Golf Online

Vplyv vlhkosti pôdy na objem organickej hmoty

Organická hmota a vlhkosť

V druhej časti nášho seriálu o problematike organickej hmoty rozoberieme vplyv organickej hmoty na obsah vlhkosti a naopak vplyv vlhkosti na kumuláciu organickej hmoty v greenoch. Pozrieme sa tiež na to, ako to vplýva na niektoré manažérske rozhodnutia, kedy sa snažíme riešiť oba problémy – vlhkosť aj obsah organickej hmoty.

Meranie vlhkosti a jeho význam


Dáta a hodnoty získané prostredníctvom merania množstva organickej hmoty a vlhkosti, prípadne v kombinácii s testovaním LOI (Strata hmotnosti v dôsledku žíhania) s pozorovaním reálneho terénu sú pre nás vždy zdrojom dôležitých informácií a poznatkov.

Prostredníctvom pravidelného testovania vlhkosti (pomocou Fieldscout TDR 100), sme pre course manažérov  pripravili požadované hodnoty vlhkosti, pre každý green zvlášť – na základe individuálnych okolností. U niektorých boli cieľové hodnoty dané už  zložením trávnych druhov, napr. u kostravy a psinčeka. U ostatných cieľové hodnoty vychádzali z požadovanej pevnosti greenov.

Drvivá väčšina klubov v období dažďov, ktoré tvoria veľkú časť roka, má len malú alebo takmer žiadnu kontrolu nad obsahom vlhkosti v greenoch.  Vlhkosť často býva problémom a pripisuje sa väčšinou len zlému počasiu. S rastúcim množstvom informácií, ktoré sme spracovali,  sme však zistili, že vlhkosť greenov sa môže pohybovať v lepších hodnotách a to aj napriek zlému počasiu. Cestou je riadenie obsahu organickej hmoty.

Stanovenie hodnôt pre vlhkosť v pôde

Stanovenie obsahu vlhkosti v hornej časti pôdneho profilu  (0 až 6,5 cm) počas obdobia trvalého nasýtenia vodou môže povedať veľa o charaktere greenov a o zložení organickej hmoty ktorá sa v nich nachádza.
Pre mnohých sú vodou nasýtené  greeny počas vlhkých období z veľkej časti dôsledkom zlého počasia (teda mimo sféru nášho vplyvu), alebo dôsledkom nedostatočne fungujúcej drenáže. Možno že v niektorých ojedinelých prípadoch to môže byť aj pravda,  ale aj napriek neustále rastúcemu množstvu organickej hmoty a vlhkosti  sa dá tvrdiť, že nižšie hodnoty vlhkosti môžeme dosiahnuť  vytvorením  zdravšieho pôdneho profilu s nižším obsahom organickej hmoty. Výsledkom budú nižšie priemerné hodnoty vlhkosti stanovené ako cieľové.

Vplyv organickej hmoty na obsah vlhkosti v priebehu celého roka


V závislosti na rôznych množstvách organickej hmoty, sme zistili aj rôzne množstvá vlhkosti v jednotlivých obdobiach roka. Berúc v úvahu typickú britskú klímu a variabilitu od severu k juhu tabuľka poskytuje všeobecné klasifikáciu hodnôt vlhkosti vo vzťahu k obsahu organickej hmoty (LOI%) obsiahnutému v hornej vrstve pôdneho profilu 0-40mm.
 
Tam, kde je vlhkosť nízka,  retenčná, nepriepustná  vrstva pôdneho profilu je nižšia a požadované hodnoty vlhkosti môžu byť dosiahnuté počas väčšej časti roku.
Takisto platí, že tam, kde je obsah organickej hmoty vysoko nad požadovanými hodnotami je vlhkosť počas väčšej časti roku vysoká a ťažko kontrolovateľná. Spôsobuje to mnoho problémov.

Ako dosiahnuť nízku vlhkosť s vysokým obsahom organickej hmoty

Nízka vlhkosť sa dá za určitých podmienok dosiahnuť aj v podmienkach vysokého obsahu organickej hmoty. Konkrétne vlhkosť  na nízkej úrovni (15-25%)  pri obsahu organickej hmoty (12%>) je možné dosiahnuť, ale ide o krajnú situáciu. Výsledkom bude vysoký obsah plsti a budú nutné rôzne preventívne opatrenia.

