Golf Online

Dolárová škvrnitosť - nové poznatky

Dolárová škvrnitosť (Sclerotinia homoeocarpa)

Dolárová škvrnitosť (Sclerotinia homoeocarpa) stále zostáva jedným z najväčších problémov trávnikov golfových ihrísk. Patogény najčastejšie napadajú trávne druhy určené do teplejších podnebí. Patogény sú trvalé a  dokážu sa veľmi dobre prispôsobiť. Stávajú sa viac a viac tolerantnejšími voči fungicídom a ak nie sú kontrolované, dokážu sa rozšíriť do epidemiologických rozmerov. Trávny povrch zanechávajú nerovný a zjazvený. Za týchto okolností niet divu, že sa do kontroly dolárovej škvrnitosti investuje oveľa viac prostriedkov ako do kontroly iných patogénov.

Hlavným prvkom programov na kontrolu dolárovej škvrnitosti zostávajú fungicídne programy. Avšak, dostupnosť nových, voči chorobe rezistentných kultivarov, lepšia znalosť životného cyklu patogénu a aj vývoj nových inovatívnych kultúrnych praktík môže prispieť k účinnejšej kontrole choroby a znížiť závislosť na fungicídoch. V nasledujúcom článku sa zameriame na niektoré nové metódy a prístupy, ktoré môžu byť súčasťou integrovaného prístupu v boji s dolárovou škvrnitosťou.

Kultúrne praktiky a metódy

Príznaky dolárovej škvrnitosti sa zvyčajne po prvýkrát objavia keď teplota vystúpi nad 12°C (hoci aktivita patogénov je najvyššia pri teplote 21-28 °C) a relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%. Obdobia so silnou rosou alebo vysokou vlhkosťou porastu k vývoju choroby tak isto prispievajú. Prvé príznaky sa na ihriskách objavujú zvyčajne v období neskorej jari alebo začiatkom leta. Vtedy sa aktivita choroby môže spomaliť, prípadne zostať konštantná a to v závislosti na type letného počasia. Druhá a často deštrukčnejšia vlna ochorenia zvyčajne začína v období neskorého leta a môže pokračovať až do neskorej jesene.  
Pokiaľ ide o trávne druhy určené do teplejších podnebí, Bermuda  (Cynodon dactylon) je stále najčastejšie používaný druh, ktorý má voči dolárovej škvrnitosti  celkom dobrú odolnosť. V južnejších oblastiach a najmä v lokalitách so zlou kvalitou vody je stále viac využívaný  druh Seashore Paspalum, ktorý je tiež celkom odolný voči dolárovej škvrnitosti. (Práve rezistencia voči dolárovej škvrnitosti je hlavným faktorom v šľachtení nových druhov Seashore Paspalum)
Zatiaľ čo v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne druhy s rezistenciou, SeaIsle 1 a  SeaIsle 2000 sa ukazujú ako lepšie odolné v porovnaní s ostatnými komerčnými odrodami.

Sľubný model pre predpoveď vypuknutia ochorenia vyvinul Dr. Damon Smith na Oklahoma State University v spolupráci s výskumníkmi University of Wisconsin, Pennsylvania , State University, University of Tennessee a Mississippi State University. Dr. Jim Kerns uviedol, že model vychádza z vplyvu relatívnej vlhkosti (RH) na patogén a určuje základnú aktivitu patogénu v podmienkach kedy je RH vyššia ako 70% a viac po dobu 5 dní.
Model sa osvedčil aj v reálnych podmienkach  a dúfajme, že by mohol byť k dispozícii na komerčnej báze na jar roku 2015. Tento model pomôže manažérom na základe údajov o počasí predpovedať dobu, kedy bude patogén najaktívnejší.

Manažérske postupy, ktoré vychádzajú z modifikácie podmienok prostredia tak, aby zabránili patogénu v rozvoji alebo aby prispeli k lepšiemu zdravotnému stavu rastlín, budú pri znižovaní potenciálu rizika infekcie vždy prospešné.
Aj keď samotné postupy riadenia nedokážu chorobu úplne eliminovať, môžu oddialiť jej vypuknutie a znížiť jej závažnosť.

Učinné postupy proti dolárovej škvrnitosti

Niektoré z účinných ale často prehliadaných postupov, ktoré sa uvádzajú ako efektívne pri znižovaní infekcie a závažnosti dolárovej škvrnitosti:

● Odstránenie stromov, príp. tenkých konárov stromov na zvýšenie množstva slnečného svetla a lepšie prúdenie vzduchu. Hlavným cieľom je rýchlejšie vysychanie trávnika. Znie to možno triviálne, avšak napadnuté oblasti sú často dôsledkami nepriaznivých podmienok.

