Golf Online

Návrh a výstavba golfového ihriska verzus následná údržba

Výstavba golfového ihriska je jeden obrovský projekt náročný nielen na investície, materiál, vybavenie, ale i čas, vedomosti a praktické zručnosti kvalitného personálu. Výsledkom úspešne zvládnutého projektu by malo byť golfové ihrisko, ktoré priláka veľké množstvo hráčov, získa si ich sympatie, no zároveň bude zvládnuteľné z hľadiska nákladov na údržbu.

Každý stavebník plánujúci výstavbu svojho domu by chcel, aby sa v ňom v budúcnosti jeho rodina cítila príjemne, aby ho postavil za rozumné peniaze. Mal by sa tiež dôkladne zamyslieť nad tým, aké budú náklady na jeho budúcu údržbu. Rovnako je to pri golfovom ihrisku. Dizajn ihriska a spôsob výstavby by mal nevyhnutne zodpovedať finančnému rozpočtu na budúcu údržbu. Zle navrhnuté ihrisko, postavené s chybami je možné udržiavať vo vysokom hracom štandarde len za cenu vyšších nákladov. Investor by si mal preto nevyhnutne nájsť mechanizmy umožňujúce kontrolovať proces projektovania a výstavby od začiatku do konca.

Stavbu ihriska možno rozdeliť do nasledovných fáz:

1. Určenie filozofie projektu a výber golfového architekta
2. Príprava a zhromažďovanie informácií
3. Dizajn, projektové práce a príprava dokumentácie na tendre
4. Výber dodávateľov
5. Zemné práce (skrivka zeminy, eskavácia jazier, hrubý shaping)
6. Drenážne práce
7. Konštrukčné práce (jamkoviská a odpaliská)
8. Závlaha
9. Finálny shaping a príprava na výsev
10. Výsev a výsadba rastlín
11. Grow in

Vždy je dobré, ak investor dokáže zabezpečiť, aby greenkeeper, ktorý sa bude o ihrisko starať po dokončení, bol pri výstavbe od začiatku. Vyžaduje to síce vyššie mzdové náklady, avšak ušetrí sa na efektívnejšej stavbe, rýchlejšom zapojení ihriska a hladkom nábehu na bežný greenkeeping po zapestovaní. Pokiaľ má greenkeeper predchádzajúce skúsenosti s výstavbou a vie, že mu bude ihrisko zverené po dokončení, mal by byť schopný pre investora fungovať ako konzultant. Môže pripomienkovať dizajn ihriska, drenáže a závlahy, dohliadať na dodržiavanie schválených stavebných štandardov, nedopustí použitie nevhodných odrôd, nevhodných stavebných materiálov do konštrukčných vrstiev greenov a odpalísk, či použitie nevhodnej zeminy vo vrchných vrstvách podložia. Je zrejmé, že bude vedieť, kde má ihrisko „slabšie miesta“ a dokáže tomu prispôsobiť prácu v budúcnosti. Veľmi dôležitým je aj správny výber rastlín, ktoré je potrebné na mnohých novopostavených ihriskách vysadiť, či naopak – minimalizovať úhyn stromov, krov, rastlín, ku ktorým pri každej stavbe nevyhnutne dochádza. Pokiaľ nie je možné mať pri výstavbe skúseného greenkeepera, investorom sa odporúča najať nezávislý subjekt či špecialistu, ktorý rozumie golfu, kontroluje stavbu a minimalizuje náklady. Prihliada na dodržiavanie dohodnutých noriem a zlacňuje budúcu údržbu, čím sa jeho náklady niekoľkonásobne vrátia. A teraz podrobnejšie o jednotlivých fázach a spôsobu kontroly zo strany investora...

Výber golfového architekta

V súčasnosti existuje vo svete približne 500 špecialistov, ktorí sa zaoberajú architektúrou golfových ihrísk. Majú svoje profesijné asociácie na obidvoch stranách Atlantiku. Počas posledných 15 až 20 rokov, počas globálneho stavebného boomu golfových ihrísk vzniklo veľa firiem z bývalých či súčasných profesionálnych hráčov golfu, ako sú napríklad Jack Nicklaus, Garry Player, Nick Faldo, Colin Montgomerry, Arnold Palmer, Greg Norman či Tiger Woods... majú obrovské herné skúsenosti, no i manažérske schopnosti, vďaka ktorým dokázali vytvoriť a skĺbiť schopné tímy odborníkov. Ich mená sú marketingovým lákadlom, prostriedkom k rýchlejšiemu predaju nehnuteľností, z predaja ktorých sa financuje výstavba ihriska. Cena za dizajn od týchto firiem sa pohybuje od 1,5 do 6 miliónov USD.  Doterajším finančným rekordom (pravdepodobne dlho neprekonaným) je 25 miliónov USD pre Tiger Woods Design za projekt Al Ruwaja v Dubaji.

