Golf Online

Čarodejné kruhy – fakty vs. povery

Čarodejné kruhy sú predmetom povier, dohadov  a rôznych diskusií. Ich vnímanie človekom má svoj vývoj, od  znamenia šťastia či naopak smoly, až po súčasné fakty podložené vedeckými výskumami.

Príčinou výskytu čarodejných kruhov sú plesne (huby), ktoré patria do rozsiahleho kmeňa Basidiomycota so širokou oblasťou diverzity. Predpokladá sa, že chorobu môže spôsobiť minimálne 60 druhov kmeňa Basidiomycetes.  Tieto druhy sú obvykle uvádzané ako huby a možno ich nájsť v mnohých tvaroch, veľkostiach, farbách  či toxicite. Tieto huby sú plodnicami plesní  a vedecky sa označujú ako plodnice (sporocarps). A práve z týchto plodníc Basidiomycota uvoľňuje reprodukčné spóry do atmosféry  v biliónoch.

Vo vzťahu k trávniku je výraz čarodejné kruhy používaný na pomenovanie radu chorôb, ktoré sa  vyskytujú na všetkých typoch trávnika, od profesionálnych i amatérskych športových povrchov až po trávniky v záhradách. Môže sa zdať, že tohto ochorenia je čím ďalej tým viac, ale o čo v skutočnosti ide a čo je skutočnou viditeľných  príznakov?

Skupiny a typy

Čarodejné kruhy sa rozdeľujú do dvoch skupín Endaphitic a Lectophilic.

skupina Endaphitic

V prvom rade kolonizujú pôdu a môžu sa rozšíriť smerom dole do hĺbky takmer 1m.  To je kritický faktor pre  Lipnicu ročnú, ktorá je obzvlášť citlivá. V dôsledku krátkych koreňov a obmedzenému prístupu k vode často odumiera, najmä v hydrofóbnych a vodu odpudzujúcich pôdach, ktoré majú príznaky čarodejných kruhov.  Naopak psinček a kostrava bývajú viac rezistentné pretože majú dlhšie korene. Tieto  kruhy sa často objavia počas suchého počasia, kedy aj okolitý porast stráca vitalitu.  

Z praktického hľadiska sú huby typu endaphitic  zaradené do troch kategórií  a podľa závažnosti príznakov sa označujú ako typ 1,2 a 3

typ 1
• prstence  nekrotického  trávnika, ktorý odpudzuje vodu  
• na vnútorných a vonkajších okrajoch mŕtveho priestoru sa objavuje svieža tráva
• plodnice húb sú evidentné  

typ 2
• prstenec intenzívne zelenej hustej trávy z dôvodu vysokého uvoľnenia živín vplyvom rozkladu organickej hmoty
• plodnice húb môžu alebo nemusia byť evidentné  

typ 3
• na tráve nevidno žiadny výrazný efekt (príznak) okrem  prítomnosti  plodníc

skupina Lectophilic

Táto skupina kolonizuje predovšetkým vrstvu plsti. Lectophilic huby sú zvyčajne spojené s tým, čo sa bežne označuje ako povrchové čarodejné kruhy alebo huby plsti. Neprodukujú plodnice, ale spôsobujú škvrny žltej alebo svetlozelenej farby a pôdne depresie  v trávniku.  

Z tejto klasifikácie môžeme vidieť, že negatívne účinky na trávnik sa dajú zhrnúť ako: výskyt plodníc, nekrotický trávnik, nekonzistentný rast, viditeľné príznaky  a zjazvený povrch.

Prakticky to má negatívny vplyv na tri základné aspekty kvalitného trávnika: estetický vzhľad, kvalita hry a konzistentnosť hry

Čo sa vlastne deje?

Aby sme pochopili, čo je príčinou týchto  negatívnych účinkov, musíme pochopiť  ako vlastne hubové organizmy fungujú. Plodnice, ktoré sú viditeľné na povrchu predstavujú len  príslovečnú špičku ľadovca. Väčšia časť húb spočíva pod povrchom a označuje sa ako mycélium.  Bielo sfarbené mycélium je vegetatívna časť  huby vo forme rozširujúcich sa rozvetvených vlákien.

Huby  fungujú ako vynikajúce prírodné kompostéry, mycélium sa rozširuje z jedného bodu (ktorý sa zo začiatku javí ako zelený bod) a živí sa organickým materiálom v pôde. Ako vedľajší produkt tejto „výživy“ sa do okolitej pôdy uvoľňuje dusík vo forme dusičnanov a amoniaku. A práve to je mechanizmus, ktorého výsledkom sú oblasti so stimulovaným rastom trávnika, ktoré môžeme vidieť vo forme čarodejných kruhov.  Tiež treba povedať, že lokality s vysokým obsahom organickej hmoty sú na čarodejné kruhy náchylnejšie.

