Golf Online

Redukcia zatrávnených plôch na golfovom ihrisku

Redukcia zatrávnených plôch na golfovom ihrisku

http://www.asgca.org/images/stories/publications/Turf-Reduction-flyer.pdf

Majitelia golfových ihrísk, manažéri či superintendanti čoraz častejšie uvažujú nad znižovaním zatrávnených plôch vyžadujúcich pravidelnú údržbu.  Až 93% členov Americkej spoločnosti  architektov golfových ihrísk (ASGCA)  pomáha  klientom naplánovať strategické kroky  od vytipovania plôch (tak aby strategický zámer ihriska zostal nedotknutý) až po inštaláciu nového povrchu na danú plochu.  K tejto téme ASGCA vydala aj informačný leaflet, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach ASGCA (www.asgca.org/publications).

"Každý mesiac dostávame dopyty od ihrísk, ktoré sa snažia optimalizovať plochu trávnikov vyžadujúcich pravidelnú údržbu“, povedal ASGCA prezident Lee Schmidt.

"Je rozumné, ak je architekt zaangažovaný ešte pred začatím projektu. Jeho odborné znalosti a skúsenosti sú veľkým prínosom a jednoznačne prispejú k pozitívnemu výsledku projektu, keďže priemerný člen ASGCA má takmer 30 rokov skúseností a za sebou prácu alebo konzultácie na cca 150 projektoch..“

Aké sú prínosy zníženia zatrávnenej plochy?

  • Zníženie nákladov na údržbu – zmenšenie plochy trávnika, ktorý treba pravidelne udržiavať  znamená zníženie množstva potrebnej ľudskej práce, strojového vybavenia, hnojív a nákladov na závlahu (a s tým súvisí aj úspora energie).

  • Zníženie množstva spotrebovanej vody – ak eliminujeme trávne druhy, ktoré je treba pravidelne zavlažovať a nahradíme ich inými, s menšími nárokmi na závlahu, môže to znamenať významné zníženie spotreby vody.

  • Vyššia udržateľnosť - zníženie zatrávnených plôch, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, v lokalitách mimo hracích zón  je dobrý spôsob  ako zlepšiť udržateľnosť. Niektoré z týchto oblastí  možno nebude treba ani zavlažovať, stačí ak budú pokryté mulčovacou kôrou alebo iným materiálom na báze dreva či ihličia.  

Obrázok jamky PRED a PO – jedná sa o počítačovú vizualizáciu, ktorú klientom poskytnú golfoví architekti. Pomôže vytvoriť si lepšiu predstavu o tom, ako bude ihrisko vyzerať po zmene.

Ako proces zníženia zatrávnenej plochy naplánovať?

Môže to pôsobiť veľmi jednoducho - eliminovať existujúci  trávnik  a nahradiť ho iným povrchom, prípadne vysiať iný trávny druh. Ale existuje množstvo faktorov, ktoré sa musia vziať v úvahu.  Nasledujúci postup je zjednodušený opis krokov, ktoré by mali byť vykonané  - ideálne golfovým architektom.
 

  • Identifikujte oblasti,  kde by mohol byť  pravidelne udržiavaný  trávnik eliminovaný a to na základe kategorizácie od typu „rozhodne odstrániť – nemá vplyv na hraciu plochu“ až po „treba zvážiť – môže výrazne ovplyvniť hraciu plochu“.

  • Identifikujte oblasti, v ktorých môže byť zavedený iný režim  v zmysle, že sa buď obmedzí kosenie a tráva sa nechá narásť do vyššej výšky, alebo sa  určitým trávnym druhom umožní počas suchých období prechod do dormancie.

  • Vypočítajte ekonomickú uskutočniteľnosť a vplyv prípadnej zmeny na rozpočty miezd a závlahy...  Na základe toho určite optimálny rozsah projektu. Informujte sa u dodávateľov vody na možné zľavy, úľavy alebo stimuly... určené pre znižovanie spotreby vody.

  • Zvážte, či projekt môžete uskutočniť svojpomocne, alebo si najmete špecializovanú firmu. 

  • Projekt eliminácie zatrávnenej plochy bude mať určite vplyv aj na zavlažovací systém.  Architekt spolu so superintendantom by  mali starostlivo zvážiť, či vplyv bude taký veľký, že bude potrebné zaangažovať odborníka na závlahy.

Článok bol uverejnený na www.golfbusinessnews.com, čerpal informácie z www.asgca.org.