Na opačnej strane vzniklo mnoho ihrísk, ktoré navrhovali amatérski dizajnéri. Ich výhodou sú nízke poplatky, problémom nedostatočne spracovaná dokumentácia, ktorá stavbu predražuje.

Medzi týmito dvoma úrovňami existujú profesionálni golfoví architekti, ktorí ponúkajú komplexné riešenia. Cena za ich prácu sa pohybuje od 200 do 700 tisíc USD. Výber vhodného architekta je vecou každého investora – keďže však architekt je prvým poradcom, doživotným partnerom, ambasádorom projektu v budúcnosti, je jeho výber pre každého investora dôležitý. Je umením správne si vybrať a nájsť kompromis medzi marketingovou hodnotou mena architekta, kvalitou projektu a cenou. Pre investora je dôležité (ktokoľvek bude architektom), aby bol projekt finančne udržateľný a atraktívny pre hráčov.

Príprava a zhromažďovanie informácií

V prvom rade je potrebné dobre sa pripraviť na stavbu – pôdne, geologické, hydrologické, meteorologické a topografické podmienky budú neustále ovplyvňovať projekt aj stavbu.  Ak je možné ich kvalitne zabezpečiť ešte pred výstavbou, pomôžu optimalizovať objem zemných prác, rozsah drenáže, charakter a druh závlahy či výber vhodných trávnych odrôd a množstvo hnojív potrebných na udržanie kvalitného ihriska a tým zefektívniť investíciu.

Dizajn, projektové práce a príprava dokumentácie na tendre

Dokumentácia potrebná pre presné ocenenie stavby zahŕňa Master Plan, Cut & Fill projekt (množstvo zeminy odobratej a množstvo zeminy doplnenej na každú jamku), konštrukčné detaily jazier, mostov, bunkrov, odpalísk a jamkovísk, plán drenáží, plán výsevov, plán komunikácií, plán výsadby rastlín a iné. Mnohí architekti zabezpečujú aj projekt závlah. Inštalátori závlah potom naceňujú totožný projekt, bez ohľadu na to, akého výrobcu reprezentujú – investor má objektívne informácie a ľahšie sa rozhodne.

Výber dodávateľov

V zásade platí, čím je kvalitnejšia projektová príprava, tým je ľahší výber dodávateľov. Pochopiteľne, aj v golfe existujú riešenia stavby na kľúč – jeden dodávateľ postaví ihrisko komplet, alebo zastrešuje všetkých subdodávateľov. V skutočnosti, až po ukončení výberu dodávateľov má investor presnú informáciu, koľko ho stavba bude stáť.

Zemné práce (skrivka zeminy, eskavácia jazier, hrubý shaping)

Na priemernom 18 jamkovom ihrisku sa presunie približne 300 000 až 500 000 m3 zeminy. Je jasné, že správny manažment techniky vykonávajúcej zemné práce je kľúčovým pre dodržanie rozpočtu, zemné práce totiž predstavujú niekedy 35 až 40% všetkých nákladov na výstavbu. Je treba si uvedomiť, že dobrý staviteľ dokáže prácu zorganizovať tak, aby sa zemina premiestňovala čo najmenej (buď tlačením buldozérmi alebo nakladaním a prevozom), aby sa ílovitá pôda použila na dná jazier a kvalitná zemina do horného podložia pred konečným výsevom, aby jazerá boli dostatočne hlboké a závlahová voda tým mala dostatočnú cirkuláciu. Investor musí na tieto momenty dohliadať, nakoľko by za chyby mohol v budúcnosti draho zaplatiť.

Drenážne práce

V rámci drenážnych prác je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.  Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora či greenkeepera. Obmedzuje hráčov a skracuje počet hracích dní, sťažuje údržbu. Pre funkčnosť ihriska je správne dimenzovanie drenáží kľúčové.

Konštrukčné práce (jamkoviská a odpaliská)

Vzhľadom na nízku kosbu (odpaliská 8 až 10 mm a jamkoviská 3 až 6 mm) a intenzívnu záťaž sú tieto plochy z hľadiska greenkeepingu najzložitejšie. Odpalisko je jediné miesto na golfovom ihrisku, ktoré musí byť perfektne rovné, s jemným sklonom. Zároveň každý golfista sleduje, porovnáva, kritizuje a neustále vyhodnocuje predovšetkým stav jamkovísk, nakoľko golf sa vyhráva práve tu. Preto je nevyhnutné zabezpečiť konštrukciu týchto hracích plôch dokonale. Zle postavené greeny neudržia živiny (sklon na jedno skoncentrované miesto), neodtekajú, zle sa kosia. Často sa stáva, že pri stavbe sa používajú rôzne materiály na každom greene a greenkeeper má mimoriadne ťažkú úlohu. Musí meniť dávky hnojív, množstvo vody, korigovať použitie chemických prostriedkov. Je to doslova nočná mora. Investor musí dbať, aby štrk, piesok, koreňový mix, prídavky, boli vždy rovnaké na všetkých greenoch.

