Golf Online

Pevnosť na prvom mieste

Pevné či mäkké greeny? Odpoveď na otázku možno hľadať vo výsledkoch rozsiahleho výskumu vykonaného inštitútom STRI.

Všetci sa musíme podrobiť tomu ,aby sme dostali greeny do správnej kondície. Gollfová hra od toho závisí. Greeny musia byť pevnejšie, aby tak hre dodali pravdivosť a poskytovali lepšiu celoročnú výkonnosť. Debaty o znižovaní výšky kosenia a udržateľnosti by mali ísť na okamih stranou, pretože toto je dôležitejšie. Je tu nebezpečenstvo, že golf bude znehodnotený kvôli mäkkým patovacím povrchom. To je to, čo sme zistili.

Na základe našich agronomických návštev v roku 2009 sme vykonali pilotnú štúdiu, z ktorej sa v súčasnosti stal STRI program. Cieľom tejto štúdie bolo vytvoriť novú agronomickú techniku, ktorá nie je postavená na subjektívnom hodnotení greenov.  Počas návštev vykonaných v rámci pilotnej štúdie sme merali výkon a kvalitu greenov. To zahŕňalo hracie vlastnosti (rýchlosť, hladkosť a pevnosť), ako aj kľúčové agronomické faktory, ktoré ich ovplyvňujú (organickej hmoty v pôde a vlhkosť).

Zistili sme, že tento nový prístup poskytuje kompletnejšie hodnotenie každého jedného greenu a takisto výsledky o dosiahnutej úrovni konzistencie. Pomocou meraní sme lepšie pochopili jednotlivé situácie a pracovali na konkrétnych cieľoch, ktoré majú priniesť zlepšenie. Zúčastnení klienti tento nový prístup privítali, pretože je to spôsob, ktorý dokáže skutočne objasniť konkrétnu situáciu a pomôcť plánovať budúcnosť. Pilotná štúdia uspela a my sme začali STRI program ponúkať ako službu v januári v roku 2010.

Na konci roka 2009 sme vykonali analýzy dát nazhromaždených v priebehu celého roka, čo nám pomohlo porozumieť tomu, či a ako sme boli úspešní. Výsledky boli veľmi zaujímavé, najmä z hľadiska hodnôt pevnosti greenov.

Z výsledkov uvidíte, ako sa zdá, že greeny boli mäkšie. V čase, keď by sme mali byť nároční na moderného golfistu z hľadiska správneho zasiahnutia loptičky na green, sa zdá, že by sme mohli byť k hráčom zhovievavejší pomocou mäkších „cieľových“ greenov, ktoré budú akceptovať akýkoľvek úder, bez ohľadu na to, ako dobre (alebo nie) je zahratý. Dozaista je však najvyšším cieľom moderného greenkeepingu odmeniť dobrý čistý úder, než len polichotiť priemernú hru.

Z našich výsledkov sa zdá, že by sme sa mali sústrediť na kotúľanie loptičky, na hru a testovať všetky jej aspekty. Golfové greeny by mali byť pevné, aby sme mohli správne testovať údery loptičky a tak pevnosť povrchu je to, čomu sa budeme venovať.

Ak ste chceli pravdu, je tu

Naším konečným cieľom je vytvoriť ucelený súbor vyhovujúcich, hladkých a spoľahlivých povrchov pre patovanie, ktoré taktiež príjmu, zadržia a potom uvoľnia dobre zahratý úder. Chceme odmeniť hráčov s dobrým prístupom ku hre greenmi, ktoré podržia dobre zahratú loptičku, ale „odmietnu“ chybnú a nepresnú hru, čo je fér.

Pevnosť greenov je dôležitá, a preto musíme pracovať na vytváraní povrchov, ktoré by v rámci svojej pevnosti príliš nekolísali v priebehu celého roka. Pre zabezpečenie optimálneho výkonu chceme, aby si greeny zachovali požadovanú úroveň pevnosti za mokrých i suchých podmienok. Takže, aká je presne požadovaná úroveň pevnosti na golfových greenoch?

