Golf Online

Pôda - biologicky alebo chemicky?

Od Andrewa Turnbulla

Vzhľadom na vysoké ceny hnojív, ktoré v tomto roku dosahovali rekordy, veľa trávnikových manažérov hľadá alternatívy hnojenia na vyprodukovanie a manažovanie vysokej kvality hracieho povrchu trávnikov. Mnohí hľadajú a aktívne skúšajú organickejší alebo environmentálne citlivejší prístup. Skúša sa používanie kompostovaného čaju, morských rias a materiálov na karbónovom základe. Tieto metódy boli samozrejme kritizované odporcami používania organických prípravkov vo všeobecnosti. Článok stručne objasní históriu organického manažmentu krajiny a taktiež načrtne niektoré z výskumov, ktoré prebiehajú a poukazujú na alternatívy výživy a starostlivosti o trávnik.

Zákon minima

Justus von Liebig, známy poľnohospodársky chemik, sa zvyčajne považuje za prvého človeka, ktorý publikoval Zákon minima (v roku 1840), ale podstatu tohto pravidla ohľadne hnojenia, prvý krát skoncipoval Carl Sprengel okolo roku 1828. Zákon minima má ekologický základ, ktorý berie do úvahy správnu rovnováhu medzi faktormi potrebnými na rast živého organizmu. Ak napr. je rast rastliny obmedzený kvôli nedostatku fosforu, ktorý je najviac limitujúcim faktorom; ak pridáme viac z niektorých menej limitovaných živín, tak nepodporíme rast rastliny, pokiaľ sa potreba fosforu neuspokojí. Dokonca aj keď sú ďalšie živiny dodané správne, alebo v nadbytku, aj tak rastlina neporastie lepšie - iba do takej miery ako jej to dovolí limitujúca živina - využiteľný fosfor.

Použijeme analógie na ilustráciu konceptu zákona minima. Predstavme si sud, v ktorom každý samotný sudový diel je pôdny minerál. Najnižší sudový diel spôsobí, že voda vyteká zo suda, a je potrebné ho spätne zvýšiť, aby sme zastavili vyprázdňovanie suda.

Výskum Carla Sprengela ukázal, že hlavným benefitom humusu pre úrodnosť pôdy bolo, že mohol dodať minerálne živiny rastline, ale rovnako rastliny by mohli rásť bez humusu, ak sa potrebné živiny dodajú anorganickými minerálmi.
Keď sa už vedelo, že rastliny by mohli rásť bez pôdnej organickej podstaty; alebo humusu, pokiaľ sme dodali adekvátnu zásobu všetkých základných minerálnych živín, Liebig použil svoje slávne meno chemika, aby znehodnotil dôležitú úlohu humusu v pôdnej úrodnosti a propagoval neorganické minerálne hnojivá ako všetko, čo je potrebné pre rastlinu.

Zákon návratu

Pravidlo alebo zákon návratu bol učebný princíp, ktorým Sir Albert Howard (1873 - 1947) poukazoval na zavedenie farmárskych zvyklostí, ktoré by nasledovali príklad z prírody v recyklácií všetkých prírodných a organických zvyškov naspäť do pôdy. Howard bol mykologista, ktorý pracoval ako výskumný agronóm a je považovaný za zakladateľa a priekopníka pohybu organickej hmoty v prírode.

Na základe svojich dlhoročných skúseností z oblasti poľnohospodárskeho výskumu napísal niekoľko kníh, ktoré pojednávajú o jeho konceptoch a teóriách kompostovania, pôdnej úrodnosti, zdravia a chorôb rastlín. V roku 1943 publikoval knihu pod názvom An Agricultural Testament, v ktorej opisuje svoj koncept, ktorý sa stal kľúčovým pre organické poľnohospodárstvo - dôležitosť použitia využiteľného organického odpadu na budovanie a udržanie pôdnej úrodnosti a obsahu humusu. Silno obhajoval tzv. "pravidlo návratu" - recykláciu všetkého organického odpadu vrátane splaškového kalu naspäť do poľnohospodárskej pôdy. Howardov koncept úrodnosti pôdy bol zameraný na vybudovanie pôdneho humusu so zameraním sa na "živý most" medzi pôdnym životom ako sú mykorízne organizmy a baktérie, a ako táto živá reťaz v pôde podporuje zdravie rastlín, zvierat a ľudí.

