Golf Online

Uhlík a dusík - dôležitá je rovnováha

Uhlík je základným stavebným kameňom pôdnych mikroorganizmov. Nevyhnutný je však aj dusík, predstavuje významnú zložku bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín, chlorofylu, enzýmov a je zásadný pre bunkovú štruktúru. Pomer uhlíka a dusíka (C:N) je dôležitý ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje rýchlosť rozkladu organickej hmoty.

Andrew Turnbull, technický riaditeľ The Great Turf Company vysvetľuje, prečo je dôležitá rovnováha uhlíka a dusíka v pôde a aký na ňu môžu mať rôzne organizmy vplyv.  

Všetky zatrávnené plochy sú prirodzene úzko späté s pôdou a so živými organizmami, ktoré sú jej súčasťou. Korene rastlín sú hostiteľmi pre mnoho pôdnych mikroorganizmov, ako sú malé bylinožravce, patogénne a symbiotické organizmy. Samozrejme v prípade, že majú dostatok uhlíka ako zdroja energie vo forme sacharidov, ktoré si rastliny vyrábajú prostredníctvom fotosyntézy. Časť sacharidov je vylučovaná cez listy a korene a je tak zdrojom rýchlo využiteľnej energie pre pôdne mikroorganizmy, najmä baktérie, ktoré žijú v blízkosti koreňovej zóny.

Uhlík je základným stavebným kameňom pôdnych mikroorganizmov. Nevyhnutný je však aj dusík, predstavuje významnú zložku bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín, chlorofylu, enzýmov a je zásadný pre bunkovú štruktúru. Pomer uhlíka a dusíka  (C:N ) je dôležitý ukazovateľ, ktorý  ovplyvňuje rýchlosť rozkladu organickej hmoty. Tento rozklad vedie buď k mineralizácii (rozklad pomocou mikroorganizmov) – vtedy sa dusík stáva dostupným pre rastliny, alebo naopak k jeho imobilizácii.  Ak pôda obsahuje vyšší obsah dusíka v pomere k  uhlíku, dusík sa uvoľní do pôdy prostredníctvom rozkladu organickej hmoty. Naopak, ak pôda obsahuje viac uhlíka než dusíka, mikroorganizmy ho použijú na svoju ďalšiu metabolizáciu a samotná rastlina bude následne čeliť jeho nedostatku. Niekedy je práve toto príčinou žltnutia trávnika.

Všetky organizmy sú charakteristické určitým pomerom uhlíka a dusíka (C:N pomer). Cicavce, vtáky, plazy a všetky vyššie organizmy majú pomer asi 30:1, teda na atóm dusíka v tkanivách pripadá 30 atómov uhlíka. Organizmy v dolnej časti potravinového reťazca ako napr. baktérie a huby, majú pomer dusíka vyšší. Baktérie s C:N pomerom 5:1 majú len  20-30% efektivitu v recyklácii uhlíka, majú vysoký obsah dusíka (20% bielkovín), nižší obsah uhlíka a krátku dobu života. Baktérie ako aktinomycéty a prvoky sú odolnejšie a tolerantnejšie voči prípadnej nerovnováhe ako huby, takže prevládajú v oblastiach s narušenou koreňovou zónou. Kvantitatívne je síce aktinomycét  10x menej, ale sú väčšie, takže v hmotnosti biomasy sú podobné baktériám.

Všeobecne sa dá povedať, že huby sú oveľa efektívnejšie v asimilácii a ukladaní živín než baktérie. Jeden z dôvodov pre väčšie ukladanie uhlíka hubami spočíva v chemickom zložení ich bunkových stien .Sú zložené z polymérov chitín a melanín a to ich robí veľmi odolnými proti poškodeniu. Pre porovnanie, bakteriálne membrány sú fosfolipidy, ktoré sú bohaté na energiu, ktorá sa ľahko a rýchlo rozloží a slúži ako zdroj potravy pre široké spektrum mikroorganizmov.

Populácie húb a nematód sú síce menšie, ale v prípade ak pôda nie je narušená, sú hlavnou zložkou pôdnej biomasy. Huby majú C: N pomer 12:1 a účinnosť využitia uhlíka je u mykoríznych húb 40-55%. V porovnaní s baktériami tak vo svojich bunkách recyklujú viac uhlíka a menej dusíka.