STRI výskum

Posledná rozsiahla štúdia golfových greenov bola vo Veľkej Británii vykonaná inštitútom STRI v roku 1996 za finančnej podpory R & A. Táto štúdia zahŕňala posúdenie hracích vlastností greenov (rýchlosť, hladkosť, pevnosť atď.) na viacerých ihriskách nachádzajúcich sa v celej Veľkej Británii. Štúdia tiež skúmala kľúčové agronomické faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu hry, rovnako i osobné vnímanie výkonu greenov hráčmi. Do štúdie sa zapojilo sedemdesiat štyri ihrísk, pričom na každom sa testovali tri greeny.

Povrchová pevnosť bola meraná pomocou Cleggovho príklepového kladiva a výsledky boli konfrontované so správaním sa lopty pri dopade a vnímaním zo strany hráča. Povrchy s hodnotou pod 76  vnímali hráči ako príliš mäkké. Ako sa však tieto hodnoty zvyšujú, takisto sa zvyšuje brzdná dráha loptičky zahranej železom 5 a železom 9.

Štúdia dospela k záveru, že hodnoty na úrovni 76 až 125 boli pre hru prijateľné, pričom horné hodnoty škály sú považované za tie, ktoré poskytujú „fér“, ale náročné povrchy.

Meranie pevnosti

V roku 2009 sme počas pilotnej štúdie merali povrchovú pevnosť pomocou nového modelu Cleggovho kladiva (s 0,5 kg zaoblenou hlavou klesajúcou z výšky 0,5 m) .Pre spresnenie výsledkov sme tiež merali vlhkosť v hornej časti pôdneho profilu.

Pevnosť sa merala na 9 miestach každého povrchu (vľavo – v strede – vpravo vždy od prednej – strednej – zadnej strany) a následne sa pre každý green vypočítala priemerná hodnota. Naším cieľom bolo pomocou týchto štandardizovaných postupov poskytnúť presné hodnotenie situácie a priniesť výsledky, ktoré by mohli byť porovnateľné s naším cieľom.

Stanovenie cieľov

Počas jednotlivých návštev sme vykonávali merania, vyhodnocovali výsledky a konzultovali ich s klientmi. Naším cieľom bolo dôkladne objasniť situáciu tak, aby ju každý pochopil, ešte pred tým, ako sme vypracovali plán údržby. Stanovili sme cieľovú pevnosť v závislosti od typu ihriska, samozrejme so zreteľom na údaje z výskumu z roku 1996 a tiež z našich skúseností získaných v priebehu pilotnej štúdie.

Pamätajte, že naším cieľom je poskytnúť náročné povrchy s dobrým výkonom počas celého roka. Vyššie uvedená tabuľka popisuje, čo hodnoty namerané Cleggovým kladivom znamenajú a ukazuje nami odporúčané hodnoty pre „parkové“ ihriská  a ihriská typu  „links“.

Vo všeobecnosti by sme na „parkových“ golfových ihriskách odporúčali hodnoty 80 až 100 počas hlavnej hracej sezóny a na ihriskách typu „links“ 100 až 130. Pre oblasti pôvodných vresovísk by mali byť v rozpätí 90 až 110.

Počas zimy alebo dlhšieho obdobia vlhkého počasia, by sme chceli zabezpečiť, ak by to bolo možné, aby sa hodnoty nezmenili.

Stanovené ciele vždy odrážajú špecifické požiadavky golfového ihriska a snažia sa optimalizovať výkon za každých okolností. Hodnoty smerujúce k vyššiemu údaju v rámci rozpätia budú  znamenať náročnejší (alebo menej tolerantný) hrací povrch. A to je to, čo chceme dosiahnuť, ale čo sme v skutočne zistili v roku 2009?

Výsledky z roku 2009

Nasledujúce výsledky boli získané v priebehu roka 2009 (máj – október). Zhromaždené údaje z približne 600 greenov zo 110 golfových ihrísk dokazujú, že išlo o jednu z najväčších štúdií golfových greenov vykonaných vo Veľkej Británii. Výsledky boli získané pre ihriská v oblastiach severného a východného Anglicka a stredného a východného Škótska.

