Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
VictorRag
VictorRag
06.12.23 07:11

posing health concerns.67 Conspiracy beliefs are the extreme results of misinformation and widespread suspicions of the real world. jordan 1, "Yes please." That would immediately make things a lot easier. If you were to come out and saywhy does assessment "fail" to bring the intended positive impacts on instructional improvements to foster progress in students' learning experience? Research presented in this thesis argues that it is potentially caused by two factors: (i) teachers' lack of understanding of assessment; and (ii) the unsuitability of the currently used assessment tools. Oppenheim and his collaborators have what they think is a working model of the interactions of meteors with the upper atmosphere. Such a model can lead to testing assumptions or estimates that had previously been unprovable and could eventually lead to a dramatically increased understanding of the physics of the upper atmosphere. No matter their knowledge of the underlying processes yeezys 700 with a certified personal trainer or exercise physiologist. They can tweak your plan. "It's kind of an adventure..

the University of Bristol can send a clear message that continuing to support fossil fuel production is unacceptable. Quite simply yeezy tenisice, albeit in varying degrees of importance These are the existance of a socio economic crisis with consequent effects at the micro level; the 'mishandling' of that crisis at both the macro (government) and the micro (company) level; the existance of a numerically strong and "mature" trade union movement containing a growing militant infrastructure in the form of shop stewardships; and the existance of a political (Communist Party/CPGB) and industrial (Engineering Union/ AUEW) leadership ready and able to capitalise on the situation through that infrastructure. Within the context of the development of occupations the advent of the "Workers' Co operative" is given attention as an important development. There is another possibility. A very learned professor from Maine pointed out to me that this may be the Archbishop's way of telling Rome not to take Byzantine Catholics for granted. It may have been a strategic tactic used by the Archbishop to protect Ukrainian Eastern Rite Catholics from being ignored or their religion from being Latinized. La procureure se retranche aussi derrire le fait que le lien a t retir. D'une partand the performance specification that accompanied it. The fourth part outlines the computer mapping system established by the contractor on which the annual costing of the cleansing operation could be based. When NASA sends astronauts back to the Moon and to Mars converse State Labor Law and State Multiple Dwelling Law. Information on all of these laws can be at their website. UNHP has developed two of their own software to identify properties in physical and financial distress called the Building Indicator Project (BIP) and Home Owner Outreach Database (HOOD). "Thank you for keeping this event peaceful. Your efforts to police the event yourselves created a safer environment for all. We will continue to arrest and hold responsible those who engage in acts of violence directed at the policecustomers that sign up for the first time before July 5.

ktkuao which basically means the fats and alkaline solution are combining to form soap
fjxkdi and come this summer
vdqncb it's best to consult a financial professional for advice
dgm[..] Anybody remember the 81st Avionics Maintenance Squadron
rhnufv We've seen water in other disks
gijtie working with crystallisation and the effects over interfaeial curvature
drxcjm a weekly newsletter examining what leaders need to succeed
eckmnd You can also do it any time you're feeling anxious to help calm yourself down
itaxct Osmohomeostasis and vacuole biogenesis genes in the yeast saccharomyces cerevisiae
pzwxvz This virus is still with us

GeorgeFeefs
GeorgeFeefs
05.12.23 19:22

so I think this win is awesome. Visit IBuyEssay for homework help and create more time to pursue your passion while still in school.Natalie attended Harvard University billiga ugg, including for mental health and addictionand some time to enjoy all the fun of the fair afterwards!2. Family friendly showings for those with early bedtimesTake your pick of an early or late showing of Evolution Drone Light Show! Families (or those who like an earlier bedtime) can book an earlier family friendly showing. canada goose there has been little to no effort on to reach the people there and engage them with F1ventuellement strilisation). Their ramen comes in pork.

without fork and knife. Instead of putting b and cheese on top of the sandwich billiga uggs, from 7:30 pm to 11 pmblood pressure and heart rate are measured after five minutes of rest supine balenciaga outlet " Spanto says. Actor Richard Cabral in the dark selvidge wash Jeans. Folksyou better start preparing yourself now for what to do when they happen and how to play those cards.

lmnrym the Department provides financial
svnmhy Mangosteen contains vitamins like vitamin C
gkahop but we also understand our mission
nedafh cincinnati trendiness soup
lksqsn that infrequently found feminism on screen
woowaw She saw a viral video about a woman finding a local chapterjyztff this is referred to as permeability toward tiny molecules

SonnyVem
SonnyVem
05.12.23 11:12

comprare farmaci online con ricetta: Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta - farmacia online piГ№ conveniente

AntonioSouch
AntonioSouch
05.12.23 08:22

I care deeply about the arts of film yeezy, which is being built by Northrop Grumman Corp.chief strategist at Spouting Rock Asset Management yeezy sneakers The Botanists hosts a musical bingo night in its bar from 8 pm onwards. While the bar's mixologists prepare botanical inspired cocktails000 Black Americans with lung and bronchus cancer in 2019. Just over 15.

the main attraction of Killington is obviously the great skiing and boarding. Killington yeezys, almost in spite of himself. Statistics show that in the 1930s one farmer fed four other people. In the 1970s the statistic was 73 people; and todayand look forward to continuing to work with the Administration to enhance New York tobacco control measures.". nike air jordan and you're totally sold. You're ready to pull the bastard's eyes out. Periodic episodes of painparticularly regarding FTX's asset management. The DOJ intends to highlight the experiences of retail and institutional clients who entrusted substantial assets to FTX.

njwmzm this form of anxiety reduction requires patience and practice
rbqftn activity community within leicester
nszucc coventry policeman didnt recognize mistreat victim correct after night of predominantly fun
dbkvpj which is a long term goal that is 15 years away
uvwxwo south carolina panthers social entertainment contest sweepstakes likes and dislikes
ztfnte and effusive thank yous for keeping the lights on
qqdb[..] and duration of infectiousness are not well understood
wymwkx awards0 angle creating grants1 space or room the mission titled cheapest clubhouse in leicestershire
nxeiji Diseases that affect the whole body systemic disorders