● Mechanické odstraňovanie rosy, valcovanie, kosenie - všetky tieto operácie by sa mali vykonávať v skorých dopoludňajších hodinách.  Výskumy ukázali, že odstraňovanie rosy v značnej miere prispieva k eliminácii výskytu dolárovej škvrnitosti. Táto operácia samozrejme môže byť náročná na veľkých plochách ako sú ferveje, ale skúste ošetriť aspoň oblasti, na ktorých sa choroba vyskytla v minulosti a to v prípade, že dané poveternostné podmienky môžu jej vznik podnietiť.

● Ľahké valcovanie môže výskyt dolárovej škvrnitosti znížiť. Výskum vypracovaný na Michigan State University potvrdil, že valcovanie mokrých alebo suchých povrchov viedlo k zníženému výskytu choroby v porovnaní s povrchmi nevalcovanými. Jasný dôvod potlačenia nie je známy, ale môže súvisieť so sekundárnymi fyzikálnymi alebo biologickými účinkami valcovania.

● Vyhnite sa zavlažovaniu neskoro večer, ak je to možné. Krátke trvanie závlahy znamená, že porast bude mokrý kratší čas  a podmienky, kedy môže choroba prepuknúť budú minimalizované.

● Udržujte vitalitu trávnika aplikáciou zodpovedajúceho množstva dusíka. Použite buď hnojivá s postupným uvoľňovaním živín, alebo ich aplikujte spolu so závlahou ( tzv.spoon-feed, tj. hnojenie tekutými hnojivami v malých dávkach ). Výskum ukázal, že zdroj dusíka nie je až tak dôležitý, dôležitá je jeho dostupnosť.

● Čo najviac zredukujte množstvo plsti v trávniku.  Nadmerné množstvo plsti je primárnym problémom u fervejí, odpalísk a rafov. Aerifikujte dutými hrotmi, použite rôzne metódy na odstránenie nadmernej plsti, aplikujte topdressing s pieskom tak, aby ste pre patogén vytvorili nepriaznivé podmienky.

Vyberte správny trávny druh

Jednotlivé druhy sa výrazne odlišujú svojou náchylnosťou k dolárovej škvrnitosti. Takisto odolnosť môže byť rôzna aj medzi kultivarmi toho istého druhu. Tak napríklad Lipnica ročná je k ochoreniu náchylnejšia ako Psinček výbežkatý (creeping bentgrass) a zároveň kultivary Psinčeka výbežkatého vykazujú rôzne stupne citlivosti.

Každopádne ani použitie odolnejších druhov neznamená úplnú elimináciu ochorenia, môže však znížiť výskyt ochorenia a jeho závažnosť a tým pádom výrazne obmedziť používanie fungicídov. Nedávne výsledky v šľachtení trávnikov však priniesli rezistentné kultivary. Declaration, Barracuda, Luminary  
13M, Landmark a Memorial prejavili zvýšenú odolnosť voči dolárovej škvrnitosti a ostatným patogénom. Psinček obyčajný tenučký (colonial bentgrass) vykazuje dokonca ešte vyššiu rezistenciu voči chorobe než psinček výbežkatý  a určite stojí za úvahu na niektorých ihriskách ho použiť na ferveje.

Avšak,  výber trávneho druhu len na základe jeho schopnosti odolávať špecifickým chorobám sa neodporúča. Rezistencia by mala byť skôr silným faktorom pri rozhodovaní. Majte sa pamäti, že začlenenie nových odolnejších druhov do dospelého trávnika je veľmi ťažké. Pri zmene trávneho druhu alebo kultivaru sú najlepšie výsledky dosiahnuté  opätovným zatrávnením, tj. výsevom  alebo položením trávneho koberca, alebo do určitej miery dosevom chorobou napadnutých či poškodených plôch. Na stránke National Turfgrass Evaluation Programe  www.ntep.org sú k dispozícii dôležité informácie o trávnych druhoch – vlastnosti, rezistencia voči chorobám atď..

Manažment fungicídov - chemická ochrana

Fungicídy aj naďalej zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti dolárovej škvrnitosti. Každopádne prílišné spoliehanie sa na ne, ich obmedzená rotácia alebo zlá aplikácia postreku bude mať za následok zníženie stupňa rezistencie a jeho trvania.

Fungicídy majú najvyšší účinok keď sú aplikované preventívne alebo v počiatočnom štádiu choroby. Výskumy ukázali prínosy aplikácie fungicídov skoro na jar a to dokonca v čase, kedy sa teploty pre výskyt dolárovej škvrnitosti považujú za veľmi nízke. Včasná aplikácia fungicídneho programu zníži riziko ochorenia a oddiali nástup príznakov. Jednou z často používaných metód je skorá aplikácia penetračného fungicídu po druhom kosení, nasledovaná klasickým programom postrekovania. Následné tradičné programy postrekov voči dolárovej škvrnitosti najčastejšie vychádzajú z presného plánu. Spoliehať sa však na kalendár sa môže ukázať ako prežité, hlavne ak sú k dispozícii nové informácie vychádzajúce z prognóz výskytu ochorenia. Práve takéto prognózy  pomôžu zasiahnuť  proti chorobe efektívnejšie a v optimálnom čase a znížiť množstvo aplikovaných fungicídov počas celej sezóny. 