Vo všeobecnosti sme zisťovali hodnoty z troch greenov na každom ihrisku, pričom sme niekedy uskutočnili i viac meraní, ktoré napomohli vytvoriť úplný obraz konkrétnej situácie. Cítime, že veľkosť vzorky aj metódy odberu vzoriek, ktoré sme použili, boli celkovo dobrou reprezentáciou noriem, ktoré boli stanovené na skúmanom území v minulom roku.

Väčšina typov ihrísk boli buď „parkové“ alebo ihriská typu „links“ a bolo tu približne 300 výsledkov pre každý z nich. Nasledujúce grafy ukazujú hodnoty pevnosti, ktoré  boli dosiahnuté na každom type ihriska.

Clegg hodnota

Popis pevnosti greenov

Ideál

viac ako 130

Tvrdé a neprístupné greeny. Loptička dopadne a ustavične sa kotúľa smerom vpred. Žiadna kontrola dobre zahratých úderov, nakoľko je zvýšená tvrdosť greenov. Frustrujúce pre hráčov golfu všetkých úrovní.


100 – 130

Veľmi pevné greeny. Loptička dopadne, odrazí sa, zadrží sa a uvoľní. Dobre odpálené loptičky musia byť umiestnené správne. Skutočná možnosť na otestovanie si úderov a presnosť odpalov.

Ihriská typu „links“

80 – 100

Pevné greeny. Loptička dopadne, odrazí sa smerom dopredu, zadrží sa a rýchlo sa zastaví. Dobrá kontrola dobre odohratých úderov, ale menšia kontrola nad nepresnými údermi.

„Parkové“ ihriská

70 – 80

„Vnímavé“ greeny. Loptička dopadne, po prvom odraze sa zastaví, prípadne sa otočí smerom späť. Žiadne šliapanie. Žiadna odmena za dobre zahratý úder. Sú vhodné len pre priemernú hru.


60 – 70

Mäkké greeny. Šliapanie spôsobuje nerovnosť povrchu. Nedobrý povrch.


menej ako 60

Veľmi mäkké greeny. Nestabilné a nehrateľné.


 

Výsledky dosiahnuté na „parkových“ ihriskách

Pre „parkové“ ihriská len 50 % výsledkov spadá do optimálneho rozmedzia 80 až 100 (z ktorých dve tretiny boli v „mäkších“ hodnotách 80 až 90). Tieto povrchy sú pod nohami pevné a prijímajú dobre zahraté loptičky s odskokom smerom dopredu a následne  loptičku zastavia.

Tabuľka ukazuje výsledky v skúmanej pevnosti greenov „parkových“ ihrísk.

Tento typ povrchu je ideálny pre „parkové“ golfové ihriská, poskytuje dobrú kontrolu dobre zahratých úderov, ale horšie zahraté loptičky kontroluje menej.

Naše odporúčania pre takéto greeny by mali byť zamerané na spôsoby, ako ich udržať v dobrom stave čo najdlhšie počas roka. Radi by sme sa zamerali na špecifické úrovne obsahu organickej hmoty v hornej časti pôdneho profilu a potrebu základných (i keď možno nepopulárnych) údržbových prác, ktorými tieto úrovne možno dosiahnuť. Sme spokojní so stanoveným štandardom v rámci týchto greenov.

Takmer 50 % „parkových“ greenov boli mäkšie ako optimum. Štvrtina bola v rozsahu 70 až 80. Tieto povrchy majú tendenciu prijímať a držať väčšinu prichádzajúcich úderov, no neponúkajú žiadnu skutočnú „odmenu“ za dobre odohratú loptičku.

