Golf Online

Rozpočet golfového ihriska

Výstavba golfového ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a riadne investície zo strany investora. On musí spraviť rozhodnutie a zvoliť si firmu, ktorá výstavbu golfového ihriska zrealizuje. Jedným z kľúčových bodov, ktoré ovplyvňujú investora pri výbere dodávateľa výstavby golfového ihriska je rozpočet. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo všetko treba v kvalitne prepracovanom rozpočte zohľadniť a nakalkulovať.

Golf je čoraz viac populárnejší, a to je určite dôvod, prečo mnoho investorov siaha pri hľadaní využitia svojich voľných pozemkov práve po výstavbe golfového ihriska. Nie je záujem len o výstavbu golfových ihrísk, ale aj o výstavbu tréningových plôch (driving range, putting green, chipping green), dokonca rastie záujem aj o výstavbu súkromných golfových greenov na záhradách.

Vypracovanie rozpočtu na výstavbu má pre investora veľký význam. Mnohokrát je jeho výsledkom tvorba kompromisov z pohľadu výstavby golfového ihriska. Správne vypracovaný rozpočet by mal vychádzať z master planu, projektu Cut & Fill, plánu drenáží, projektu závlahy, návrhu čerpačky, plánu výsevov a hnojenia... Všetku túto dokumentáciu by mala dostať firma, ktorá dostala za úlohu vypracovať cenovú ponuku na výstavbu. Veľakrát tieto firmy vedia sami zabezpečiť pre investora tieto dokumentácie a ponúknu mu ich priamo.

V dnešnej dobe existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa rozpočtovaním výstavby golfových ihrísk. Zväčša investor zadá projekt na nacenenie viacerým firmám, aby získal počiatočný prehľad. Dôležité je, aby v konečnej fáze porovnania rôznych ponúk, porovnával rovnaké položky ponuky. Investor by mal dostať presnú informáciu o tom, čo všetko sa pod jednotlivými číslami v ponuke skrýva.

Platí, čím podrobnejšie sú tieto projektové dokumentácie vypracované, tým je rozpočet reálnejší a  to umožní aj ľahší výber dodávateľov v ďalšej fáze realizácie.

Každý rozpočet by mal pozostávať z nasledujúcich častí:

  • ZEMNÉ PRÁCE
  • DRENÁŽ - vychádza z plánu drenáží
  • ZÁVLAHA - vychádza z projektu závlahy
  • ČERPAČKA
  • VÝSEV - trávne osivo, príp. trávne koberce, resp. umelé trávniky
  • HNOJENIE - vychádza z plánu hnojenia

Všetky tieto časti by mali obsahovať ako materiál, tak aj potrebné stroje, PHM a prácu. Stáva sa, že pri obdržaní cenovej ponuky je investor zaskočený celkovou cenou za výstavbu. V tomto okamihu je dôležité prejsť si položky, ktoré sú v rámci rozpočtu najnákladnejšie a hľadať možnosti  ich optimalizácie. Všetko závisí od financií, ktoré investor na tento projekt má.

Cena vs. kvalita vs. čas

Nie vždy je potrebné znižovať za každú cenu kvalitu. Oveľa dôležitejšie je hľadať efektívne riešenia. Napríklad vypracovanie nového plánu závlahy atď. Niekedy zohráva veľkú úlohu aj čas. Napríklad v prípade, ak má investor zámer otvoriť ihrisko pre hru čo možno najskôr, vtedy sa zvažujú možnosti použitia skôr trávnych kobercov prípadne aj umelých. Avšak predstavujú aj vyšší vstupný kapitál. Ten sa však investorovi môže vrátiť skorším otvorením ihriska.

Investor by mal každopádne dostať od firmy rozpočet, ktorý bude preňho prehľadný a bude mať presne špecifikované, za akých podmienok je daná cena za výstavbu kalkulovaná.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 61 65(komentárov: 225) Pridať komentár
 
https://churchsolutionsmag722.wordpress.com/
토토지존검증사이트
26.07.23 13:44

Great goods from you, man. I have take into account . 토토지존검증사이트

asdsf
토토사이트
26.07.23 13:07

On the factor while you are organized doing all that we've got mentioned within the beyond sections, that's considering your shopping listing with cautious arranging exactness, discovering the medicines you require recall that on the factor while you are prepared doing all that we have mentioned inside the past sections, that is considering your buying list with cautious arranging exactness, coming across the medicinal drugs you require keep in mind that we've got an exquisite number of sildenafil capsules, which can be conventional viagra pills of their diverse variations, structures and measurements and sending them to the shopping basket, you'll be diverted to the page together with your own subtleties. 토토사이트

https://infogram.com/untitled-chart-1h7k230vo3gwg2
먹튀대피소 검증업체
26.07.23 12:39

Bookmarked this page, will come returned for more thank you for the wonderful share. Your article has proved your difficult paintings and experience you have got were given in this subject. Brilliant . I really like it reading. What a respectable weblog you have here. It would be best in case you refresh it all of the greater regularly. This factors is my benefit. Plenty obliged to you. Fine post. I was checking constantly this blog and that i’m impressed! Extraordinarily useful data mainly the closing part i care for such facts lots. I was in search of this sure data for a long term. Thank you and excellent luck. Thank you for all your valuable difficult paintings on this website. Betty is satisfied to participate within the studies and it is surely apparent why. I learn everything about the active manner it presents profitable factors in this weblog and it also improves the contribution of others in this idea, so my princess is not any doubt starting to analyze many things. Experience the relaxation of the year. You did a splendid process. Tremendous .. Stunning .. I will bookmark your weblog and take the feeds moreover… 먹튀대피소 검증업체

DSF
메이저놀이터추천
26.07.23 10:41

And that i’m happy studying your article. But need to commentary on some preferred things, the web web page fashion is ideal, the articles is sincerely high-quality . I latterly came across your blog and had been reading along. I concept i might leave my first comment. I do not know what to mention except that i have loved analyzing. Fine blog. I'm able to maintain traveling this weblog very regularly. It's a cold day so my nostril is cold still, have a heat day! Please pass in right here . Nice needs for a happy new 12 months! I am hoping this 12 months could be a more happier and greater smiling year~ there is ideal records . You have got accomplished a awesome activity. 메이저놀이터추천

DASDSA
토토사이트추천
26.07.23 09:36

Awesome info! I latterly came across your blog and were analyzing alongside. I thought i might leave my first remark. I don’t recognize what to say besides that i have. I'm able to see that you are an expert at your field! I am launching a website quickly, and your information can be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the achievement to your enterprise. I examine a article below the same title a while in the past, but this articles excellent is lots, lots higher. The way you try this.. I am very glad to read this text. I'm very interested in your weblog. Preserve posting like this. 토토사이트추천