Ako mycélium rastie a rozširuje sa pôdou, vylučujú sa toxické alebo nekrotické zlúčeniny s reziduami voskov,  ktoré prispievajú ku vzniku mŕtvych oblastí viditeľných u typu 1. Zlúčeniny s obsahom vosku aktívne odpudzujú vodu z okolitých pôdnych častíc a chovajú sa ako kvapôčky vody na kapote auta, ktoré bolo práve umyté.  Práve toto je dôvod, prečo sa čarodejné kruhy typu 1  častejšie vyskytujú v podmienkach  sucha.  

Pochopenie štruktúry húb pomáha porozumieť  faktu, že každý kruh začína rásť z jedného bodu, ktorý sa rozprestiera smerom von, rýchlosťou 150 mm - 450 mm za rok a priemer kruhu sa teda pomaly zväčšuje. V dôsledku toho sa dá približne odhadnúť vek čarodejného kruhu. Berúc v úvahu tento poznatok,  tak  v prípade, že máme na trávniku kruh značnej veľkosti, zmysluplná otázka nebude „Prečo sa tu vyskytli čarodejné kruhy?“ ale skôr „Ako je možné, že neboli viditeľné skôr?“

Ako sa dajú kruhy ošetriť?

Kontrola kruhov môže byť rozdelená do dvoch kategórií – chemická a kultúrna.  

CHEMICKÁ KONTROLA

V minulosti bola chemická kontrola rozšírená a pestrá, od formaldehydu a ortuti až po viaceré moderné širokospektrálne fungicídy, ako sú oxycarboxin, triforine a benodanil predávané v zahraničí pod obchodnými názvami  Ringmaster, Fairy Ring Destroyer či Mascot Clearing. Postupne však boli stiahnuté z predaja v dôsledku negatívneho vplyvu na životné prostredie.

V súčasnej dobe je v rámci UK dostupný jeden prípravok. Je to prípravok na báze azoxystrobinu označený ako Heritage  alebo Heritage Maxx.  Jeho použitie je však limitované len na kruhy typu 2.  Pri jeho aplikácii sa odporúča  použiť penetračné vlhčiace činidlo, ktoré podporí prienik vody do pôdy s obsahom vosku, v ktorej sa nachádza mycélium.

KULTÚRNA KONTROLA

V dôsledku rastúcich obmedzení použitia dostupných  prostriedkov chemickej kontroly vyplýva, že vhodnejšou alternatívou je kontrola kultúrna. Veľmi často sa na Pitchcare portáli objavujú otázky od ľudí, ktorí majú problém s čarodejnými kruhmi a ich prvou myšlienkou je : „Ako sa dajú zlikvidovať?“  Možno by bolo lepšie, keby sa zamysleli skôr nad tým, ako môžu zabrániť ich vzniku alebo šíreniu. Kontrola čarodejných kruhov neznamená iba ich likvidáciu. 

Pochopenie vzniku a cyklu ochorenia je dôležité pri zvažovaní možnosti jeho kontroly. Treba poznať  všetky fázy priebehu a aj faktory, ktoré prispievajú ku vzniku choroby. Jedine tak sa dajú špecifikovať slabé miesta a urobiť opatrenia.  
Trojuholník ochorenia vychádza z konceptu  patológie rastliny a je založený na princípe, že choroba je výsledkom interakcie medzi hostiteľom, potenciálnym patogénom a životného prostredie alebo poveternostných podmienok. Zabrániť vzniku ochorenia je možné elimináciou rizika, resp. príčiny  u ktoréhokoľvek z týchto troch faktorov. 

Účinná teória je založená na vyhodnocovaní toho čo sa deje, ale treba si dať pozor aj na to, aby sme situáciu zbytočne nepreanalyzovali.  Dostatočnú pozornosť treba venovať určeniu presnej príčiny, prípadne faktoru, ktorý prispieva k výskytu choroby.  Profesionáli môžu zhodnotiť účinky určitého produktu alebo operácie a posúdiť ich účinnosť či vplyv. Často sa opomína aj fakt, že rovnaký problém sa vyskytuje aj u trávnikoch v záhradách či u poľnohospodárskych trávnikov, ktoré  nie sú vystavené stresu z nadmernej záťaže či  prípravkov bežne používaných na údržbu športových trávnikoch.  

Rovnako ako u mnohých iných vecí týkajúcich sa trávnikov, zmysluplný prístup spočíva v riešení príčiny vzniku ochorenia a nie jeho príznakov. Prevencia je vždy lepšia ako liečba a pochopenie stavu trávnika a rizikových faktorov  súvisiacich so životným prostredím či poveternostnými podmienkami  sú kľúčovými aspektami  kvalitného manažmentu trávnika.  

