Golf Online

Pesticídy

Pesticídy
Na ošetrovanie trávnikov možno uplatniť celý rad pesticídov (fungicídnych i herbicídnych prípravkov). Ktorých použitie je podmienené v závislosti od požiadaviek trávnika.

Pesticídy sú chemické látky používané na ochranu rastlín voči chorobám, škodcom a burinám. Do tejto skupiny zaraďujeme fungicídy, herbicídy, insekticídy, rodenticídy, nematocídy a akaricídy. Z hľadiska prevádzky golfového ihriska sa zvyknú používať na ochranu trávnika predovšetkým fungicídne a herbicídne prípravky.

Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní.

Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

V Slovenskej republike môžeme používať na ochranu rastlín výhradne prípravky zaregistrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Používané chemikálie na ochranu trávnika musia byť uvedené v Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR.