Golf Online

STRI Program – Ako to funguje? Prípadové štúdie

STRI Program - Využite pomoc odborníkov pri riešení kvality greenov

Niekoľko posledných rokov sa STRI inštitút v rámci oddelenia Agronomy Service venoval vývoju nových metodológií zameraných na zobjektívnenie a spresnenie hodnotenia greenov.

Momentálne sa hodnotia nielen parametre kvality hracieho povrchu, ale aj agronomické faktory, ktoré ich vo veľkej miere determinujú. Sú v podstate východiskom každého hodnotenia. Na základe týchto informácií tak dokážeme oveľa lepšie pochopiť čo sa s greenom deje a taktiež aké zásahy sú  v rámci údržby potrebné na to, aby sme dosiahli stanovené ciele.  Táto nová metóda má názov STRI Program.

V priebehu návštevy STRI špecialistov sa merajú základné parametre ako rýchlosť, hladkosť a pevnosť povrchu, ale aj vlhkosť a obsah organickej hmoty v pôdnom profile. Po získaní týchto  hodnôt sme schopní urobiť si obraz o stave greenu a navrhnúť plán údržbových aktivít vedúcich ku zlepšeniu prípadných nedostatkov, či rizikových faktorov.

Posúdenie nameraných hodnôt prebieha už počas návštevy, aby sa opatrenia mohli vykonať čím skôr – najmä pokiaľ ide o rýchlosť a hladkosť.  Merania umožnia presne určiť vplyv vertikutácie, valcovania a kosenia na kvalitu hracieho povrchu.

Mnohé z týchto meraní sú vykonávané špeciálnym prístrojom Trueness Meter™, ktorý bol vyvinutý v spolupráci  Sheffield Hallam Univerzity a výskumným oddelením STRI, s finančnou podporou R & A. Vďaka tomuto prístroju je vôbec po prvýkrát možné zmerať  parametre ako hladkosť a presnosť  (vernosť) hracieho povrchu. Získame tak nielen presný obrázok o tom, v akom stave je green, ale tiež pochopíme aký vplyv či účinok majú zásahy, ktoré sú na greene aktuálne vykonávané.  Príklady v tomto článku Vám ukážu, čo tým konkrétne myslíme.

Špeciálny prístroj vyvinutý STRI - Trueness Meter™

Ako Trueness Meter meria hladkosť a presnosť (vernosť)?

Predtým než začneme rozoberať príklady by ste mali pochopiť, čo dané namerané hodnoty znamenajú a akým spôsobom sa k nim dostaneme.

Prístroj Trueness Meter meria vertikálnu odchýlku (hladkosť) a horizontálnu odchýlku (presnosť, vernosť) repliky golfovej loptičky v  mm/m. Čím je hodnota nižšia, tým je povrch hladší a presnejší.

  • Hodnoty 16-18 mm/m pre hladkosť  a  6-8 mm/m pre presnosť  znamenajú najvyššiu kvalitu, povrch vhodný pre turnaj najvyššej úrovne. Povrch je krásne hladký a presný, snáď  len s náznakom vibrácie či kývania. Na povrchu s takýmito parametrami je radosť hrať!!

  • Hodnoty 19-23 mm/m pre hladkosť a 8-10 mm/m pre presnosť znamenajú strednú kvalitu postačujúcu pre bežnú hru a turnaje. Takýto povrch je prevažne hladký, môže byť pozorovaná drobná vibrácia a či jemné kývanie. Takéto greeny sú celkom dobré, ale mohli by byť aj lepšie.

  • Hodnoty nad 23 mm/m  pre hladkosť a nad  10 mm/m pre presnosť  sú typické pre povrchy,  ktoré sú nerovné až hrboľaté. Loptička pri kotúľaní zreteľne vibruje a kýve sa. Takýto povrch vyžaduje zásah, najmä pred hlavnou sezónou.  

V priebehu návštevy teda použijeme  Stimpmeter a STRI Trueness Meter ™ na jednom greene a na základe toho zistíme vplyv a účinnosť jednotlivých údržbových úkonov. Pôjde o jednoduchý experiment, aby všetci videli čo sa vlastne deje.

Tieto pôvodné namerané hodnoty budú predstavovať východiskovú bázu, ktorú sa pokúsime zlepšiť. Budeme kosiť, valcovať, kefovať alebo napríklad vertikutovať, aby sme zlepšili rýchlosť a či hladkosť/presnosť.
Po každej operácii opäť vykonáme merania na to, aby sme presne zistili  vplyv. Uvádzame Vám reálne príklady toho, čo sa môže stať.

Prípadová štúdia 1

Prvý príklad je z links ihriska na východe Škótska.

Greenom dominuje kostrava s výskytom psinčeka tenkého a mätonohu.  Údaje sú z konca augusta (pondelok)  a greeny sa pripravovali na dôležitý turnaj cez víkend.  Greeny boli pred našou návštevou pokosené ručnou kosačkou John Deere na 5mm.  Neboli v zlom stave, ale cieľom bolo zlepšiť hladkosť a eliminovať vibráciu. Problémom bol  laterálny rast psinčeka a s tým súvisiaci vyšší objem plsti. Potrebovali sme povrch zjemniť.

