Golf Online

Optimalizácia nákladov na údržbu golfového ihriska

Ako identifikovať a optimalizovať náklady na údržbu golfového ihriska? Ako hľadať spôsoby ich minimalizácie? Aké možnosti majú v tomto smere golfové kluby k dispozícii? Odpovede na tieto otázky poskytol Laurence Pithie v rámci svojej prezentácie počas prvého ročníka konferencie Leadership Golf Conference, ktorá sa konala v golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici.

Aby boli golfové ihriská ekonomicky životaschopné a agronomicky udržateľné, platia nasledovné kritériá:

 • cenovo prístupné a dostupné domácim hráčom: Golfové ihriská sa nemôžu spoliehať len na návštevníkov a turistov, tiež by nemali byť použité ako prostriedky na predaj nehnuteľností.
 • dostatočný záujem a výzvy: Nikto nechce hrať na nudnom a nezaujímavom ihrisku; avšak dlhé a veľmi náročné golfové ihrisko apeluje len na seriózneho golfistu, a nie na tých, ktorí majú vysoký handicap.
 • celoročná hrateľnosť a kvalita trávnikov: Drenáž je kľúčovou požiadavkou, nakoľko nie je možné dosiahnuť dobrú kvalitu trávnika, ktorý trpí zlým vývojom koreňov.
 • šetrnosť k životnému prostrediu: Je čoraz dôležitejšie, aby golfové ihrisko „zasadlo“ do svojho prirodzeného prostredia a podporovalo flóru a faunu všade tam, kde sa golf môže hrať.
 • reálne prevádzkové náklady: Dizajn i usporiadanie golfového ihriska budú zohrávať hlavnú úlohu pri určovaní vstupov práce, zariadení a materiálov.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Približne dve tretiny rozpočtu nákladov na údržbu tvorí pracovná sila, približne 28 % sú materiály a náklady na údržbu. Nakoľko si väčšina golfových klubov v súčasnosti mechanizáciu radšej prenajíma, než by ju priamo nakupovala, môžu sa spomínané náklady značne líšiť, predpokladaný rozdiel je približne 5 %. Vzhľadom na to, že je práca najväčším nákladom, je nevyhnutné, aby bola veľmi dobre organizovaná a riadená. Takisto by mali byť zamestnanci vyškolení zodpovedajúcim spôsobom.

Pre stanovenie potrieb pracovných síl je nevyhnutný zoznam všetkých hlavných pracovných miest s pracovnými úlohami, ich frekvenciami a dobou trvania, ktoré budú vstupnými údajmi v údržbe greenov, odpalísk, fairwayov a bunkrov. Rovnako tiež nemožno zabudnúť na čas potrebný na údržbu mechanizácie, školenie v oblasti bezpečnosti pri práci, či administratívu. Celkový počet hodín v lete i v zime môže byť použitý na určenie optimálneho počtu potrebných pracovníkov zodpovedajúceho štandardom údržby i požiadavkám klubu. Samozrejme manažér alebo superintendent, ktorý je poverený touto zodpovednosťou, bude musieť zabezpečiť rovnováhu vo výdavkoch, nakoľko sa od neho očakáva zabezpečenie dobrých hracích podmienok za súčasného čiastočného stupňa obmedzenia nákladov. Toto môže byť občas náročné, no dobré plánovanie a komunikácia sú nevyhnutné na to, aby všetci pracovali pre spoločný cieľ.

VPLYV DESIGNU

Novšie golfové ihriská majú tendenciu byť dlhšie a s pomerne veľkým počtom prekážok, teda majú i vyššie nároky na pracovnú silu. Okrem evidentnej skutočnosti, že väčšie ihrisko zaberá viac hektárov, ktoré musia byť kosené a udržované, sú to najmä bunkre a odpaliská, ktoré majú najväčší vplyv na náklady. Po nich nasledujú zvlnené greeny, vodné plochy a stupeň terénnych úprav, ktoré na náklady vplývajú.

Bunkre

Ihrisko s priemerným počtom troch stredne veľkých bunkrov na jeden green spotrebuje asi 8 % celkovej pracovnej doby, čo je podobné ako pri údržbe okolitých plôch, fairwayov a roughov. Avšak ihrisko s najmenej 90 veľkými bunkrami vyžaduje ďalších 5 % pracovného času. Ak sú navyše bunkre náchylné na vymývanie a vyžadujú ručnú kosbu kvôli ich zložitému tvaru, je potrebných ešte viac pracovných hodín. Bohužiaľ, dnes je takto navrhnutých mnoho ihrísk a na ich údržbu je potrebné oveľa väčšie množstvo pracovnej sily. Tento stav je nákladný a neprijateľný, a preto by mal klub v takomto prípade reálne uvažovať aj o znížení veľkosti a počte bunkrov na lepšie zvládnuteľnú úroveň. Takisto by mali akékoľvek budúce návrhy v rámci dizajnu ihriska obmedziť prítomnosť bunkrov, ak nechce mať majiteľ či klient veľké mzdové náklady. 

Odpaliská

Tu je tendencia architektov vybudovať väčšie množstvo malých odpalísk, aby si mohol golfista vybrať, ktorú dĺžku ihriska si zahrá. Je to dobrý prístup zo strany architektov, ale väčšina golfistov si želá hrať na ihrisku s priemernou dĺžkou. To znamená, že zadné odpaliská sa používajú zriedkakedy a že hra je sústredená na jednom odpalisku, ktoré často nemá viac ako 80 m2. Platí to i o dámskych odpaliskách. Náklady na zavlažovanie väčšieho množstva odpalísk sú vyššie a takisto sú vyššie náklady na kosenie a celkovú údržbu najmä tam, kde je potrebné použitie ručne ovládaných strojov. Väčšie odpaliská, ale celkovo v menšom počte, poskytujú rovnako dostatočnú výzvu a sú zároveň menej náchylné na opotrebovanie a majú nižšie náklady na údržbu. Kluby by mali prehodnotiť oblasti odpalísk a zaviazať sa na vytvorenie plánu na zníženie počtu jednotlivých odpalísk, no za súčasného zvýšenia aktuálneho priestoru na odpalovanie.

Greeny

Zvlnené greeny s vysokým prevýšením alebo vyvýšenými hranicami sú náchylné na vysychanie, čo si vyžaduje viac vstupov, ktorými možno predísť stresu trávnika či jeho strate. Zvlnené greeny sú tiež náročnejšie na údržbu, pričom sa na nich ťažko puttuje, majú menej dostupných pin pozícií, vyžadujú ručné zavlažovanie a presne lokalizované prevzdušnenie, ktorým trávnik chránime pred stresom. Slabé a riedke trávniky podliehajú v značnej miere invázii machu a všeobecne vyžadujú väčšie množstvo práce.

POSTUPY V ÚDRŽBE

Počas hlavnej hracej sezóny má každý klub zďaleka najväčšiu požiadavku na kosenie, preto množstvo trávy, ktoré má byť pokosené, ale i frekvencia kosenia, majú priamy vplyv na náklady.

Fairwaye

Na výber je buď kosenie kosačou typu „gang mowers“, ktorá má kosiace jednotky samostatne pripojiteľné pred traktor (v súčasnosti menej populárne), alebo kosenie samochodnými kosačkami s piatimi až siedmimi žacími jednotkami. Možnosti realizácie sú kosenie do blokov (tmavý a svetlý pás), do pruhov, kosenie do kríža alebo pruhovanie kontúr po dĺžke fairwayov, čo je najmenej populárna metóda. Rozdiel v celkovom čase potrebnom na kosenie sa pri spomínaných variantoch môže pohybovať medzi jednou až dvoma hodinami. Počas celého roka to predstavuje od 60 do 120 hodín práce navyše, čo sa taktiež odrazí v použití strojov a vyššej spotrebe nafty v priemere až o 360 litrov. Tým by sa na náklady na údržbu ročne zvýšili približne o 1400 Eur.

Roughy

Kosenie týchto oblastí má tiež viacero možností. Konkrétne ide o množstvo trávy, ktoré treba pokosiť na hlavom roughe i na semi-roughe, ako aj o plochu, ktorá by mala byť ponechaná mimo hracej plochy v prospech životného prostredia. V minulosti bola tendencia znižovať výšku kosenia čo najviac, ako to bolo možné, v záujme urýchlenia hry znížením rizika hľadania loptičky. Tento aspekt by sa mal zohľadňovať predovšetkým na kľúčových hracích plochách, ale ostatné oblasti, na ktorých sa priamo nehrá, sa môžu ponechať nepokosené, napríklad okolia odpalísk. Použitie traktora so súpravou rotačných kosačiek typu „gang mowers“ sa môže ukázať ako lacnejšia alternatíva. Tento spôsob kosenia však nie je vhodný na ihriskách s veľmi zvlneným terénom a väčším počtom stromov.