Vlhkosť  v rôznych hĺbkach pôdneho profilu


Niektoré termíny je ľahko generalizovať a termín „vlhkosť pôdy“ je jedným z nich. Aby tento termín nestratil svoju výpovednú hodnotu, je treba aby bola vlhkosť stanovená pre rôzne hĺbky, tj. vrstvy pôdneho profilu, napr. 0 až 30mm, 30 do 60 mm, 60 až 100 mm atď..

V priemere  bol obsah vlhkosti v hornej vrstve pôdneho profilu ( 0-30mm)  20 až 40-krát vyšší než v nižšej vrstve (40-60mm). Často je pozorovaný ďalší pokles vlhkosti so zvyšujúcou sa hĺbkou, naopak zvýšenie vlhkosti sa neprejavilo nikde.  Tento trend platí aj v pôdach s obsahom organickej hmoty, ktorá sa vo väčšine prípadov nachádza v hĺbke 0-20mm.

Táto informácia sama osebe môže byť nápomocná v rozhodovaní o nutnosti topdressingu – do akej hĺbky by mal byť aplikovaný.

Vplyv vyššej vlhkosti na kumuláciu organickej hmoty

V celom tomto článku sme obsah vlhkosti udávali percentuálne.   Ak odhadujeme že 40-50% pôdneho profilu je tuhá a jednoliata hmota (prachové častice, piesok, íl a organická hmota), zvyšok sa skladá z vody (vlhkosť) a vzduchu – v rôznych pomeroch.

Roky sme sa učili o význame a dôležitosti  vzduchu v pôdnom profile – lepšie zakorenenie rastlín, ľahší transfer živín v dôsledku ich lepšej dostupnosti a zvýšenie pôdnych mikrobiálnych aktivít.
Ak sa v minulosti hovorilo o tom, ako dostať do pôdy viac kyslíka, témou boli stroje a rôzne prípravky, ktoré prinášali a podporovali výskyt vzduchu v koreňovej zóne. Efekty však boli často krátkodobé.
O aerifikácii  a prevzdušňovaní sa však nehovorilo v súvislosti so znížením vlhkosti.

Saturácia vyšších vrstiev pôdneho profilu


Ak je obsah organickej hmoty na takej úrovni, že vedie k príliš vysokej hodnote priemernej vlhkosti, obsah kyslíka v pôde bude prirodzene nižší počas väčšej časti roka.  Môžeme tak očakávať menej benefitov spojených s prevzdušnením.
Jedným z kľúčových výhod vyššieho obsahu kyslíka v pôde je prirodzený rozklad organickej hmoty. Je ťažké presne odhadnúť množstvo rozloženej organickej hmoty v dôsledku pôdnych mikróbov, pomôcť si však môžeme predstavou objemu pokosenej trávy, prípadne úbytku stebiel.

Bez dostatočného objemu kyslíka v pôdnom profile a koreňovej zóne je prirodzený rozklad organickej hmoty takmer nemožný, prípadne prebieha len v malej miere.  Výsledkom je kumulácia organickej hmoty v horných vrstvách, ktorú je nutné fyzicky odstraňovať. A to už je otázka vysokých nákladov, času a straty tržieb.

Ak zhrnieme všetky tieto informácie, musíme si uvedomiť, že  kumulácia organickej hmoty vo veľkej miere závisí na množstve zrážok, technickej konštrukcii greenu a jeho tvare,  priepustnosti povrchu a aktuálnom množstve organickej hmoty.

Ako získať kontrolu nad obsahom vlhkosti

Prvým krokom k získaniu kontroly nad vlhkosťou sú presné informácie o tom, kde sa nachádza a aké sú jej hodnoty. To znamená, že je treba robiť merania a pravidelne monitorovať. Inak budeme tápať v odhadoch, ktoré nikdy nebudú dobrým podkladom pre správne rozhodnutia v neustále sa meniacom  ekonomickom a ekologickom prostredí.

Keď identifikujeme kde presne máme problém, musíme zistiť príčinu. Či je to  nedostatočná drenáž, problém v koreňovej zóne alebo prítomnosť organickej hmoty.   

Ak sa ukáže, že vyššiu vlhkosť spôsobuje nadmerné  množstvo organickej hmoty – a toto býva príčina vo väčšine prípadov – skutočne nemáme veľa alternatív ako danú situáciu riešiť.  Treba znížiť obsah organickej hmoty v hornej časti pôdneho profilu  a to je neľahká operácia, ktorá sa skoro nikdy nezaobíde bez narušenia povrchov greenov.

V ďalšom článku o organickej hmote sa zníženiu jej obsahu budeme venovať viac.

Článok bol uverejnený v časopise Pitchcare, autor Charles Henderson