Organizmy asimilujú uhlík a dusík približne v rovnakom pomere v akom ich tkanivá obsahujú tieto prvky. Prebytočný dusík vylučujú späť do prostredia. Baktérie s C: N pomerom 5:1 majú viac dusíka ako iné organizmy. Fungujú ako miliardy mikroskopických vreciek s hnojivom priamo pri koreňoch rastlín. A ak vyspelejšie organizmy baktérie zjedia, nadbytok dusíka sa uvoľní späť do prostredia vo forme využiteľnej pre rastliny.

Napríklad nematódy, ktoré sa živia baktériami, majú vyšší C: N pomer ako ich korisť. Z baktérie si vezmú viac dusíka než potrebujú pre rast ich telesnej stavby. Je to spôsobené tým, že nematódy majú nižší obsah dusíka než baktérie, ktoré konzumujú. Navyše, efektivita rastu nematódy(<25%) je menší ako efektivita rastu baktérie (> 30%). Preto nematódy väčšinu uhlíka a dusíka prijatého z baktérií vylúčia. Na druhej strane baktérie, väčšinu asimilovaného uhlíka vdýchnu, ale nedokážu využiť prijatý dusík. Preto je prínos nematód na mineralizáciu v pôdnych ekosystémoch (rozklad na dusík dostupný pre rastliny) pomerne vysoký v porovnaní s baktériami. Nematódy môžu vylúčiť až 19% prijatého dusíka do pôdy a hrajú tak dôležitú úlohu v kolobehu živín v pôde. Za zmienku stoja aj ďalšie, veľmi zaujímavé účinky na rast koreňov rastlín.

Ďalšie (nie nutričné) účinky mikroorganizmov na rast rastlín

Blahodarné účinky prvokov na rast rastlín sú dobre zdokumentované a charakterizované vysokým nutričným prínosom prostredníctvom tzv. "mikrobiálnej slučky", tj. uvoľňovania živín cez vylučovanie. V posledných rokoch však existuje dostatok dôkazov o tom, že prvoky by mohli mať aj ďalšie, nie nutričné účinky na rast rastlín.

Úvaha je, že prvoky nepriamo ovplyvňujú stavbu  koreňov a to tým, že vplývajú na bakteriálnu produkciu rastlinných rastových hormónov. Celý rad štúdií ukazuje, že rastliny pestované v prítomnosti prvokov, vytvárajú rozsiahly a veľmi rozvetvený koreňový systém vďaka silným laterálnym výhonkom a že tieto účinky sa podobajú účinkom rastových hormónov ako sú auxíny.Aj keď je už dlho známe, že prvoky samotné dokážu uvoľňovať auxíny, nedávne štúdie ukazujú, že existencia prvokov v rhizosfére významne stimuluje práve rast baktérií, ktoré produkujú auxíny. Tento fakt sa považuje za najpravdepodobnejší mechanizmus vplyvu prvokov na rast koreňovej zóny. Prvoky však môžu vplývať na koreňovú zónu aj iným spôsobom, napr. stimuláciou nitrifikačných baktérií. Ich prítomnosť  vedie ku koncentrácii dusičnanov a to pôsobí ako signál pre predĺženie nielen laterálnych bočných koreňov, ale aj na rast hlavného koreňa v smere zdroja živín. Celkovo tieto štúdie ukazujú, že vplyv prvokov na rast rastlín je zložitejší než sa predtým predpokladalo a že v hre nie je len výživový aspekt. Používanie minerálnych hnojív však túto prirodzenú interakcia môže narušiť.

Hoci pôdne mikroorganizmy môžu efektívne využiť malé množstvo anorganického dusíka spolu za prítomnosti organických častí (uhlíka),  nadmerné množstvá aplikovaného dusíka sa nevyužijú mikrobiálnymi organizmami. Nestanú sa prístupnými pre rastliny, pretože sa z pôdy vyplavia.  Pri použití čistých anorganických hnojív, bez využitia mikrobiálnych zdrojov, korene  vylučujú oveľa menej sacharidov a iných látok, ktoré slúžia ako zdroj potravy pre pôdnu mikroflóru a tým  klesne počet prvokov a pôdnych baktérií.

Obsah uhlíka v pôde sa nakoniec môže znížiť na úroveň, kedy bude mikrobiálna populácia doslova hladovať. S nízkym obsahom uhlíka a zmenšujúcim sa výskytom mikroorganizmov sa zároveň vstrebáva do pôdy aj menej dusíka. A to môže výrazne znížiť účinnosť hnojenia a viesť k rôznym enviromentálnym problémom s pôdou a vodou. Aby sa minimalizovalo toto nebezpečenstvo, mal by byť ku všetkým aplikáciám dusíkatých hnojív pridaný uhlík.