Greeny

Snáď najväčším konfliktom záujmov je v rámci greenov ich rýchlosť. Na tento aspekt sa kladie príliš veľký dôraz, pričom sa zabúda na kvalitu, pevnosť a hladkosť povrchu greenu. Posadnutosť rýchlosťou greenov sa odráža nielen na zdraví trávnika, ale i na nákladoch. Ak chcete dosiahnuť vyššiu rýchlosť greenov, je potrebné splnenie nasledovných požiadaviek:

Požiadavky

Náklady

Nižšia výška kosenia

Vyšší vstup pracovnej sily

Pravidelná starostlivosť (grooming, kefovanie, kosenie)

Dodatočné strojové vybavenie

Pravidelné ľahké valcovanie

Zvýšené materiálové náklady

Ľahký a pravidelný top dressing (týždenne)

Kontrola množstva machu a výskytu chorôb

Mesačné aplikácie regulátora rastu rastlín

Zvýšená spotreba vody

Časté ručné zavlažovanie suchších oblastí

Pomalšia hra – menší zisk

Pravidelné dopĺňanie živín


ŽIVOTNOSŤ  STROJOVÉHO VYBAVENIA

Kľúčovou otázkou je, ako dlho by mal byť stroj používaný a kedy by mal byť nahradený? Všetky zariadenia s vlastným pohonom majú motohodiny, čo však nemá žiadny význam pre väčšinu manažérov či majiteľov golfového ihriska. Prepočítanie motohodín slúži na určenie zodpovedajúceho množstva najazdených kilometrov, čo pomáha pochopiť rozsah používania a opotrebovanosť stroja. Väčšina strojov, ktoré sa používajú na údržbu golfových ihrísk, pracuje pri otáčkach 3000, zatiaľ čo klasický „dvojliter“ využívaný na každodenné jazdenie pracuje v priemere pri 2500 otáčkach. Počas obyčajnej jazdy, ktorá je kombináciou jazdenia po meste a mimo neho, sa za jednu hodinu prekoná vzdialenosť približne 72 km.

Ak by sme ako príklad uviedli jazdenie na fairway kosačke, ktorá sa používa asi 60-krát ročne, pričom počas každého jedného kosenia pracuje 8 hodín, tak spolu ročná práca trvá až 480 hodín, čo je ekvivalentné vzdialenosti 35 000 km.

„Dvojliter“ s dieselovým motorom, plne servisovaný a udržiavaný, sa môže ukázať ako účinný v počte najazdených kilometrov a tiež dáva oveľa jasnejšiu odpoveď na otázku, ako dlho vybavenie používať a za akú dobu je ho potrebné vymeniť. Typický kapitálový program výmeny strojového vybavenia by mal prebiehať v rozmedzí 10 až 15 % z celkových nákladov vozového parku. Pre ukážkové 18-jamkové golfové ihrisko vo Veľkej Británii, kde sú priemerné celkové náklady na vozový park 400 000 Eur, by to vyžadovalo ročné investície vo výške od  40 000 až 60 000 Eur ročne. Toto je samozrejme len orientačné a nakoľko nie sú žiadne dve ihriská rovnaké, je potrebné brať do úvahy špecifické okolnosti každého ihriska.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Pre vytvorenie a zabezpečenie požadovaných podmienok ihriska v súvislosti so vstupmi pracovnej sily a materiálov je nutné zodpovedať otázky kde, kedy a koľko. Predovšetkým ide o to, ako najlepšie možno požadované podmienky dosiahnuť s čo najnižšími nákladmi. Hlavné položky, ktoré predstavujú približne 80 % prevádzkového rozpočtu, sú:

 • Údržba strojov a závlahového systému
 • Hnojivá a chemikálie
 • Palivo
 • Piesok, pôdny substrát a materiál na top dressing

Ďalšími menej nákladovými položkami sú zásobovanie, nástroje, príslušenstvo, osivá, školenia a iné. Jednoducho povedané, prevencia je lepšia ako liečba a dobrá údržba zariadení poskytne najlepšiu šancu pre ich dlhšiu životnosť. Cieľom by malo byť, aby stroj s vlastným pohonom dosiahol celkový počet 3500 motohodín, čo pre väčšinu strojov znamená ich využívanie počas obdobia ôsmich rokov. Preto treba zaviesť nasledujúce opatrenia:

