Golf Online

Materiálové zabezpečenie

Výstavba golfového ihriska je vysoko špecializovaná technická záležitosť. Rozhodnutia v tejto fáze budú ovplyvňovať celú nasledujúcu existenciu golfového ihriska, takže je dôležité, aby všetky práce boli vykonávané precízne od prvého dňa výstavby. Súčasťou tohto zložitého procesu je i zabezpečenie všetkých materiálov v zodpovedajúcej kvalite.

Pri výstavbe golfového ihriska treba dbať na správny výber materiálov, ich pomer a mocnosť. Správne založený green dokáže v budúcnosti uľahčiť prácu greenkeepera. Pri výstavbe golfových greenov sa možeme riadiť normami USGA, ktoré dodržiavajú určité pravidlá a zákonitosti. Pri výstavbe greenu podľa USGA normy sa tieto pravidlá musia dodržiavať pri všetkých vrstvách, medzi ktoré patria:

  • podložie
  • drenáž
  • štrk a štrková medzivrstva
  • hlavná konštrukčná vrstva

Podložie

Dôkladná konštrukcia podložia je kritickým faktorom pre úspech greenu. V mnohých prípadoch je vybudovanie podložia najťažšou časťou celého projektu. Sklon podložia musí byť v súlade s konečným sklonom terénu. Podložie by malo byť  približne 400 mm pod navrhovanou úrovňou povrchu alebo 450 až 500 mm, keď je pri výstavbe potrebná aj medzivrstva. Podložie by malo byť dôkladne spevnené, aby sa zabránilo ďalšiemu usadzovaniu. Je potrebné vyhnúť sa depresiám, v ktorých ba sa mohla hromadiť voda. Ak je podložie je nestabilné, napríklad kvôli väčšiemu obsahu ílu, piesku, bahna alebo humusovitej pôdy, môže byť použitá geotextília ako bariéra medzi podložím a vrstvou štrku.

Drenáž

Drenážne rúry majú nesmierne dôležitú funkciu na golfovom ihrisku - zabezpečujú rýchle odstránenie prebytočnej vody. Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk a štrková medzivrstva

Celé podložie musí byť pokryté vrstvou čistého, umytého, drveného kameňa alebo štrku v minimálnej mocnosti 100 mm. Mäkké vápence, pieskovce alebo bridlice nie sú prijateľné. Úbytok materiálu o viac ako 12 % hmotnosti je neakceptovateľné. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri nižšie tabuľku: Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Green s medzivrstvou

Medzivrstva musí byť rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Green bez medzivrstvy

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému.

Jednoduchšie povedané – dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve. Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Hlavná konštrukčná vrstva

Hlavnú konštrukčnú vrstvu predstavuje vrstva v oblasti koreňovej zóny, ktorá musí obsahovať 60 % piesku a 5 - 20 % ílu. Parametre piesku určuje norma USGA.

Parametre piesku na hlavnú konštrukčnú vrstvu:

Por. č.

Názov častice

Priemer častíc

Odporúčanie v % z celkového množstva

1

Jemný štrk

2 - 3,4 mm

nie viac ako 10 %, max. však 3 % jemného štrku

2

Veľmi hrubý piesok

1 - 2 mm

3

Hrubý piesok


0,5 - 1 mm

min. 60 %

4

Stredne hrubý piesok

0,25 - 0,5 mm

5

Jemný piesok

0,15 - 0,25 mm

max. 20 %

6

Veľmi jemný piesok

0,05 - 0,15 mm

max. 5 %

7

Prachovitý piesok

0,002 - 0,05

max. 5 %

8

Ílovité častice

pod 0,002 mm

max. 3%

9

Jemné častice celkom

položky 6 - 8

spolu max. 10 %

Vegetačná vrstva - podobne ako štrky musí vegetačná vrstva spĺňať určité kritéria:

Celková pórovitosť 

35 - 55 %

Vzduchová pórovitosť

15 - 30 %

Kapilárna pórovitosť

15 - 25 %

Rýchlosť infiltrácie

15 - 30 cm/hod

Do hlavnej konštrukčnej vrstvy možno pridať organickú hmotu, ale aj iné porozívne materiály, ktoré zlepšujú fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.