Závlaha

Závlaha musí brať do úvahy meteorologické podmienky, druh podložia, smery a rýchlosť vetrov. Jednoducho musí zabezpečiť, aby boli rastliny schopné udržať svoj životný cyklus.  Pri jej dimenzovaní musíme brať do úvahy objem vyparenej vody z ihriska za jednotku času počas najhorúcejšieho mesiaca (júl, august). Toto množstvo musíme efektívne dodať späť trávniku, pričom musíme mať zásobu/zdroj vody pre prípad dlhodobého sucha. Čerpacia stanica a hydraulické usporiadanie trubiek musí byť schopné dodať do systému také množstvo vody, aby sme ihrisko dokázali zavlažiť v noci za 7 až 8 hodín. Vždy sa odporúča montovať filtračnú jednotku, ktorá zbavuje vodu mechanických nečistôt, čím investor šetrí na nákladoch na výmenu zablokovaných postrekovačov. Priemerné 18 jamkové ihrisko spotrebuje približne 1200 až 1500 m3 vody denne (letné mesiace bez dažďa). Voda v zásobných jazerách, odkiaľ sa nasáva do systému, by mala byť aeróbna, živá, bez rias, na čo slúžia fontány a podvodné aerátory.

Vzhľadom na komplikovanosť závlah (elektroinštalácia, hydraulika, kvalita vody, čerpanie, filtrácia, správne nastavenie systému) je nevyhnutné, aby si investor zvolil skúsenú firmu. Dobre nastavená závlaha nie je okamžitý stav a úplná efektivita závlahy sa dosahuje až po dvoch až troch sezónach a v takom prípade je pre greenkeepera najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Jej optimalizácia je teda absolútne nevyhnutná.

Finálny shaping a príprava na výsev

Táto fáza prichádza po ukončení prác na závlahe. Rastliny (obzvlášť, ak sú plánované výsadby veľkých stromov) by sa mali vysadiť pred výsevom, alebo potom až po zapojení trávnika. Úlohou je pripraviť plochu tak, aby bola čo najjemnejšia, bez priehlbín. Postrekovače by mali  byť zarovnané s pôdou, vyrovnané. Úloha investora je pomerne jednoduchá, vizuálne skontrolovať daný stav.

Výsev a výsadba rastlín

Vysieva sa strojovo. Na problematických miestach sa môže použiť hydroosev – nanášanie zmesi semien, vody a fixujúcej látky zo zásobníka pod vysokým tlakom. Ak je potrebné skrátiť čas, môžu sa položiť trávne koberce. Investori by mali už pri začatí výstavby založiť produkciu trávnych kobercov z rovnakých zmesí, aké budú použité na ihrisku. Ušetrili by tým obrovské sumy peňazí, no predovšetkým tak môžu skorigovať situáciu tam, kde sa nedá použiť stroj (prudké sklony, okraje  bunkrov, brehy jazier...), eventuálne na renovačné práce (opravy drenáže, poruchy, rozširovanie závlahy).

Grow in

Je to vlastne zapestovanie vysadených plôch. Toto obdobie trvá od štyroch do ôsmich mesiacov a končí prakticky až otvorením ihriska pre verejnosť.  Mladý trávnik potrebuje špeciálnu starostlivosť, je „hladný“, no pritom náchylný na choroby a škodcov, pričom menej odolný na použitú chémiu. Zároveň v tomto období prebieha korekcia drenáže (vyrovnávanie drenážnych vsakovačiek, prehlbovanie drenáže) či úprava závlahy. Často sa stáva, že dochádza k eróziám, nakoľko trávnik ešte nie je zafixovaný. Ihrisko potrebuje v tomto období špeciálnu starostlivosť a pre investora je to najnáročnejšie obdobie. Spravidla totiž vyčerpal takmer celý rozpočet a netrpezlivo očakáva dokonalý vzhľad trávnika, ktorý si vysníval. Pre greenkeepera je to obdobie, kedy potrebuje pevné nervy a schopnosť zvládať krízové momenty.

Výstavba golfových ihrísk je komplexná problematika, o ktorej sú napísané knihy a veľmi ťažko ju zhrnúť do krátkeho článku. Verím však, že uvedené informácie poslúžia tým, ktorí ich budú potrebovať.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 108) Pridať komentár
 
sowergy
sowergy
09.06.21 17:14
RicardoMar
RicardoMar
10.05.21 11:36

cialis vs viagra generic cialis cialis 5 mg daily
generic cialis no doctor's prescription tadalafil 20 mg from india reviews over the counter cialis at walmart

stromectol
ivermectin stromectol 3 m
08.05.21 19:40
Malcolmvum
Malcolmvum
05.05.21 20:16
Timothyteaks
Timothyteaks
05.05.21 18:04