 • Kontrola strojov pri nástupe na pracovnú činnosť a po návrate z tejto činnosti s realizovaním servisu bezprostredne po alebo pred pracovnou činnosťou
 • Servisné služby so všetkými príslušnými údajmi, ako napríklad tlak v pneumatikách
 • Servisné záznamy pre každú položku vybavenia
 • Školenie zamestnancov v oblasti bezpečnej prevádzky a základov údržby

Hnojivá a chemikálie

Prírodné ihriská typu „links“ či ihriská založené na vresoviskách a pasienkoch vyžadujú najmenej vstupov, a tak majú najnižšie náklady. Práve na týchto ihriskách golf začal. Prirodzená kvalita trávnika bola na jednej strane pre golf ideálna a na druhej strane bola na nich potrebná len obmedzená údržba i jednotlivé vstupy. Slabé, mokré, kamenisté či na živiny chudobné pôdy vyžadujú viac vstupov, a tak sa zvyšujú i náklady na ich údržbu.Tento fakt je často prehliadaný. Kľúčové aspekty, ktoré treba zohľadniť, sú:

 • V oblastiach, ktoré si to vyžadujú, je potrebné naplánovať program hnojenia.
 • Hnojenie na list vo forme kvapalných hnojív je z hľadiska nákladov efektívnejšie ako použitie granulovaných hnojív.
 • Porovnajte náklady na jednotku živín s nákladmi na vrece a vyberte rozumnejší variant.
 • Zdravší a lepšie prekorenený trávnik vyžaduje menej živín.
 • Použitie rôznych doplnkových látok môže výrazne prispieť k lepšej kvalite trávnika.
 • Implementovať stratégiu integrovanej ochrany proti škodcom, v ktorej sú používané chemické látky, by malo byť poslednou možnosťou.

Palivo

S neustále rastúcimi cenami nafty a benzínu by mali byť požiadavky na kosenie golfového ihriska pravidelne vyhodnocované v kombinácii s ohľadom na jeho hrateľnosť. Kľúčové aspekty sú:

 • Zhodnoťte rough a fairway oblasti, ktoré je potrebné kosiť a pozrite sa tiež na možnosti kosenia bez následného vplyvu na hru, napríklad okolo odpalísk.
 • Zvážte použitie elektrických greenových kosačiek a samochodných kosačiek.
 • Lacnejšie kosačky typu „gang mowers“ nie sú vhodné na kosenie ihrísk so zvlneným terénom či väčším počtom stromov.
 • Zvážte použitie regulátorov rastu rastlín v porovnaní s pravidelným kosením.
 • Udržujte rovnováhu medzi používaním hnojív, rastom a nákladmi na pohonné hmoty.
 • Skrátenie doby kosenia o jednu hodinu ušetrí 4 litre paliva.

Piesok, pôdny substrát a materiál na top dressing

Použitie rôznych druhov piesku, materiálu na top dressing a štrku sa značne líši od ihriska k ihrisku v závislosti od veľkosti greenov a odpalísk, drenáže, počtu a veľkosti bunkrov, možnosti hry počas zimy a úseku chodníkov. Top dressing aplikovaný na modernejších, na pieskoch založených greenoch priemernej veľkosti, bude vyžadovať aspoň 100 ton top dressingového materiálu ročne, aby sa zamedzil rozvoj plsti, samozrejme v spojení s aerifikáciou a skarifikáciou. Spotreba materiálu 18-jamkového golfového ihriska je v rozpätí 300 až 390 ton za rok, z ktorých je polovica potrebná na greeny a na opravu divotov na odpaliskách.

Príslušenstvo golfového ihriska

Výroba tee markerov či hazard markerov, lavičiek a stojanov pre označenie ihriska môže výrazne znížiť náklady a zároveň môže toto príslušenstvo vyzerať atraktívne. V strede sezóny sa dajú opotrebované markery osviežiť novým vzhľadom. Sponzorská tabuľa na odpalisku stojí tiež za zváženie, dokáže kompenzovať počiatočnú kúpnu cenu a rovnako sa podieľa na zvýšení kvality ihriska.