Na ilustráciu konceptu pravidla návratu Howard napísal o lese, v ktorom sa odumreté zvyšky rastlín a živočíchov dostávajú späť do pôdy a obohacujú pôdu humusom. Minerály, ktoré obsahujú odumreté rastlinné a živočíšne zvyšky sa taktiež recyklujú týmto prírodným procesom, ktorý prebieha na všetkých lesoch a lúkach.

Vybudovanie pôdneho humusu je životné dôležité na údržbu pôdnej kvality a zdravú pôdnu biologickú aktivitu. Ak sa pôda používa na pestovanie a zber plodín a chov dobytku, tak sú minerálne živiny odstránené z pôdy. Pokiaľ sa organická hmota nedostane späť do pôdy, stráca sa možnosť znovuobnovenia pôdneho humusu. Toto bol veľký prínos Alberta Howarda, ktorý silno obhajoval pravidlo návratu ako kľúčový princíp manažmentu úrodnosti pôdy.

Aj keď Howard uznal dôležitosť Liebigovej teórie na chemizmus poľnohospodárskej pôdy, nebol jeho stúpencom. Liebig bol známy svojim ráznym bojom proti takzvanej teórii humusu a zaviedol tzv. NPK mentalitu, ktorá je jedinou formou hnojenia s použitím hlavne dusíka, fosforu a draslíka. Howard kritizoval, že Liebig zameral svoju pozornosť na pôdnu chémiu a pozabudol na pôdnu biológiu a fyziku. Výsledkom tohto jednostranného zamerania sa na chémiu bolo, že organická podstata pôdy stratila na vážnosti. V posledných desaťročiach sa opäť organická zložka pôdy dostala do popredia.

Zabehnuté postoje

Aj keď Howard vedel, že isté živiny by mohli byť limitované v niektorých pôdach, odmietal použitie chemického hnojenia, hoci by mohli jednoduchšie napraviť nutričné nedostatky ako použitie kompostu. Tento Howardov extrémny postoj proti používaniu chemických hnojív vytvoril náročnú situáciu pre farmárov, ktorí sa pokúšali vybalancovať dodávku živín organickým hnojením podľa Zákona minima. Howardov odmietavý postoj proti chemickým hnojivám nezdieľali niektorí z jeho súčasných stúpencov, ktorí cítili že použitie umelých hnojív by v niektorých prípadoch bolo opodstatnené. Howard bol napriek tomu otvorený použitiu niektorých prírodne vyskytujúcich sa minerálov ako práškový kameň.

Liebigov absolútny koncept "použitie iba neorganických živín" bol vyvrátený, a predsa sa stále nachádza v modernej literatúre. Toto zobrazuje prípad mechanickej strnulosti v histórii vedy, ktorá ilustruje nedostatok funkčného pochopenia prírodných systémov. Rovnako, tvrdý Howardov postoj proti používaniu akýchkoľvek chemických hnojív taktiež zosobňuje extrémny prípad. A čo viac, Howardov extrémny postoj spôsobil všeobecný, ale chybný názor, že označením organický sa jednoducho myslí farmárčenie bez používania syntetických hnojív. Súčasná literatúra poskytuje záznamy, že niektoré rastliny môžu prijímať a použiť limitované množstvo organickej formy dusíka ako sú aminokyseliny a peptidy. Nielen že tieto prvotné argumenty boli nesprávne, ale tiež nesprávne interpretovali princípy organického farmárčenia, keď boli definované karbónovou (organickou) chémiou skôr ako filozofiou žijúcich systémov.

Ďalším argumentom bolo, že biologické procesy prebiehajúce v pôde zodpovedajúce za mineralizáciu, nemajú žiadny účinok pre pôdnu kvalitu. V nedávnej dobe sa zistilo a je dokázaný vplyv biologických procesov spojených s pôdnym potravinovým reťazcom.

Súčasné myslenie

Veľa agronómov a výživových špecialistov sa učili konceptu rastlinnej výživy na Liebigových základoch. Obrovský priemysel minerálnych hnojív bol rozvinutý na domnienke, že špecifická hladina minerálnych živín v rastlinách priamo súvisí s dostupnosťou živín a má vplyv na rast a vývoj rastlín. Veľké množstvo výživových špecialistov a agronómov sa zapojilo do výskumu zameraného na dopad minerálneho hnojenia na trávnik.

