk hráči považujú za najmenej dôležitý

GREENY

Nie je žiadnym prekvapením, že kvalita greenov je pre hráčov mimoriadne dôležitá a často veľmi prísne hodnotená.  Ničím nenarušené hladké kotúľanie sa loptičky po greene  označila väčšina hráčov  ako najdôležitejší faktor, 92% z nich ho ohodnotilo ako 7/10 alebo vyššie.

Z 12 parametrov, ktoré boli zamerané na hodnotenie kvality a hrateľnosti greenu, rýchlosť greenu (ktorá býva často uvádzaná ako méta greenkeeperov) označilo za dôležitú najmenšie množstvo hráčov, a to s nízkymi aj s vysokými hendikepmi.

Syngenta Golf Player závery – Greeny

 • Kvalita greenov zohráva pri hodnotení daného ihriska naozaj kľúčovú úlohu
 • Ničím nenarušené hladké kotúľanie sa loptičky po greene je najdôležitejším faktorom
 • Rýchlosť greenu je naopak najmenej dôležitým faktorom
 • Len tretina hráčov je s kvalitou greenov  „veľmi spokojná“, 40% je „celkom spokojných“
 • Druhým najdôležitejším faktorom je absencia buriny, plôch s príznakmi chorôb či iných narušených miest
 • Príznaky ohniskovej škvrnitosti figurujú ako najčastejšie príčiny nespokojnosti s kvalitou greenov

Ako ďalšie významné parametre ovplyvňujúce spokojnosť hráčov s kvalitou greenu hráči označili nasledujúce (v danom poradí):  absencia buriny, žiadne narušené miesta či príznaky chorôb, pevný povrch a konzistentné tempo rolovania loptičky na všetkých greenoch. Hustota trávnika sa ukázala ako výrazne dôležitejšia  na súkromných a hotelových rezortných ihriskách, než u verejných a mestských ihrísk.

Zdravý trávnik, bez príznakov škvrnitosti označilo viac ako 50% hráčov za mimoriadne dôležitý – ohodnotili ho ako >9/10. Práve tento faktor bol však príčinou aj najväčšej nespokojnosti – len 30% hráčov bolo spokojných. Vzhľadom k faktu, že sucho je počas jari a leta stále častejším problémom, preventívne opatrenia proti týmto príznakom sú pre greenkeeperov skutočnou výzvou. Pomôcť môžu vlhčiace činidlá, napr.  Qualibra, ktoré sú efektívnym nástrojom prevencie a pomôžu v dosiahnutí hladkých  greenov.

Starostlivosť o životné prostredie

Čo sa týka environmentálnych aspektov, prieskum ukázal, že hráči jednoznačne preferujú prirodzené a naturálne vyzerajúce ihriská.  Pre viac ako 70%  je veľmi dôležitá prítomnosť  vtákov a pôvodných živočíchov na ihrisku a taktiež plne podporujú akékoľvek environmentálne  iniciatívy.

Syngenta Golf Player závery – rafy mimo hracej plochy

 • Najdôležitejšie je prirodzene vyzerajúce ihrisko
 • Estetické prostredie a okolie ihriska je druhým najdôležitejším faktorom na prilákanie hráčov (pred ním je len dizajn), čiže je to dokonca dôležitejšie ako kvalita greenov a trávnika.
 • 75% hráčov ohodnotilo prítomnosť vtákov a živočíchov na ihrisku ako veľmi dôležitú a oceňuje akékoľvek environmentálne  iniciatívy
 • Stav a kvalita porastu mimo hracej plochy majú oveľa vyššie dôležitosť ako  všetky ostatné faktory

Skutočne je to tak, estetické prostredie a okolie ihriska je hneď na druhom mieste za dizajnom, pokiaľ ide o faktory, ktoré sú zásadné pre prilákanie nových hráčov.

"Naše skúsenosti z iniciatívy „Operation Pollinator“ ukázali, že využitie všetkých plôch mimo hracej plochy pre podporu životného prostredia je veľmi populárnym prístupom a podporujú ho hráči aj greenkeeperi.  Ihrisku to pridá novú dimenziu a pozitívny image, ktorý  len podporí dobrý dojem hráčov z kvalitných hracích plôch, " vyjadril sa Rod Burke.

A dodáva: "Mnoho golfových klubov je v súčasnosti pod ekonomickým tlakom,  neustále stúpa počet kočujúcich golfistov, ktorí sú veľmi flexibilní a ochotní cestovať na rôzne ihriská.  Zistiť ich preferencie a očakávania nikdy nebolo dôležitejšie ako teraz. A práve toto bol hlavný cieľ Syngenta prieskumu.“

Kto  boli respondenti a aké boli hlavné otázky?

Respondenti:  305 hráčov rôznych skupín, ihrísk a hendikepov    

Hodnotili hlavné faktory, ktoré vplývajú na hodnotenie ihriska: kvalita trávnika,  prostredie ihriska a jeho vybavenie a to nielen na hracích plochách ale aj mimo nich, ďalej ich spokojnosť s aktuálnym stavom daného golfového ihriska a kľúčové faktory, ktoré sú podľa ich názoru najdôležitejšie pre prilákanie nových hráčov.

Geografická štruktúra respondentov:

Scotland

17%

North of England

18%

Midlands

18%

Easter counties

15%

South East

14%

South West

7%

Wales

6%

Northern Ireland

4%

Veková štruktúra respondentov:

do 35 r.

13%

35-50 r.

32%

nad 50 r.

54%

Typ hlavného golfového ihriska:

18j.

81%

27j

47%

36j

5%

ostatné

7%

Výsledky prieskumu boli publikované na portáli Golf Business Community, prieskum realizovala spoločnosť Syngenta.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 85) Pridať komentár
 
exteque
exteque
11.07.21 08:23
uncors
uncors
25.06.21 22:09
ethick
ethick
24.04.21 12:44

kamagra kamagra paypal canadian cialis http://www.goldkamagra.com

Kbdnbify
Kbdnbify
20.03.21 12:17

https://papersonlinebox.com/ - best custom paper writing service custom handwriting paper help with writing papers write my paper for cheap