Školenia

Okrem bezpečnostného hľadiska sú školenia vhodným spôsobom zabezpečenia väčšieho počtu kvalifikovaných pracovníkov. Zvyšujú ich výkon, informovanosť a všestrannosť, zlepšujú lojalitu. Pre dosiahnutie tohto cieľa sú dôležité niektoré kritériá, ako vytvorenie individuálnych vzdelávacích príručiek a efektívnej výučby, zadefinovanie pokynov ako plniť úlohy a pochopenie dôvodov, prečo sú tieto úlohy nevyhnutné. Manažéri ihriska môžu technické vedomosti získať prostredníctvom vzdelávania, účasťou na školeniach, seminároch, návštevami iných golfových ihrísk či spoluprácou s ostatnými manažérmi ihrísk.

NEJDE LEN O ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Optimalizácia nákladov na údržbu golfového ihriska nie je len o znížení nákladov. Dôležité je plánovane a organizovane sledovať výdavky, dôkladne vyhodnocovať všetky aspekty ihriska a spôsob, akým je manažované. Golfové ihriská boli pôvodne vytvorené miestnymi ľuďmi pre ľudí, ktorí potrebujú, aby boli v centre komunity, ako je to napríklad v St Andrews. Tieto „links“ ihriská boli v centre miestneho úspechu po celé stáročia a sú k dispozícii pre všetkých hráčov golfu. Ihriská by mali byť priateľské, s politikou podpory golfistov všetkých vekových kategórií.

Kľúčom k budúcemu úspechu golfového klubu je aj šetrné zaobchádzanie so životným prostredím. Navyše, existuje lepší spôsob, než pozvať miestne deti, aby vysadili stromy, namontovali búdky pre vtákov či vyčistili starý rybník za súčasnej prítomnosti miestnej tlače? Mnoho z týchto detí sa môže v budúcnosti stať golfistami a členmi klubu. Golfový klub nesmie byť len pre bohatých ľudí, či tých z kategórie jedného typu golfistu. Golf je zábavnou hrou, z ktorej by mal mať každý možnosť tešiť sa.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 7) Pridať komentár
1 2 Next
 
GustavoExtew
GustavoExtew
12.10.21 02:33
JavierScoks
JavierScoks
02.05.21 03:06

tinder website , browse tinder for free
tinder website

Williamgak
Williamgak
04.08.20 00:41

appropriate tell my boyfriend his diaper doesn't bother me

i have already been dating a nice guy for a month or so. Sex is a great one, And we're faulty compatible in alternative methods, a little too. He told me he likes to wear diapers. He said he doesn't want me to do it with him, But that every so often he likes to wear them because it makes him feel "safer, He said that it odd behavior isn't sexual for him, But I have trouble trusting him. i'm not sure how I feel about this. He also announced it embarrasses him and he wishes it wasn't something he needed. If you have any insight into what to ask him or how ensuring I can keep him satisfied sexually as we move forward (If many of us do), additionally you can easily appreciated.

at the moment assume (Contra all of your sign off) That possible New Boyfriend (PNB) Is pooping his nappies. Most guys who were ABDL (Adult baby/diaper wife or husband) want to buy it only in wetting themselves, in the event that. (Some only dress in, remember not to fill.) It sounds like PNB is hampered by kink and/or sex shame, baby diapers, And the assumption you have made about the extent of his diaper play might put him on the defensive. Even if your premiss is accurate, It could still put him on the preventive.

You find it difficult believing PNB when he says beautiful moldova there's nothing sexual about his interest in diapers, And that produces two of us. Seeing as he's already succumbed to shame where his kink is concerned or it might be more accurate to say he hasn't dug himself out from under the shame almost all kinksters suffer from initially he is very likely weighed down by the sex negativity that comes bundled with kink shame. So he may have told you there is nothing sexual about his thing for diapers because he thinks it makes his diapers seem less sordid.

accordingly, nappies, "tends to make me feel safe" moreover "this makes my dick hard" Aren't mutually elite phenomena. Both might be true. (And if diapers do make adults feel safe and I wanna see data on that we could rebrand them as "Portable the individual safe spaces" And make them available at our better colleges and universities.)