Norma USGA neupravuje, resp. nehovorí o tom aké hnojivá, osivá použiť pri zakladaní, príp. ako inak upraviť sejbové lôžko. Výberu trávnej zmesi obzvlášť treba venovať náležitú pozornosť, nakoľko vymeniť druhové a odrodové zloženie na existujúcom greene nie je jednoduché.

K neodmysliteľnému ďalšiemu materiálu potrebnému na výstavbu golfového ihriska patria:

  • hnojivá
  • závlaha
  • trávne osivá

Či je materiál vhodný na konštrukciu, je možné otestovať v špecializovaných laboratóriach v zahraničí. Zoznam niektorých môžete nájsť tu.
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 295) Pridať komentár
 
kafa88
slotxo
23.11.20 04:07

It's a very good article. Talk about content Very interesting It mentions what you want to read and gets more knowledge. slotxo He was able to use his spare slotxo time wisely and write impressive. I want you to keep writing Thanks for the great article.

토토사이트
토토사이트
05.11.20 08:39

안전놀이터검증및연구센터 Have you been writing 토토사이트분석전문블로그 this for a long time? 먹튀검증의새로운패러다임 I think he's an expert in https://kipu.com.ua/this field. https://remarka.kz/I think so. https://subtitles.ee/That's how high quality your writing is. 안전놀이터 I also run a website with 먹튀검증 a topic similar to your article. 토토사이트 But I'm still lacking a lot 먹튀사이트검증 because it hasn't been long since 메이저토토사이트 I started running the website. 메이저안전놀이터 It would be great 안전한사설토토사이트 if I could write and 공식안전놀이터 post as well as you. 먹튀검증커뮤니티 Great! You must have put a lot of 먹튀검증토토사이트 effort into writing these posts. 먹튀검증토토 I hope I can work hard in 사설안전놀이터 the future to write a similar level of writing to you. Thank you so much for letting me read this again. I would appreciate it if you could let me read more posts with good content. Then have a good day. It will be of great 검증토토사이트 help to me. Anyway, have a nice day 안전한먹튀검증 today and thank you for your hard work. 최고의안전놀이터 Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터, so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 My field 안전한토토사이트 of interest seems to be very similar to me 안전한놀이터, so I keep looking for more articles. 먹튀사이트검증 In addition, there are interesting topics 메이저사설토토사이트 and discussions going on on my site,놀이터추천 like the author wrote, so please visit us anytime.먹튀신고

토토사이트
토토사이트
05.11.20 08:36

토토레프리 Your post really helped me a lot. 먹튀검증 As an opportunity to read one article, 먹튀 I'm reading all your other posts. 먹튀검증[..] I found out 먹튀사이트 that you are a person with a lot of abilities. Your website is 메이저놀이터 full of really needed content. I envy you. I also run one of my websites. 메이저놀이터 It's a little different from you, 사설토토 but many posts are registered on 메이저사설토토 my site, and I'm still writing them. The posts are being updated 사설놀이터 almost every week, 안전놀이터 so if you're interested, visit them and read them. 안전놀이터 I'm sure it'll help you, too. 토토사이트 There are many problems happening all over the world these days, and I hope you don't have any problems, 메이저토토사이트 and I hope you have a great day today. Thank you again for letting me read this, 토토사이트추천 and I'll see you next time. 토토사이트 Good byehttps://elephonemobile.com/

토토사이트
토토사이트
05.11.20 08:34

먹튀검증 That's exactly what I was looking for. 먹튀검증The country I live in is 안전놀이터 I think this article in 토토사이트 will be very helpful.꽁머니 Do you know about 꽁머니? It's not that famous, but you'll find it interesting enough for you to come and talk to 안전놀이터. Thank you.스포츠중계 In addition, https://mtboan.com/COVID-19 is becoming a problem 먹튀사이트조회 all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank youhttps://twiddeo.com/ Nowadays,먹튀 the weather is getting 먹튀검증사이트 colder every day먹튀검증커뮤니티, so wear warm clothes 먹튀검증커뮤니티 and watch out for a cold 놀이터토토 In addition 토토사이트, there are interesting 먹튀검증 topics and 안전놀이터 discussions going 먹튀요기요 on on my sitehttps://mtygy.com/, like the author wrote먹튀, so please visit us anytime.사설토토