Ďalších 12,5 % výsledkov v rámci „parkových“ ihrísk spadalo do „mäkšieho“ rozsahu (60 až 70 . Tieto greeny loptičku náhle zastavia, pričom na greene ostane veľký „pitchmark“ (odtlačok po dopade loptičky). Práve nimi sa tieto mäkké povrchy znehodnocujú. Stopy po topánkach hráčov takisto narúšajú patovacie povrchy, ktoré ostávajú nerovné. Približne 5 % „parkových“ greenov mali hodnotu pod 60 a boli teda „veľmi mäkké“, nestabilné až nehrateľné.

Takže významná časť všetkých „parkových“ greenov skúmaných v priebehu roka 2009 bola príliš mäkká. Nutné je teda ich spevnenie. Merania vlhkosti pôdy a obsahu organickej hmoty v pôdnom profile poskytne celkový obraz a napomôžu, aby údržbové práce o tieto greeny smerovali správnym smerom.

Budeme diskutovať o zlepšení odvodnenia a zníženia vplyvu obsahu organickej hmoty v hornej časti pôdneho profilu pomocou prevzdušnenia a top dressingu. Špecifické ciele by istotne mali byť stanovené aj pre úroveň organickej hmoty.

Všetky prvky údržbovej stratégie budú musieť byť riešené tak, aby priniesli požadované zvýšenie pevnosti greenov. Opäť budeme musieť objasniť potrebu základných údržbových prác a dôležitosť ich správneho načasovania.

Je pravda, že hlavná príčina mäkkých greenov vychádza zo všeobecnej neochoty hráčov povoliť vykonávať pre nich rušivé práce ako je napríklad aerifikácia dutými hrotmi na zníženie úrovne plsti.Nedostatočná výkonnosť greenov nie je spôsobená zlým greenkeepingom či nevhodnými agronomickými technikami, ale zvyčajne je výsledkom obmedzenia programu údržby do takej miery, aby vyhovoval hráčom.

Pre vyjasnenie, zistili sme, že tam, kde bol obsah organickej hmoty v rámci nášho cieľového rozmedzia (menej ako 6 % v horných 20 mm a menšia ako 4 % medzi 20 až 40 mm pôdneho profilu), bola priemerná hodnota nameraná Cleggovým kladivom 88, čo je stredná hodnota nášho cieľového rozsahu. Avšak, keď bol obsah organickej hmoty vyšší ako nami stanovený cieľový rozsah, potom bola priemerná hodnota zistená meraním Cleggovým kladivom nižšia a len tak sa vtesnala do nami požadovaného rozsahu.

Táto informácia pomáha manažmentu ihrísk a dokonca i členom pochopiť dôvod, prečo musíme znížiť obsah organickej hmoty v pôde, a tak nám dávajú povolenie pokračovať. Objektívny prístup, ktorý jasne situáciu vysvetľuje je prínosom pre nás všetkých.

Výsledky dosiahnuté na golfových ihriskách typu „links“

Tabuľka ukazuje výsledky pevnosti greenov ihrísk typu „links“.

Greeny „links“ ihrísk sú pevnejšie než greeny „parkových“ ihrísk, ale pri porovnaní zistených hodnôt pevnosti greenov s cieľovými hodnotami sme zistili podobnú situáciu, aká bola pri greenoch „parkových“ ihrísk. V našej štúdii len 50 % greenov spadalo do rozpätia optimálnej hranice 100 až 130 . Tieto ideálne greeny sa vyznačovali veľmi pevnými povrchmi, kde dobre odohratá loptička dopadne, odrazí sa, zadrží sa a uvoľní „Links“ greeny v optimálnej kvalite poskytujú šancu skutočne si otestovať údery loptičky a presnosť striel.

Klienti, ktorí mali greeny v tomto rozsahu, by sa mali zamerať na dosiahnutie pevnosti greenov bližšej k hornej hranici spomínaného rozpätia. Obsah organickej hmoty, zloženie trávnika, topdressing (typ, množstvo a frekvencia), prevzdušňovanie, výživa a hospodárenie s vodou by mali byť zohľadnené v pláne údržby greenov pre zabezpečenie optimálnej úrovne výkonnosti.

Opäť platí, že takmer polovica všetkých „links“ greenov, na ktorých sme uskutočnili merania, boli mäkšie ako bol požadovaný rozsah. 40 % všetkých hodnôt sa pohybovalo v rozmedzí 80 až 100, ktoré sú „pevné“ (a vhodné pre „parkové“ ihriská), no v skutočnosti nie sú dostatočne pevné pre náročné „links“ greeny, na ktorých chceme, aby sa loptička po dopade uvoľnila.

Ďalších 5 % greenov typu „links“ boli nevhodne „vnímavé“ (hodnoty medzi 70 až 80), nakoľko ich povrch loptičku po jej dopade a prvom odraze zastavil, dokonca ju otočil späť. Po takýchto greenoch by sa nemalo šliapať. Sú vhodné len pre priemernú hru a skôr nevhodné pre skutočné testovanie golfovej hry. Naše odporúčania pre tieto greeny by sa mali sústrediť na tie najlepšie metódy ich spevnenia a to zlepšením pôdnych vlastností, znížením obsahu organickej hmoty v pôde, vhodnou stratégiou zavlažovania.

Vylepšíme tieto greeny vhodnými a spoľahlivými greenkeeperskými prácami, ktoré sú zamerané na dosiahnutie našich konkrétnych a merateľných cieľov. Odpovede poznáme.

Výsledok

Zďaleka najzaujímavejším výsledkom, ktorý sme zistili, bol vzťah medzi obsahom vlhkosti a hodnotami nameranými Cleggovým kladivom (pevnosť). Dúfame, že tento fakt pomôže pochopiť pevnosť trávnikových povrchov.

Graf reprezentuje všetky hodnoty, ktoré sme získali v roku 2009. Výsledky zahŕňajú všetky rôzne typy golfových ihrísk, stavebné metódy, trávne druhy, obsah organickej hmoty atď.

Aj pri väčších rozdieloch, mal vzťah medzi obsahom vlhkosti a „Clegg“ hodnotami (Clegg values) stále veľmi silnú pozíciu. To znamená, že pevnosť povrchu do značnej miery závisí od obsahu vlhkosti v pôde. Vlhšie pôdy vytvárajú mäkší povrch ako tie suché.

Ak by sme dokázali pôdnu vlhkosť udržať na úrovni 20 až 30 %, potom by sme dosiahli pevnosť povrchov v našom cieľovom rozsahu.

Určite by sme mali využívať vlhkomery pre zvolenie správnej stratégie zavlažovania. Bohužiaľ, na severe Anglicka a Škótska nemôžeme ovplyvniť dážď, a tak musíme pracovať aj na tom, aby horná časť pôdneho profilu zadržiavala vlhkosť v menšej miere.

To je dôvod, prečo sme sa zamerali na drenáž, metódy výstavby, stratégiu použitia vlhčiacich činidiel, melioráciu koreňovej vrstvy špecifickými pieskami a správny obsah organickej hmoty v pôde. Ak položíme pevné základy, potom budú greeny menej zadržiavať vlhkosť a povrchy tak budú menej náchylné k zmäkčeniu, ako keď sú mokré. Optimálnu celoročnú výkonnosť môžeme dosiahnuť tým, že vytvoríme pôdy, ktoré nebudú zadržiavať vlhkosť. Je to jednoduché.

Niet sa čomu čudovať

V priebehu našej pilotnej štúdie pre STRI program, sme zistili, že podstatná časť našich povrchov bola príliš mäkká. V najlepšom prípade boli skúmané povrchy vhodné akurát pre  priemernú hru, v tom horšom prípade nie sú pre hru vôbec prijateľné.

Je jasné, že musíme pracovať na vytvorení povrchov, ktoré sú dostatočne pevné s dobrou výkonnosťou po celý rok. Golfové ihrisko potrebuje pevné greeny. Nemyslíme si, že táto situácia je niečí úmysel. Stalo sa to, pretože sme nepracovali na konkrétnych cieľoch. Myslíme, že na základe objektívnych meraní môžeme súčasnú situáciu zlepšiť, našu prácu nasmerovať správnym smerom a určiť jednoduché ciele, po splnení ktorých získame pevnejšie a výkonnejšie greeny. Dúfame, že greenkeeperi dokážu výkonnosť greenov zlepšiť tým, že si jednoducho nechajú poradiť správne v danej situácii.

Vieme, že golfová hra sa bude zlepšovať, ako náhle bude späť v rukách správnych greenkeeperov. To je dôvod, prečo bol STRI program vyvinutý. Ak chcete, aby vaše greeny poskytovali optimálne podmienky pre nielen priemernú golfovú hru a boli výkonné v priebehu celého roka, potom sa zamerajte v prvom rade na pevnosť greenov.

* Údaje prepočítané z „Clegg“ hodnôt, nameraných použitím plochej hlavy o hmotnosti 0,5 kg, klesajúcej z výšky 0,3 m v roku 1996 a ekvivalentné súčasným hodnotám získaných pri použití kladiva s  0,5 kg zaoblenou hlavou klesajúcou z výšky 0,5 m.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Jún/Júl 2010; autorom článku je Henry Bechelet, jeden z autorov nového programu STRI.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 6) Pridať komentár
1 2 Next
 
DFG
DFG
06.05.17 08:13

Able to take charge as breitling uk chief of man, every cell exudes attractive guy traits. In the workplace, is a fake rolex strong style, can't be held back action. Always can rolex uk calm judgment, dash, in his own field full of confidence, ambition. Life, is the arm for the family and friends to fake hublot watches shelter the wind and rain on the solid, full of security.

NQIUffwU
viagra
19.05.15 08:52

wpngqggf viagra 2979 lowest cialis price online TxnpO viagra 0841 cialis 9617

5zIRoqAsV
Philisiwe
02.03.14 21:57

Ahojte,mohol by som si povedať, že kašľať na aynonmy,ale keby som bol takfd, za ake9ho ma považuje,keby som ryžoval za každfa cenu na fotke1ch,klamal ľuded, kradol,tak by ma to nehnevalo a mal by som to na he1ku Mnohe9 z tfdch starfdch fotiek, ktore9 si uverejňujfa,me1 svojho autora, mnohe9 som videl v mfazeu v Martinea dal som si za nekresťanske9 prachy urobiť ich kf3pie,s tfdm, že ich smiem použiť,no s autorstvom mfazea a konkre9tnych autorov autorov ,Nech sa fotky zverejňujfa,tešia z nich ľudia,no nech sa tešia aj ich autori ,pre ktorfdch to je mnohokre1t jedine9 ocenenie Majka F, to napedsala veľmi pekne a vfdstižne, ale to si treba odžiť ..Dedky .. http://ttlaznkt.com [url=http://qpmbeevo.com]qpmbeevo[/url] [link=http://auuizh.com]auuizh[/link]

EoWOyEzim
Mia
02.03.14 16:24

Prve1 veta mf4jho predspevku hovored o komerčnom využited.Ak by som za prehliadanie tejto stre1nky paitll tak ako na SME napr. to by bolo už zrejme porušenie autorskfdch pre1v. Ak by niekto použil moje snedmky na komerčne9 fačely musel by som autorstvo preukazovať na sfade v predpadnej žalobe .Čo sa zdieľania tfdka aj ja pracne fotedm ,ale nie pre seba ale pre loke1lpatriotov a stačed mi ak mi moje fotografie odkliknfa ,že sa im pe1čia , ak ich ešte aj okomentujfa tak to už je pre mňa odmena aj s pre9miou . Moje meno by aj tak nikomu nič nepovedalo, takže o jeho uvedenie nestojedm nie som narcis a populista, ktorfd by sa uche1dzal o nejakfa funkciu. Ja to proste robedm pre vlastne9 potešenie a pre potešenie infdch.Netreba za všetkfdm hľadať vždy len peniaze a akfdkoľvek zisk.

1 2 Next