Golf Online

Renovácie a superintendanti - aké je tajomstvo úspešného projektu?

Superintendant je pri renovácii ihriska kľúčovou postavou a  má významný vplyv na to,  či renovačné práce budú úspešné alebo nie.

Počas mojej kariéry architekta golfového ihriska som sa podieľal na niekoľkých renováciách. Niektoré z nich boli menšieho rozsahu a týkali sa len niekoľkých lokalít na ihrisku, zatiaľ čo iné boli rozsiahle a komplexné. Prirodzene, každý projekt je jedinečný, má svoje špecifiká, slabé miesta a problémy.

Konštruktívna spolupráca so superintendantom však vždy bola najdôležitejším faktorom úspechu. Pýtate sa prečo?

V prvom rade, vždy veľmi dobre pozná ihrisko, je tam každý deň. Môže monitorovať a kontrolovať prebiehajúce práce a riešiť operatívne problémy hneď ako nastanú. Koordinuje komunikáciu a je najdôležitejším komunikačným prvkom medzi architektom, firmou, ktorá vykonáva práce, majiteľom a členmi klubu.

Za ktoré oblasti by mal byť v rámci renovácie zodpovedný?

Prinášame sumár z pohľadu architekta:

 

 • Už v úvodnej fáze, počas plánovania projektu renovácie by mal spolupracovať s architektom alebo majiteľom pri výbere trávnych druhov, umiestenia trávnikovej škôlky, piesku do bunkerov atď.. Takisto so záležitosťami ohľadne drenáží a závlahy, stavebných materiálov pre greeny a odpaliská, cestičky pre golfové autíčka....
  Mal by to byť práve on, ktorý by mal v spolupráci s architektom a ostatnými špecialistami špecifikovať všetky komponenty a procesy renovačného projektu.

 • Pred samotným začiatkom prác by mal vymedziť a označiť všetky hranice pozemku a siete - technologické komponenty a zariadenia  umiestnené pod zemou. Musí mať presný prehľad, čo sa kde nachádza, či už ide o verejné siete, alebo závlahu či drenážne kanály golfového ihriska. Je to veľmi dôležité pre plán činností a ich samotný priebeh.

 • Musí zistiť aké miestne či štátne povolenia alebo oprávnenia sú potrebné vybaviť, aby bolo možné celý projekt zahájiť. Mal by sa stretnúť s predstaviteľmi štátnych úradov a inštitúcií, prezentovať projekt  a získať ich spätnú väzbu. Aj keď štát nemá priamy vplyv na takéto projekty, všetky meškania a komplikácie, s ktorými som sa v minulosti stretol, vyplývali z chýbajúceho povolenia či schválenia týkajúceho sa napr. činnosti naplánovanej na poslednú chvíľu.  Dôsledne naplánujte všetky práce a potom dôsledne vypracujte podrobný plán.

 • Musí riadiť stretnutia s architektom a kontraktorom (dodávateľom prác) pred samotným začiatkom projektu. Každý človek, ktorý má na projekte participovať, musí mať všetky informácie. Každý musí vedieť kto je za čo zodpovedný, aké sú očakávania. Treba predjednať ako budú vykonané práce kontrolované a schvaľované na fakturáciu, ako sa budú dať meniť objednávky v prípade potreby, aké sú postihy za omeškania či nekvalitné práce..?

 • Musí vyžiadať od dodávateľa prác presný harmonogram činností, s dôrazom na termín fyzického zahájenia prác a na termín dokončenia.  Takýto harmonogram by mal byť vypracovaný na týždennej báze a odsúhlasený architektom a superintendantom. Prípadné omeškania, či predstihy pred harmonogramom by mali byť oznámené všetkým zainteresovaným.

 • Superintendant  musí byť prítomný na všetkých rokovaniach a stretnutiach s architektom a majiteľom, či už v kanceláriách alebo aj priamo v teréne. Musí vedieť o všetkom, sledovať čo sa deje a zostať počas celého stretnutia – ideálne pri vypnutých mobilných telefónoch.

 • Zapisovať, robiť si poznámky počas všetkých stretnutí a návštev v teréne. Všetky stavebné práce by mali byť zdokumentované fotografiami. Tieto zápisy a fotografie môžu byť použité pre komunikáciu s majiteľom, členmi klubu a v neposlednom rade pre archívnu dokumentáciu celého procesu od začiatku do konca.

 • Zabezpečiť, aby pri každej návšteve majiteľa a architekta v teréne boli k dispozícii nasledovné položky:  plány prác a všetky špecifikácie, poznámky  a zápisy z minulých návštev, golfové autíčko alebo iný dopravný prostriedok, striekacia pištoľ s dobre viditeľnou farbou na označovanie miest, zástavky, geodetické pásky,  sonda na meranie vrstiev štrku, piesku a iných materiálov, prístroj na meranie sklonu svahu na greenoch a odpaliskách apod.

 • Viesť pravidelné týždenné stretnutia s dodávateľom prác a majiteľom, kde sa skontroluje priebeh prác, príp. sa zaktualizuje harmonogram, odhad nákladov a pod.  Je treba vždy prediskutovať všetky riziká či obavy, ale aj príležitosti na vylepšenia projektu.

 • Komunikovať. Všetci zúčastnení vrátane majiteľov a členov by mali byť pravidelne informovaní. Forma môže byť rôzna – newslettery, bulletiny, videa na youtube... treba vysvetľovať, čo sa udialo a čo sa bude diať. Ľudia vždy prejavia viac porozumenia, ak vedia, čo sa deje a prečo sa to deje.  

 • Obhliadky terénu pre ďalších zainteresovaných sa odporúčajú na mesačnej báze. Je dobré, ak všetci, ktorí majú záujem vedieť čo sa deje, dostanú príležitosť vidieť pokrok na vlastné oči. Otvorenosť a dobrá vôľa sa vždy cení.

 • Zachovať pokoj, rozvahu a byť trpezlivý. Samotný proces rekonštrukcie sa nedá predvídať do detailov, aj keď je všetko starostlivo naplánované. Je mnoho faktorov, ktoré môžu práce skomplikovať. Zrejme budete čeliť meškaniu, stáva sa to často. Buďte trpezlivý. Majte otvorenú myseľ, myslite pozitívne a buďte pripravení aj na nečakané kroky.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com autorom článku je Chris Wilcynski.