Tam, kde existuje obava z výskytu čarodejných kruhov sa treba zamerať na zlepšenie celkového zdravia a vitality trávnika, eliminovaním vlhkých a suchých cyklov a nízkej úrovne živín. Toto sú kľúčové faktory východiskovej pozície pre účinný boj s hubami. 

Mali by sme sa teda zamerať na tieto manažérske princípy a techniky:

Na zváženie by mohla byť aj taktika nahradiť druhy Basidiomycetes druhmi, ktoré sú k trávniku šetrnejšie príp. prospešné, napr. Bacillus, inými slovami huby škodlivé hubami užitočnými. Na pôdu treba nazerať ako na zložitý biologický systém , ktorý pracuje na základe rovnakých prírodných pravidiel ako ktorýkoľvek iný ekosystém. Dôležitá je rovnováha.  

Ak existujú  pre daný organizmus vhodné podmienky, bude sa mu dariť. Umenie pestovať trávnik znamená vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia všetkým žiadúcim organizmom prekvitať a nežiadúcim buď nevzniknúť, alebo ich držať na takej úrovni, aby spôsobovali čo najmenej problémov.  

Za týchto okolností je rozumné zvážiť aj dodatočné (vedľajšie ) účinky všetkých ošetrení a liečebných kúr na riešenie daného problému.

Jeden prístup  ku kontrole čarodejných kruhov je zameraný na zníženie ich množstva v rámci pôdneho profilu  tzv. konkurečným vylúčením – čiže nahradením škodlivých  druhov húb užitočnými. Rastliny sa spoliehajú na symbiotický vzťah s hubami –podobný, ako majú ľudia s baktériami v čreve.  Všeobecne povedané niektoré z húb v pôde rastliny ohrozujú, iné nie.  

Ako už bolo spomenuté na začiatku,  plodnice do okolitého prostredia uvoľňujú bilióny spór a preto sa môže zdať, že ich eliminácia je takmer nemožná.  Nikdy ich úplne neodstránite, môžete ich len dostať pod kontrolu.

Spôsob, akým to dosiahnuť prostredníctvom taktiky konkurenčného vylúčenia je nasledovný:

1. Redukovanie prostredia pre nežiadúce  huby – Kontrolou obsahu plsti

2. Zlepšenie prostredia pre užitočné huby  - Pravidelným prevzdušňovaním

3. Inokuláciou užitočných húb  - Aplikáciou napr. kompostového čaju,  pôdnych stimulantov, mykoríznymi prípravkami atď.

Prvé dve možnosti predstavujú mechanické operácie, ktoré môžete vykonať  sami so správnym vybavením (aerifikátor, skarifikátor..)  Tretia možnosť  vo väčšine prípadov vyžaduje použitie postrekovača.

Ošetrujúci program môže  zahŕňať nasledujúce položky použité v rôznych kombináciách v závislosti na situácii:
Kompostové čaje
Inokulanty húb  
• Biostimulanty
• Mykorízne hnojivá - v ideálnom prípade by mali byť aplikované ihneď po prevzdušnení. Mykorízne huby sa môžu  kontaktovať so živými koreňmi a kolonizovať ich efektívnejšie.

Je zrejmé, že vyššie uvedený prístup môže znamenať nutnosť posúdenia  celkového režimu manažmentu, čo je nie vždy považované  za praktické, ale môže to byť príležitosť pre niektoré zmeny. Dokonca aj malé zásahy  na správnych miestach môžu mať pozitívny vplyvy.

Ak už čarodejné kruhy napadli povrch a spôsobili poškodenie trávnika, najlepším riešením je penetrácia voskovej časti pôdneho profilu s mycéliom, ktorá tvorí  nepriepustnú bariéru. Spôsob, ako to urobiť, je rehydratácia pôdy prostredníctvom aplikácie povrchovo aktívnych vlhčiacich činidiel a biostimulantov. Takisto môžete iniciovať proces konkurenčného vylúčenia zavedením prospešných húb a biologických stimulantov a ten pravidelne opakovať po aplikácii vlhčiacich činidiel.  

Obdobie konca leta je ideálny čas na nápravu škôd, môžete benefitovať z vyššej vlhkosti pôdy aj teploty. Mŕtve nekrotické oblasti môžu byť znovu vysiate a ošetrené topdressingom, hneď ako bude dosiahnutá určitá vlhkosť hornej  časti pôdneho profilu.

Nech už je príčina čarodejných kruhov akákoľvek, základné princípy vhodného manažmentu vám pomôžu zmierniť dopad a znížiť výskyt  nielen tohto ochorenia, ale aj ostatných.

Článok bol publikovaný na www.pitchcare.com autorom je James Grundy.

BIOLOGICKÉ HNOJIVÁ S OBSAHOM HÚB A BAKTÉRIÍ

Potrebujete poradiť? Pošlite nám email!