Bolo realizovaných veľa výskumov o použití rôznych foriem dusíka na hnojenie trávnika ako aj pokusov ohľadom zastúpenia rôznej hladiny jednotlivých prvkov vo výžive. Napriek tomu, korelácia medzi hladinami výživy a kvalitou trávnika je slabá. Často sú silno hnojené trávniky, ktoré rastú rýchlo, oveľa viac citlivé na environmentálne stresy ako menej hnojené pomaly rastúce trávniky.

V poslednej dobe sa rozvinul koncept o účinku hormonálnej rovnováhy, ktorý potlačí alebo zlepší rast rastliny. Frankenberger a Arshad v roku 1995 prehodnotili správy o efekte organického hnojenia na rast rastliny. Konečný výsledok je, že stimulácia rastlín spojená s aplikáciou organických materiálov nemôže byť nahradená rovnakou aplikáciou minerálnych živín. Taktiež zdôrazňujú, že výskum ukázal, že hormóny majú dôležitý vplyv na rast rastlín.

Práca spoločnosti Virginia Tech v USA, ktorá aplikovala malé množstvá rôznych látok povrch trávnika, ukázala, ako stimulovať rast, ak nie sú zastúpené tradičné živiny vo výžive rastlín. Hovoríme o biostimulátoroch alebo metabolických zlepšeniach a patria sem výťažky morských rias, huminové kyseliny, aminokyseliny, benzylamíny, trinexpace-etyly, propikonazoly, kyselina salicová a silikáty. Ak používame tieto materiály na ošetrenie, stáva sa trávnik viac odolný voči environmentálnemu stresu ako je nízka hladina vlhkosti, zasolenosť pôdy, teplo, zima, choroby, vysoká UV intenzita, herbicídy .

Predpríprava biostimulátormi zmení hormonálnu rovnováhu na užitočnú produkciu cytokinínov a auxínov, ktorou môže pokračovať produkcia antioxidantov, keď sa objaví stres.

Bežný postup spojený so zvýšením tolerancie voči stresu na trávnikoch ošetrených biostimulátormi je zvýšenie obsahu antioxidantov. Ošetrenie biostimulátormi spustí zvýšenú tvorbu antioxidantov ako ochranu voči environmentálnym podmienkam.

Závery

Pestovanie trávy pre účely hracích povrchov si bude pravdepodobne stále vyžadovať vstup neorganických hnojív. Neodporúča sa výhradne spoliehať na syntetické zdroje a ďalšie petrochemické výrobky, napr. pesticídy, aby sme čelili efektu choroboplodných zárodkov, útoku hmyzu a enviromentálnym stresom.

Ak použijeme materiály, ktoré zlepšia mikrobiálnu populáciu pôdy a hormonálnu rovnováhu v rastlinách, bude to viesť k redukcií hnojenia a pesticídov.

Niektorí namietajú, že ak sme proti chémii, ideme taktiež proti všetkým benefitom, ktoré sme vyvinuli v starostlivosti o zdravie a hygienu, ktorá chráni životy miliónov ľudí. Toto je zaiste pravda a musíme byť obozretný a nezahodiť výhody, ktoré sme vytvorili za posledných 100 rokov.

Na svoju ochranu voči útokom patogénov sme nechali samých seba poškodzovať samotnými zložkami používanými na obranu. Používanie príliš veľkého množstva syntetických chemikálií, derivovaných hlavne z petrochemických zdrojov, preukázateľne poškodzujú život v pôde a rast rastlín. Obaja Justus von Liebig a Sir Albert Howard spôsobili veľkú polemiku, kvôli prílišnej horlivosti ich teórií. Niet sa čomu čudovať, že rovnaké argumenty pokračovali na marenie debát v trávnikovom priemysle, keďže ľudia boli ovplyvnení ich názormi.

Ako pri mnohých iných veciach v živote, odpoveď je vo vyváženom použití materiálov: dodať syntetické hnojivá rastlinám, ak ich nemôžu prijať inou cestou.

Organicky derivované materiály použiť na:

  • zlepšenie pôdnej mikrobiálnej populácie, aby boli pod kontrolou parazitické organizmy . Za pôsobenia mikroorganizmov sa    uvoľní väčšie množstvo živín z aplikovaných hnojív
  • podporu efektívnejšieho príjmu a vnútorného použitia živín
  • uvoľnenie rastových stresov prostredníctvom správnej hormonálnej rovnováhy.

