Golf Online

Množstvo organickej hmoty je stále častým problémom

Téme organická hmota či plsť už bolo venovaných mnoho článkov a výskumov. Jedno je isté, tento problém figuruje ako dominantný vo väčšine údržbových a renovačných programov a určite to tak zostane aj naďalej.
Odborné povedomie a znalosti týkajúce sa jej vývoja a riadenia sa zvyšujú prostredníctvom jej precízneho hodnotenia a určovania.  

Manažment organickej hmoty je veľmi dôležitý

Všetci vzdelaní profesionáli veľmi dobre vedia, že nečinnosť či podcenenie problému organickej hmoty vedie k zvýšeniu jej objemu a s tým je spojených niekoľko vážnych negatívnych zmien:

  • Zhoršenie pevnosti hracieho povrchu
  • Znížená hrateľnosť počas daždivých a zimných mesiacov
  • Znížená schopnosť regenerácie zmrznutého povrchu  
  • Zvýšenie výskytu lipnice ročnej
  • Zvýšenie priemernej ročnej hodnoty vlhkosti  pôdneho prostredia
  • Zvýšenie rizika výskytu rôznych agresívnych chorôb
  • Vytvorenie priaznivých podmienok pre aktivitu škodcov
  • Vytvorenie priaznivých podmienok pre výskyt rias, machov a rôznych burín

Je jedno, či sa na tento problém pozeráte očami golfistu, course manažéra alebo účtovníka golfového klubu. Zvýšenie množstva organickej hmoty, resp. jej nadbytok  všetci vnímajú negatívne, nakoľko práve tento nadbytok je príčinou nekvalitného hracieho povrchu.

V posledných rokoch sa povedomie a informovanosť zvýšili, profesionáli z turf priemyslu lepšie chápu riziká a dôsledky a uvedomujú si, kde v minulosti robievali chyby.

Kvantifikácia organickej hmoty

Na stanovenie množstva organickej hmoty sa používalo niekoľko rôznych metód. Z veľkej časti to boli metódy jednoduché, založené na pozorovaniach v niekoľkých hĺbkach a stanovení objemu organickej hmoty v mm.  Nič proti týmto metódam, boli dostačujúce v časoch nízkych nákladov a vysokých rozpočtov.

Doba sa však zmenila, prišli nové časy kedy sú nutné efektívne  rozhodnutia  založené na presných informáciách, nielen na „odhadoch“..

Priemerné 18jamkové ihrisko ročne vynaloží 7.000 – 18.000 GBP na topdressing a renovácie na riešenie problémov súvisiacich s vysokým obsahom organickej hmoty. A to nehovoríme o nákladoch na mzdy a nutné strojové vybavenie.  Niet divu, že sa táto téma je veľmi aktuálna.

V súčasnosti môže byť organická hmota meraná laboratórne,  pomocou merania úbytkov hmotnosti po žíhaní. Výsledkom je presná hodnota obsahu organickej hmoty stanovená pre rôzne hĺbky pôdneho profilu.  Takéto znalosti a informácie spolu s pozorovaním stavu povrchu v reálnych podmienkach umožnili porozumieť rôznym typom organickej hmoty  a vyvinúť správne metódy a stratégie ako ich manažovať, prípadne ak je nutné aj redukovať.

Čo nám teda Strata hmotnosti žíhaním (LOI – Losts on Ignition) stanovuje?

Testy LOI sme vykonávali viac ako 7 rokov a tieto skúsenosti nás naučili presne interpretovať  výsledky meraní.  Naši klienti na ich základe pochopili a uznali dôležitosť topdressingu a renovačných zásahov.  Vďaka týmto obsiahlym testom sme pokryli nielen bežné ale aj špecifické situácie. To nám umožnilo  doladiť, prispôsobiť  zásahy presne na mieru daného ihriska, dokonca aj na jednotlivé greeny.

V akých hĺbkach sa kumuluje organická hmota ?  

Pre golfový klub je zásadné, aby disponoval dostatočným vybavením strojmi a prístrojmi  na riadenie organickej hmoty a zároveň presnými informáciami o jej množstve v rôznych hĺbkach.  Jedine za tohto predpokladu sa podarí  znížiť finančný dopad tejto problematiky na klub.


Charakter a hĺbka organickej hmoty sa môže líšiť od ihriska k ihrisku a dokonca aj od greenu ku greenu. Nie je ľahké to postrehnúť len na základe  vizuálneho hodnotenia, výnimkou sú extrémne situácie, kedy vysoký obsah organickej hmoty často iniciuje ďalšie reťazové problémy. Tie sú potom zdrojom sťažností z radov členov a hráčov a vtedy riešenie už prichádza neskoro.  

Prostredníctvom rozdelenia vzoriek podľa  vopred určenej hĺbky (0-20, 20-40, 40-60 mm) je možné stanoviť presné percentuálne podiely organickej hmoty v každých 20 mm pôdneho profilu. Na požiadanie sa dá dokonca špecifikovať na každých 10mm.

Na základe týchto údajov sme schopní  stanoviť  presné a jasné stratégie pre údržbové a renovačné činnosti , optimálny výber strojov a zamedzí sa tak zbytočným prácam a stratám plynúcim z neefektívneho využitia pracovného času.