Posledné štúdie ukazujú, že rastliny pestované pri použití čisto syntetických hnojív, majú menšiu a slabšiu koreňovú zónu ako rastliny, ktoré sa hnoja hnojivami s prírodnými komponentmi živín. Teraz chápeme, prečo.

Článok bol uverejnený v časopise Pitchcare, www.pitchcare.com

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 175) Pridať komentár
 
VidalistaKi
VidalistaKi
13.05.23 09:39

How do you know if someone is your soulmate vidalista de 60 mg y edegra 100 mg y tetosterona

drossy
drossy
20.01.23 19:39

Whether you currently suffer from ED or are hoping to skirt this shape, try these tips to rout ED after better healthiness and a more sexual intercourse life.
Source: cialis pricing

PoAmill
PoAmill
31.12.22 04:11

What to text him to make him think about you all day?
Erectile dysfunction is one of the men's fleshly health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during reproductive contact measured if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for the treatment of a stunted while or does not come to pass at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a kind of impotence. Ineffectualness is a encyclopedic circumstance and covers tons other men's salubrity lustful disorders like- immature ejaculation, lack of sexual entreaty, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of buy viagra online in canada and other over counter viagra alternative walgreens medicines.

Causes
Erectile dysfunction does not bear any peculiar cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- medical man reasons, your robustness problems, medicines you are winning, volatile reasons, и так далее Acquit's suffer with a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood constraints, diabetes, capital blood cholesterol, bottle diseases (Parkinson's ailment and multiple sclerosis), surgery, short hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, anxiety, pressure, fear, discouragement). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Coarse testosterone levels also in some cases flex to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men powerless throughout erection.

But there is nothing to problem about as treatments are at instead of ED. United such at one's fingertips treatment in behalf of ED is viagra pill near me.

Glulseque
Glulseque
15.12.22 04:50

buy priligy 30 mg x 10 pill When given to patients with heart failure, it increases the urine volume, decreases the body weight, and decreases edema at 7 days 35 and maintains the S Na within the normal range for as long as 25 days

Sarinee
Sarinee
12.12.22 18:43

ED meds is a bludgeon acclimated to to master impotence.
Feebleness is a medical fitness in which men withstand delicate, promiscuous or no erection during erotic intimacy. cost of cialis at walmart is reach-me-down to ameliorate erections towards preferably, thus making sensuous bustle a fruitful task. Cialis is a fruitful ED treatment and has earned extensive rank for the benefit of the same. Erectile dysfunction or weakness is a erotic problem of men’s only. It affects men’s carnal power gravely and leaves them unsatisfied during those intimate moments. Condition sexual flavour of men is a serious problem. Charming it lightly is imbecility. If test erection problems during every sexual activity, consult your doctor as straight away as possible. Levitra is the most recommended benumb in compensation impotence. Notwithstanding that, this dose is mostly captivated away men without prescription also, but it is much bona fide for condition to take effect it on advocation only.
Wheels of sexual ‚lan vital locate fast if take buy brand name viagra online as treatment. ED occurs when penis constantly does not exist blood during intimacy. It is prevented by PDE5 enzyme.
In those distressful times sildenafil citrate 100mg works as a excessive help. It goes favourable the corps and makes its cardinal attack on pain irresistible enzyme PDE5. Its interference is the biggest attainment of the drug. Blood supply becomes mirror-like again. Into pushing it for the reproductive organ the medicine ejects cGMP enzyme in men’s body. With its better blood reaches penis and erection becomes easier.
Take a holiday Sildenafil at worst in spite of mastering impotence. It is a drag medication and can be enchanted without difficulty with water. This drug is present in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg medicine is the most strong undivided but treatment should initially be started with lesser amount only. It is dependable in favour of health and gives things to the body also to get set to the drug. Vardenafil should be entranced not a specific rhythm in 24 hours. Those 24 hours can be drop according to personal exquisite, which means, this medication can be enchanted anytime.
Stop being paranoid there enervation as efficacious treatment of Tadalafil at most ebbs it in some minutes. This capable medication is patently readily obtainable at all medical stores today. Online stores also hide it and are more dominant than offline stores. Therefore, engage what is the difference between viagra and cialis from an bona fide online have faith and entrust your progenitive lifeblood a mammoth boost.