Použitie rôznych biostimulačných materiálov sa preukázalo ako dobrý postup, zvlášť ak použijeme výťažky z morských rias pri zachovaní všetkých hormónov a vitamínov a humínových kyselín. Pre zabezpečenie stabilného účinku je potrebné ošetrenie realizovať mesačne.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare Jún/Júl 2009

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 5) Pridať komentár
 
dr
watch
02.07.18 04:14

The watch uses a replica watches 40 mm stainless steel case. The rolex uk dial design is practical and rolex replica uk elegant. It can withstand strong magnetic fields up fake watches to 15,000 Gauss.

LarCoogma
LarCoogma
21.11.17 18:27

Buy Metronidazole 400 Mg Tablets Uk viagra Buy Prevacid 15 Mg Solutab Baclofene Depression Ordering Keflex

Nickell
Simon
14.08.17 09:45

Baja Mangan: • Digit pertama adalah "1" seperti dalam 13xx dan, memang, baja karbon. Namun, karena mangan adalah normal produk baja karbon membuat AISI / SAE telah memutuskan untuk tidak mengklasifikasikan sebagai baja paduan.
Jual atap spandek
Jual besi cnp
undangan pernikahan animasi
Harga Plat Bordes Kembang

harga besi beton psi Ulir Polos

Jual baja ringan
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan cantik
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Harga Plat Besi Hitam
D[..] Bondek Cor
harga besi beton perwira
undangan pernikahan simple

Jual bondek
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
harga besi Wf Baja
undangan pernikahan cantik elegan
Harga Plat Kapal Bki Krakatau Steel
H[..] Bondek Cor
harga besi beton PAS

Jual Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Harga bondek
undangan pernikahan cetak
Harga Jual Besi Siku Baja
J[..] Bondek Cor
[..] besi beton master steel ms


harga wiremesh
undangan pernikahan custom
Harga Besi Unp Baja Profil Kanal
S[..] Bondek Cor
harga besi beton ksty


Harga pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan bagus
Harga Besi Cnp Profil Baja Gording
T[..] Bondek Cor
h[..] besi beton krakatau steel


harga besi hollow
undangan pernikahan anime
Harga Besi Hollow
A[..] Bondek Cor
harga besi beton jcac

Jual besi h beam
harga besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan aneh
Harga Wiremesh
P[..] Bondek Cor

Jual besi wf
harga besi wf baja
undangan pernikahan elegan
Harga Besi Pipa Baja Schedule 80


ha[..] besi beton gunung garuda


harga besi unp
undangan pernikahan casual
Harga Besi Pipa Baja Schedule 40


h[..] besi beton delcoprima


harga besi siku
undangan pernikahan ala india
Harga Pipa Besi Hitam Medium


h[..] besi beton cakra steel cs

Jual besi cnp
harga Plat besi plat kapal
undangan pernikahan chinese
Harga Besi Wf


harga besi beton bjku

Jual besi hollow
harga besi h beam baja
undangan pernikahan anime
Harga Besi H beam


harga besi beton Sni Ulir Polos


harga besi cnp
undangan pernikahan klub bola
Harga Besi Beton


harga besi beton ais

ironsteelcenter.com
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan ada foto
www.sentrabesibaja.com


harga besi beton
link3

Davneuck
Davneuck
17.07.17 12:13

Buy Furosemide Cheapest viagra online Generic Real Pyridium Where To Buy Internet

JASON
colin
20.07.16 05:43


Keep in apperception that humans wish to get Prada Replica Handbags to apperceive you and as nice as affected accessories are for enhancement, your own personality is what absolutely shines.Well like every haversack I accept my favorite. The Xoxo band of handbags appear in every appearance and admeasurement with a bulk point that is account affable for those that accept actualization and not a lot of money. I went to my boyish niece to get her assessment on this abreast architecture and like all louis vuitton replica boyish girls new every affair there was to apperceive on the latest trends and styles and even was affectionate abundant to accord me a “wish account for Christmas. This purse was at the top of her wishlist. The accoutrements are too admirable for words yet lets the avant-garde women fit all Replica Handbags UK that is bald central its ample interior. This is the blazon of bag that aswell calmly fits anyone’s apparel with affluence and comfort. The straps tend to fit to perfection, and the way it at http://replicahandbags2013.co.uk carries adjoin your physique makes it a absolute fit in all categories.