Začali sme s ľahkou vertikutáciou, jednotka bola nastavená na  -1 mm. Nasledovalo ručné kosenie na 5 mm. Greeny sme zmerali a pozorovali sme malé zlepšenie hladkosti a presnosti.  Stratili sme však rýchlosť. Boli sme síce na dobrej ceste, ale nemali sme vyhrané. Potom sme green valcovali s Turf Iron  a výsledok sa  dostavil. Hodnoty hladkosti a vernosti boli také, aké sme požadovali a zlepšila sa aj rýchlosť. Dosiahli sme čo sme chceli, všetci boli spokojní. Greenkeeper získal presné  údaje a informácie a v budúcnosti bude vedieť, čo treba robiť.
  
Vysvetlivky k tabuľke:
Before treatment = pred zásahom, východiskový stav
Verticut and hand move = vertikutácia a ručné kosenie
Turf Iron = valcovanie s Turf Iron
Tournament target ranne = požadované hodnoty pre turnaj
Smoothness = Hladkosť
Trueness = Presnosť ( vernosť)
Speed = rýchlosť

Prípadová štúdia 2

Ďalší príklad je z parkového ihriska v Glassgow.

Greeny sú postavené na pôdnom podloží a naším cieľom bolo podporiť rozvoj psinčeka v poraste kde dominovala lipnica ročná. Obsah organickej hmoty vo vrchnej zóne pôdneho profilu bol dosť vysoký (7-8% v 0-20mm) a povrch mal tendenciu sa vplyvom hry deformovať.  Merania sme robili v auguste, po období silných dažďov. Hodnoty však zodpovedali hodnotám bežnej sezóny. Greeny boli pred našou návštevou pokosené  kosačkou  TORO 1000 na 3,75mm. Rolovanie lopty nebolo rovnomerné, v niektorých  častiach sme pozorovali  vibrácie, v niektorých bol pohyb hladký. Bolo zreteľné aj kývanie, ale rýchlosť bola dobrá. Ako môžete dedukovať z východiskových údajov v tab.č.2, greeny potrebovali zásah na vylepšenie hladkosti aj presnosti.  Takisto existoval určitý priestor na zlepšenie rýchlosti.

Greeny sme opäť pokosili na 3,75 mm a uskutočnili merania. Výsledkom boli lepšie hodnoty hladkosti a vernosti a aj rýchlosť sa mierne zlepšila. Potom sme green zvalcovali s Tru Turf.  Loptička pri pohybe stále vibrovala a kývala sa, ale bolo to lepšie. Opäť sa zvýšila rýchlosť, museli sme teda dávať pozor aby green nebol pre bežnú hru príliš rýchly. V tomto prípade teda dosiahnuté hodnoty potvrdili účinnosť vyššej frekvencie valcovania a zníženia objemu organickej hmoty v hornej vrstve pôdneho profilu.  Pomôže to spevniť hrací povrch a zabráni deformáciám v dôsledku hry v daždivom počasí.
 

Prípadová štúdia 3

Naša posledná prípadová štúdia je z links ihriska na východnom pobreží Škótska.

Greenom dominovala kostrava s malým výskytom psinčeka.  Povrch bol veľmi pevný (> 100 gravities) a obsah organickej hmoty bol uspokojivý (4-5% v 0-20mm). Očakávania boli dosiahnuť najvyššie hodnoty ako štandard.
Návšteva bola vykonaná v polovici októbra. Greeny neboli kosené posledné 3 dni pred návštevou kvôli zlému počasiu, pokosené boli až ráno v deň našej návštevy, sprevádzané veľkou rosou. Prvá séria meraní ukázala, že povrch je trochu nevyrovnaný a dosť pomalý pre bežnú hru. Potrebovali sme ho zjemniť, aby sme dosiahli lepšie rolovanie lopty.

Greeny sme pokosili Triple kosačkou nastavenou na 5mm.  V trávniku bolo veľké množstvo odrezkov v dôsledku neefektívneho kosenia zarosenej trávy z rána. Kosenie znížilo vibrovanie lopty  a trochu zvýšilo rýchlosť greenu. Hladkosť greenu sa tiež zlepšila.  Potom sme použili Tru Turf na valcovanie greenu. Rolovanie sa zlepšilo, lopta sa pohybovala v dôsledku zotrvačnosti.
 

Záver:

Je dôležité povedať, že hlavným prínosom STRI programu je možnosť merať  kľúčové herné vlastnosti greenov. To nám umožňuje nielen spoznať východiskovú pozíciu, ale aj pochopiť ako môžeme povrch zlepšiť, aké dopady majú jednotlivé operácie. Často sa stáva, že operácie vykonávané s úmyslom zlepšiť niektorý z parametrov greenu, nemajú požadovaný efekt.

Ale ak sa veci dajú presne zmerať, dajú sa aj presne vyhodnotiť a posúdiť, či daný postup fungoval alebo nie.  STRI Program Vám ponúka pomocnú ruku.