Golf Online

ZeoPro - unikátny produkt, vyvinutý a patentovaný NASA.

ZeoPro unikátny produkt vyvinutý a patentovaný NASA

Pre turf a landscape odvetvie  prináša obrovské benefity, a to nielen vo forme úspor  času, použitých hnojív a vody za zavlažovanie ale garantuje aj silnejšie  a zdravšie  rastliny.

ZeoPro je kombinácia vysokokvalitného  prírodného zeolitu  a špeciálnej syntetickej zložky (syntetický apatit) patentovanej NASA. Výsledkom tejto symbiózy je trvalý rezervoár živín, z ktorého si rastliny odoberajú  podľa svojich potrieb.  

Výskum, na ktorý bolo vynaložených viac ako 750.000USD, prebiehal v laboratóriách mnohých významných univerzít a aj v reálnych podmienkach športových zariadení v tých najnáročnejších poveternostných podmienkach. Bolo preukázané, že po pridaní 5-10% produktu ZeoPro bolo pozorované:

  • výrazné zníženie času na zakorenenie trávnika
  • zvýšenie objemu biomasy
  • masívne zníženie spotreby vstupov -  vody a hnojív
  • aktívna eliminácia sodíka
  • stabilita v teplých i studených klimatických podmienkach
  • zníženie nákladov

Kľúčové benefity

1. Rýchlejšie zakorenenie
2. Rýchlejšie klíčenie
3. Nižšia potreba hnojenia
4. Menšie množstvo vyplavených živín do podzemných vôd
5. Nižšia spotreba vody
6  Lepšia kvalita trávnika
7  Intenzívny rozvoj koreňovej zóny


ZeoPro je vyrábaný z naturálneho kameňa zeolitu.  Ten bol pomenovaný v  roku 1756 švédskym vedcom A.F. Cronstedtom, ktorý si všimol, že ak sa kameň rýchlo zahreje, produkuje veľké množstvo pary.  Para vznikala z vody, ktorú absorbovala skala. Na základe toho vzniklo z gréčtiny pomenovanie zeolit, Zeo znamená  "do varu" a lithoso znamená "kameň".

Nižšia strata vody
ZeoPro výrazne znižuje straty vody prostredníctvom drenáží.  Voda zostáva v mikroporéznych kanálikoch, z ktorých sa uvoľňuje v momente, kedy ju rastlina potrebuje. ZeoPro tiež umožňuje rastline absorbovať vodu pred tým, než pretečie pôdou. Mikroporézne kanály ďalej slúžia ako zásobárne vody pre prípad sucha alebo výpadku zavlažovania. Výsledkom použitia ZeoPro teda nie je len kvalitnejší trávnik, ale aj zníženie nákladov.


Nižšia potreba hnojenia
ZeoPro má mimoriadnu schopnosť udržať živiny. Táto schopnosť sa vyjadruje ako „Cation Exchange capacity“ (CEC). Meria sa ňou úrodnosť, retenčná  schopnosť  pôdy a schopnosť ochrániť podzemnú vodu pred katiónovou kontamináciou. Hodnota CEC  piesku je 2-3, úrodnej pôdy 14-17, ZeoPro  má hodnotu v rozmedzí meg /100 g. Táto vysoká schopnosť držať živiny zabraňuje vyplavovaniu živín do
podzemnej vody a prispieva tak k ochrane životného prostredia.  Kvalita trávnika sa zvyšuje aj v dôsledku stabilnejších podmienok, stavy kedy má rastlina nedostatok , alebo naopak prebytok živín sa výrazne eliminujú.

Lepšia kvalita trávnika  a odolnosť voči chorobám
Ďalšia výhoda ZeoPro je jeho schopnosť viazať prednostne draslík pred inými prvkami.  Draslík  je veľmi dôležitý prvok, ktorý vplýva najmä na odolnosť rastlín voči chorobám. Menší výskyt chorôb znamená nižšiu aplikáciu fungicídov. Hoci sú moderné fungicídy veľmi efektívne, často okrem patogénov zničia aj užitočné mikroorganizmy.

Vývoj koreňovej zóny
Zdravá koreňová zóna je pre dosiahnutie kvalitného trávnika životne dôležitá. Čím je bohatšia, tým lepšie rastlina dokáže lokalizovať dostupnú vodu a živiny. Okrem výhody nižšej potreby zavlažovania a hnojenia, je tu výhoda aj  v tom, že rastlina si v prípade nedostatku dokáže zdroje vyhľadať sama. Každý trávnik, ktorý sa využíva na športové účely, musí byť dobre zakorenený, aby poskytol stabilný povrch.  Pokusy na  Colorado State University ukázali, že v novo vysiatych oblastiach sa pri použití ZeoPro  koreňová zóna zväčšila o 500 % za  95dní.


Lepšia klíčivosť a zakorenenie

Pre akékoľvek športové zariadenie je zásadné, aby bol povrch na hru pripravený včas. V opačnom prípade vznikajú straty a to nielen zo stratených green-fee, ale aj z ostatných tržieb – pro shop, akadémia , reštaurácia a pod.  O nevyčísliteľných stratách ako sú nespokojní členovia klubu, ktorí nemôžu využívať niečo, za čo zaplatili, ani nehovoriac.   Všetky pokusy ukázali vysokú efektivitu použitia ZeoPro či už pri budovaní golfového ihriska, alebo renovácii greenov a odpalísk.  Takisto sa ukázalo, že vo fáze grow-in je postačujúce menšie množstvo hnojív.


