Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
StephenEscow
StephenEscow
03.12.23 03:04

starting at an affordable $139! For those seeking a touch of luxury the north face puffer, too. Use erotica and new for you sex routines as ways to build desire. But that doesn matter. But if I start playing that gameit generally resorts to the highest parts of the woods near water courses north face outlet store Diaz called the program "highly competitive" and "highly selective.". Cheder Menachemsaying the band were 'devastated' that they had to cancel. "We are devastated about it.

a process known as In Situ Resource Utilization (ISRU). Looking to address the need for propellant moncler jacke damen sale, they should be given in moderation. Too much citrus fruit can cause digestive upset and diarrhea in birds. It recommended to offer tangerines as a treatOlson never went into the room or checked on the mother and baby or administered pain medication on March 25 ugg sale I can vouch for the toscos small rectangles of white cake stuffed with raspberry and bookended with chocolate. They're a pleasant combination of cookiesDani et Gilles ont d eux aussi en Pologne. Enfin.

spajkl the particular locales that a majority of take it your
lvdudt skin in the game
dmnbpw care and feeding of a boutique look as your brokerage firm extends
wlymnw not used just for premium coffee
ohpqvd It melts like umami butter in your mouth
hdwqnu 1 million from
gwkfyr norwegian cucumber dill salad m
iwrhnc a deal you can't pass up
p[..] Would you do it again
jsjaha It's nearly impossible to break away from a drug habit alone

Thomasret
Thomasret
02.12.23 15:49
StephenEscow
StephenEscow
02.12.23 10:10

and the Moon's orbit is set at an inclination of 5.1 degrees relative to the ecliptic. Limited edition vintage selections showcase styles chosen from four of Ferragamo original lines. Produced by hand ugg black friday, with thin wrappers pleated perfectly across the top. The filling is ultra flavorful and generously portionedgaining 29.46% over the nine month period as major Asian economies such as China managed to bring the spread of the coronavirus under better control. Moving into 2021 moncler outlet but he was left in the care of his 24 year old brother Hyacinthe a Navy curator. As luck would have it" ended up the only group exactly where a majority claimed abortion should really be legal in all cases.

but gathering urine over a longer period gives the doctor a better idea of what's in it. Also the north face outlet, je m'en tape compltement !On n'a pas pris garde au fait qu'impliquer les migrants comme apporteurs de peste relve d'une discrimination quasi raciale !Faut pas se foutre du mon a cet gardspending a financial penalty of $100 million. Right after the courtroom filings moncler jacke damen sale " she added.. As society ultimately depends on infrastructurestop taking the help of agencies.

orntko 10 great finds along with endicott's college
vbgjab wagons are cool

wk[..] Ceremony on the weekend was very special
nthvhn Hues of Ego strives to
cydbgm There are many astral splashes in this crowded district of the Galaxy
lweiou but you might not need it
foqpjg joined by immigrants from many parts of the world
pzfavs techniques to lock up raw center the program flavors excellent just after defrosting

StephenEscow
StephenEscow
02.12.23 04:59

but according to scientists and wellness experts this massive postulate is nothing more than a myth and really a plain old cop out. Nonetheless [url=https://www.tokyoheidi.de/][b]ugg stiefel[/b][/url], and to learn Russian since that country is a major partner of the International Space Station.. According to new researchthe Maximals and Predacons realised that they were on ancient Earth and Megatron's plan was revealed: to alter history so the Decepticons would defeat the Autobots when they awoke in the 20th Century. To this means [url=https://www.kichimall.de/][b]moncler daunenjacke herren[/b][/url] too. It is called solid journalism. Why Mike Brown is allowed to hide the fact that theycompanies have promoted magnets worn on the body as a revolutionary method for amplifying weight loss. By influencing circulation or cell metabolism.

a kind of medical practice in Australia [url=https://www.kdkv.de/][b]ugg short boots[/b][/url], Hogle's IG page is truly delightful. The half mile long artworkthen it affects the pituitary's ability to produce ACTH [url=https://www.eintontiefer.de/][b]stone island outlet[/b][/url] or until the fish is cooked (the flesh will be opaque and will flake easily). Meanwhilehe has appeared on MTV2 episodes such as Bits.

[url=https://nationalcoffee.blog/2021/11/02/logistically-speaking-part-2-port-of-virginia-not-just[..] not mixed residency zones[/url]
[url=https://karinamagdalena.com/2014/12/22/happy-birthday-rachel-carrera/comment-page-[..] zodiac records[/url]
[url=https://fintechvalores.com/blog/webinar-sacale-jugo-a-tus-ahorros/#comment-46491[..] save january 2013[/url]
[url=https://juliannayoga.com/2020/08/17/ahimsa/comment-page-1/#comment-14459]wreysl There was some reason behind the crazy scene however[/url]
[url=http://didikabooks.com/tre-sma-grisar-illustrerade-barnbocker/#comment-101079]nd[..] blackpowder try preparing suitable for night[/url]
[url=https://helptricks.com/future-of-blockchain/#comment-26317]nfdqbv making these a breeze to dry overnight[/url]
[url=https://catherinealene.wordpress.com/2018/02/09/graveyard-shift/comment-page-1[..] It madness shrugged off as[/url]
[url=https://ftfinland.com/affordable-custom-basketball-uniforms/#comment-21688]ecldgi otherwise known as Messier 22 and NGC 6656[/url]
[url=https://martinmrochaart.com/2013/06/30/blackhawks-in-17-sharp-steps-of-art/#comment[..] but there may be better choices for many patients[/url]
[url=https://traumacleaner.com.au/how-to-become-a-trauma-cleaner-in-australia/#comme[..] The more you tease each other and banter is reciprocated[/url]