Základné úvahy na zlepšenie fungicídneho programu:

● Úspešný  fungicídny programu vyžaduje dôkladné pokrytie postrekom. Výskum ukázal, že flat-fun trysky  ktoré produkujú jemné až stredné kvapôčky, poskytnú najlepšie pokrytie. Air-induction trysky produkujú väčšie kvapky, stále však s dobrým pokrytím a sú lepšou voľbou pri veternom počasí.

● Kontaktné a penetračné fungicídy použiť v požadovanej dávke do  4-8l vody / 100m2. Odstránenie rosy pred aplikáciou kontaktných fungicídov môže zlepšiť výsledky, zatiaľ čo pred aplikáciou penetračných fungicídov nie je nutné.

● Ak je riziko choroby vysoké, použite najvyššie možné doporučené dávky. To isté platí aj pre kuratívnu aplikáciu.

● Patogén dolárovej škvrnitosti sa ukázal na väčšine miest ako odolný voči účinnej látke thiophanate –methylu. Znížená účinnosť sa ukázala aj u prípravkov s účinnou látkou  demethylase inhibitor DMI ako napríklad propiconazol, alebo dicarboximide (ako napr. Iprodine.) Odolnosť voči DMI a dicarboximidu síce nie je úplná, ale pokiaľ ide o rezistenciu patogénu, účinok fungicídov je kratší a vo veľkej miere závislý na dávke. V rámci danej skupiny fungicídov dbajte na ich vhodnú rotáciu. Postreky s tank-mixom penetračných fungicídov s kontaktnými produktami sú vhodnou voľbou najmä v čase vysokého rizika choroby. 

Dr Geunhwa Jung, jung@psis.umass.edu spolu so svojimi spolupracovníkmi z University of Massachusetts vyvinuli test, ktorý sa môže použiť ak sa očakáva rezistencia voči fungicídom. Výsledkom testu je miera rezistencie danej populácie patogénov dolárovej škvrnitosti a odporúčania vhodnej rotácie fungicídov a ďalších užitočných kultúrnych praktík, ktoré potláčajú odolnosť.

BUDÚCNOSŤ

Budúcnosť manažmentu chorôb bude zaujímavá a vzrušujúca. Turfgrass odborníci  neustále pracujú na vývoji nových, lepších postupov riadenia  zameraných nielen na kontrolu chemickú, ale aj na kultúrnu, ktorá pomôže znížiť riziko výskytu choroby a naopak zvýšiť odolnosť rastlín
.
Vývoj obranných aktivátorov je tiež sľubný. Obranné aktivátory sú zlúčeniny, ktoré spúšťajú obranné mechanizmy rastliny voči patogénu.  Najznámejšími sú produkty na báze fosfitov alebo fosfonátov, o ktorých sa preukázalo, že iniciujú obrannú reakciu rastlín voči Pythium plesniam a antraknóze.
 
Acibenzolar je ďalším signalizačným „agentom“, resp. činiteľom a je registrovanou aktívnou zložkou v prípravku Daconil Action. Aj produkt Civitas preukázal,  že indukuje prirodzenú odolnosť voči dolárovej škvrnitosti a ostaným patogénom. Produkty s obrannými aktivátormi neútočia priamo na patogén, ale zlepšujú prirodzenú obranyschopnosť.

Existuje tiež množstvo biologických prípravkov, ktoré sa postupne začleňujú do výskumných programov a testovaní v teréne. Tieto biologické produkty obsahujú baktérie alebo iné biologicky aktívne látky, ktoré majú v kontrolovaných podmienkach schopnosť potlačiť patogén dolárovej škvrnitosti.  Je však treba urobiť ďalšie testovania priamo v teréne, aby sa dala presne špecifikovať ich efektívnosť a spôsob najvhodnejšieho použitia.

Tabuľka 1 uvádza zoznam biologicko-kontrolných komponentov/zlúčenín, ktoré potláčajú ochorenia trávnika.

Jeffery Carlson je manager v Vineyard Golf Club, v Edgartown, Mass., kde nie sú k dispozícii žiadne tradičné fungicídne programy. Na kontrolu dolárovej škvrnitosti a ostatných patogénov je Carlson „vyzbrojený“ celým radom biologických produktov a obranných aktivátorov. Plochy s rezistentnými trávnymi druhmi valcuje a využíva aj ďalšie inovatívne kultúrne praktiky. Manažment chorôb vo Vineyard Golf Club je teda založený na integrovanom, na ľudskú prácu náročnom prístupe, ktorý sa neustále vyvíja. Ale je dôkazom toho, že okrem tradičných fungicídnych programov môže fungovať a poskytnúť prijateľné hracie podmienky.

Autorom článku je Jim Skorulski, publikované na www.usga.org