Rýchlejšia  regenerácia povrchu pri poškodení
Rozsiahle pokusy v reálnych podmienkach ukázali, že plochy ošetrené ZeoPro  sa regenerovali omnoho rýchlejšie, či už išlo o mechanické poškodenia v dôsledku nadmernej záťaže alebo v dôsledku údržby aerifikáciou.

O ZeoPro

ZeoPro bol pôvodne vyvinutý NASA s cieľom nájsť ideálne médium pre dlhodobý  rast rastlín vo vesmíre.  Zeoponická technológia je postavená na použití starostlivo vybraných zeolitov, prirodzene sa vyskytujúcich  minerálov  s mikroskopickými pórmi.  Na výhody použitia jednoduchého zeolitu vedci poukazujú už  niekoľko rokov. Zeoponická technológia  teda rozširuje výhody zeolitu  a to doplnením  živín nutných pre rast.  Zeoponický  materiál kombinuje zeolit  so živinami ako sú napr. fosfáty. Výsledkom je materiál, ktorý efektívnejšie udrží živiny a má nižšie nároky na hnojenie.

Environmentálne benefity
Výhody Zeolitu sú dané tým, že je klasifikovaný ako nevyčerpateľný prírodný zdroj a jeho čerpanie - na rozdiel od rašeliny - nenarušuje ekosystém, ktorý poskytuje prirodzené prostredie pre živé organizmy.  Rašeliniská mnoho vedcov považuje za rovnako  dôležité a ohrozené ako napr. dažďové pralesy. Tieto trvalo zamokrené  lokality sú domovom mnohých organizmov a ich úbytok v dôsledku ťažby sa stáva globálnym problémom  v oblasti zachovania biodiverzity. Mnoho rastlinných druhov sa vyskytuje výlučne v týchto lokalitách.
Ďalším environmentálnym aspektom použitie ZeoPro materiálu je bezpochyby zníženie potreby vody na zavlažovanie, zníženie nárokov rastliny na hnojenie  (s tým spojené zníženie rizika priesaku chemikálií do spodných vôd),  menší výskyt chorôb v dôsledku lepšieho využitia draslíka a tým pádom aj nižšia spotreba fungicídov.

Finančné prínosy
Z hore uvedeného je zrejmé,  že k nim možno zaradiť najmä zníženú spotrebu vody, čo pri neustále rastúcich cenách vody vedie k obrovským úsporám.

Čo sa týka znížených nárokov na hnojenie, Denver Broncoss Stadium po rekonštrukcii povrchu s použitím ZeoPro aplikovalo o 50% menej dusíka. Výrazná je aj úspora nákladov za fungicídy.  Ak sa materiál ZeoPro použije už pri konštrukcii, je isté, že čas medzi výsevom a otvorením ihriska  sa skráti, klub otvorí skôr a tržby budú vyššie.

Vedecky overené

Okrem toho, že ZeoPro vyvinutý NASA, bol aj dôkladne testovaný mnohými významnými svetovými univerzitami po celom svete, špičkovými laboratóriami  a taktiež aj v reálnych podmienkach na ihriskách v lokalitách s náročnými klimatickými podmienkami.

Všetky tieto testy potvrdili, že ZeoPro:
 urýchľuje zakorenenie trávnika
 znižuje požiadavky na zavlažovanie vodou
 Znižuje množstvo hnojív, ktoré treba aplikovať aby sa dosiahol optimálny hrací povrch
 nepoškodzuje sa tlakom, čiže má dlhú životnosť
 viaže na svoj povrch  draslík – prvok prospešný pre rastlinu, viac než sodík

Ako aplikovať ZeoPro

ZeoPro sú vlastne drobné granule, ktoré vyzerajú ako piesok. Možno ich ľahko zapracovať do vrstvy koreňovej zóny  už počas výstavby  a to buď primiešaním do piesku alebo priamo na mieste rotavátorom.  Zapracovanie ZeoPro na existujúcom ihrisku možno  urobiť po odstránení  vrchnej vrstvy trávnika, zakomponovaním ZeoPro do existujúcej koreňovej zóny rotavátorom a opätovním položením trávnika.  Alternatívou môže byť aj použitie Hydrojectu. Výhodou tohto spôsobu je, že sa na danom mieste môže hrať bez prerušenia.  
ZeoPro môže byť zakomponovaný aj do topdressingového programu. Určite to bude mať pozitívne výsledky, ale  až za určitú dobu, nakoľko by mal byť zmiešaný len v pomere 5-10%. Vyššia koncentrácia by mohla mať za následok vznik zelených fľakov  v blízkosti dier po aerifikácii. ZeoPro totiž funguje tak dobre, že rastliny by v týchto miestach okamžite využili lepšiu dostupnosť vody a živín.

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás!

NA STIAHNUTIE