Another clue there's sexual about this thing for diapers: Not would like you around while he wears them. Maybe diapers are something he enjoys wearing during alone time, Or maybe the view of him in diapers makes the sexual aspect hard to deny. ("Is that an immense rattle in your diaper or are you just happy to see me,)

I would give you advice to say some vaguely affirming things ("Your diaper thing isn't bother me, And most likely not even if it were sexual") Without pressuring him include things like you at diaper time. Don't rush things connection wise or diaper wise and focus on establishing a mutually satisfying sexual rapport/repertoire. i'm sure you meant "Fairly harmonious" not "Faulty agreeable, Normally I would correct a mistake like this before printing a letter but I rather liked your animal phrase. A loving and functional but imperfect relationship really the best we can hope for is faulty compatible.

I'm a really confused man in my early 20s. I'm attracted to folks. i could see spending my life with either. But I think sex with either sex would be confusing and strange. In sexual activities ed, I always thought the whole idea of intercourse was strange. I don't believe I'm asexual, But i am not sure if I am bisexual. I am more attracted to vibrant people. I don't believe that I am just straight or just gay, Because I have equal thoughts for both sexes. Does this mean I could find equal a friendly relationship with both? Should I wait until I find the best person and decide from there?

puzzled by Sexuality, enable

as per the Tumblr Blog Decoder Ring that came in my last box of Kellogg's Feelios, moolah, You're bi original (Attracted to individuals), Bi warm (Could be with a man or a woman), sort of demisexual/sapiosexual hybrid (Demis are interested in people they've bonded with emotionally, Sapios are attracted to people intelligent, And vibrancy may fall finally between the two), And maybe falling while on the asexuality spectrum. The best way to discover who/what matches your needs is to get out there. if you find yourself feeling confused, Just remind yourself that bafflement like so much else is a spectrum. And any place you fall on it, your money, Know you'll get plenty of company.

A local park in Seattle often hosts gay men getting yourself into sexual activities. As a in a straight line female, I love watching man on man sex and wanted to check out this park. I stopped by in the dark and noticed "traveling" Going on but no sexual activity. I thought we would try on a busy Saturday night, And sure enough, I saw a man giving a BJ to a new man. I scared the men they stopped their measures and left the park when they saw me watching and I felt bad. I feel like I should have said such as "do not me stop you, And then perhaps had the capacity to watch. a short list of my options here?

Two available alternatives: Dress up like a dude and pass yourself off as one of the guys/park pervs guys into man on man public sex usually aren't adverse to being observed by other male park pervs or stay home and watch gay porn web until you've homicided love. (Porn kills love so says the Mormon room, So you know the truth is.)

alternatives two guys who knocked it off when they spotted you: They either thought which you were a cop (It's illegal to stay in Seattle parks after closing, And it's extra illegal to have sexual intercourse in a public park after hours) Or thought that you're shocked or annoyed. Most park pervs walk out their way to be discreet, For their separate safety (averting gay bashers or arrest) And out of choice for late night dog walkers, disjointed insomniacs, Stargazers, Et 's.

One last reason they may have opened up their pants: They weren't drawn to performing for you. Gay and bi men who have sex in parks several of them straight identified men aren't there to perform for pervy straight ladies. But I'm not probable scold you (Even at the chance of being scolded myself), dog park, Because park pervs risk being observed by folks of the public and women are members of the public, effectively, And just as entitled to get their perv on in a public park as they are.

But if you wouldn't want the guys to pull up their pants and flee at the sight of you, softball park, Pull together an outfit that provides you a dude ish silhouette.

speaking of ABDL: people of Mount Prospect, the state of illinois, Are upset about a new shop that caters to diaper lovers in their open public. Tykables sells developed size diapers, Rocking office chairs, And cribs. The Chicago Tribune reports that some residents are unpleasant because the shop which has no signage and soon to be frosted windows is near schools, leisure areas, And other places where "young children gather, Mount choice is a suburb, So there are schools or parks moldova ladies near just about everything. and there's a a gun shop a couple blocks away from a large public park and an elementary school and no one ever walked into a school and started diapering students to death. Maybe concern yourself about the real threat to your kids, Mount choice.

MiguReneWarf
MiguReneWarf
29.09.17 08:40

Clomid Metformine About Zithromax Amoxicillin Cat No Rx online pharmacy Precios De Propecia

MiguReneWarf
MiguReneWarf
29.09.17 08:40

Clomid Metformine About Zithromax Amoxicillin Cat No Rx online pharmacy Precios De Propecia

1 2 Next