Výsledky testov sme zhromažďovali 7 rokov a môžeme s určitosťou povedať, že najvyššia koncentrácia organickej hmoty sa kumuluje v hĺbke 0-40milimetrov. Lipnica ročná produkuje organickú hmotu v najvyššej vrstve tj.  0-20 mm. Jemnejšie trávne druhy majú tendenciu produkovať organickú hmotu v hĺbke 0- 40 mm pôdneho profilu. Organická hmota akumulujúca sa vo väčšej hĺbke je zvyčajne zanedbateľná.

Vysoký obsah lignínu u kostravy

Vplyv zapadnutej (skrytej) organickej hmoty

Tým,  že sa kluby snažia riešiť  problémy s organickou hmotou urgentne, aby čo najrýchlejšie dosiahli lepší hrací povrch, výskyt organickej hmoty skrytej v hĺbke  20- 50 mm je stále častejší. 

Množstvo takejto organickej hmoty v suchších rokoch významne klesá (degraduje). Výsledky získané v roku 2012 – čo bol veľmi  vlhký rok, ale potvrdili, že  za takýchto podmienok množstvo organickej hmoty v podzemných vrstvách zostáva nemenné. 

Takisto sa ukázalo, že organická hmota v hornej 20mm vrstve profilu, v ktorom je  aj skrytá vrstva v  20 - 50 mm hĺbke,  sa kumuluje vo zvýšenej miere.

Kontextová klasifikácia organickej hmoty

Proces testovania LOI u vzoriek

Vďaka skúmaniu niekoľkých stoviek vzoriek v laboratóriu  bolo výsledkom nielen percentuálne množstvo organickej hmoty. Ukázalo sa, že existujú rôzne typy organickej hmoty s rôznymi vlastnosťami, ktoré do značnej miery ovplyvňujú interpretáciu výsledkov.  

Lipnica ročná (Poa annua)  - ide o organickú hmotu s vysokým obsahom listov a mäkkých tkanív. Oba druhy, ročná aj viacročná, produkujú organickú hmotu  vo vrstve  0-10 mm.  Hodnoty LOI  testu majú tendenciu byť nižšie než sa očakávalo, vzhľadom k vysokému podielu vlhkých - retenčných (vodu zadržujúcich) mäkkých listov a koruniek  obsiahnutých v hornej časti pôdneho profilu. Okrem toho, tým že sa jedná o trsnatý trávny druh, výskyt stolónov a rizómov  je nevýznamný. Kombinácia týchto faktorov vedie k tomu, že Poa annua má obvykle nižší podiel organickej hmoty ako iné trávne druhy, napr. psinčeky.

Psinček výbežkatý
- všeobecne považovaný za druh, ktorý  produkuje najviac organickej hmoty. Rastliny produkujú veľké množstvo stolónov a to vedie k rýchlejšej produkcii organickej hmoty  v porovnaní s ostatnými druhmi vhodnejšími do chladných podnebí. Takáto organická hmota je retenčná,  zadržiava vodu, čo má negatívny vplyv na herné kvality povrchu ako napr. pevnosť.  Tam, kde je psinček ako dominantný druh,  je treba veľmi starostlivo interpretovať výsledky pokusov.  Plsť  má vyšší obsah lignínu, je ťažšia a hodnoty LOI sú v porovnaní s lipnicou vyššie.  

Kostrava a psinček tenký  – kostrava a psinček tenký sa rozvíjajú prostredníctvom rizómov. Vysoký obsah lignínu  a vo všeobecnosti ľahšie steblá  vedú ku kumulácii vo vyšších vrstvách.  Ak vezmeme v úvahu ďalšie parametre ako vlhkosť a pevnosť,  povrch je suchší, tvrdší a má vyššie hodnoty LOI.

Zo skúseností vieme, že len veľmi zriedka sa na greenoch vyskytuje  jeden trávny druh. Obvykle je to zmes niekoľkých trávnych druhov. Výsledky z jednotlivých greenov teda treba naozaj starostlivo interpretovať aby sme určili vhodné cieľové rozsahy pre LOI (%). Ak to neurobíme, môže to viesť k márnemu úsiliu a neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov,  keď budeme zbytočne usilovať o nízke hodnoty.  
Takisto je treba povedať,  že porovnanie výsledkov s inými greenmi alebo dokonca ihriskami musí byť tiež opatrné.  Zmes trávnych druhov,  konštrukcia greenu, jeho vytvarovanie či zloženie koreňovej zóny majú tvorbu organickej hmoty veľký vplyv a nesmieme na to zabúdať.

Význam testovania LOI

Turf priemysel sa neustále vyvíja. Mnohí z nás musia pracovať s takými  nízkymi rozpočtami ako nikdy predtým.  Dôležitosť rozvážneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov ešte nikdy nebola  taká, ako je tomu v týchto časoch.

Testovanie  LOI nám umožňuje robiť presné a pravidelné rozhodnutia.  Ak nastane potreba dodatočných zdrojov nad rámec rozpočtov, sú výsledky testov dôležitým podkladom pre komunikáciu aby manažment pochopil dôležitosť ich vynaloženia.  Navyše, znalosť hodnôt v dlhodobom horizonte nám umožní stanoviť ideálne a pritom reálne hodnoty  a maximálne zefektívniť prostriedky potrebné na ich dosiahnutie.  

Článok bol uverejnený v časopise Pitchcare, autor Charles Henderson