Golf Online

Základné pravidlá

Golf má obsiahlejšie pravidlá ako ktorýkoľvek iný šport. Je dobré mať pri hre úplné znenie golfových pravidiel ale pre začiatok a zjednodušenie postačí tento stručný súhrn.

Čistenie lopty - lopta ležiaca na greene môže byť vždy zdvihnutá  (viď bod Lopta na greene). Lopta ležiaca na akomkoľvek inom mieste ihriska môže byť očistená len vtedy ak je zdvihnutá podľa pravidiel (s určitými výnimkami). Inak lopta nemôže byť očistená, ani sa jej nesmiete dotknúť. Samozrejme lopta môže byť vyčistená po dohratí jamky pred nasledujúcim odpalom.

Dropovanie – v súlade s pravidlami je občas možné loptu zdvihnúť a spustiť na inom mieste (podľa situácie beztrestne alebo s trestnými ranami). Správny priebeh dropovania je nasledujúci: označte aktuálnu polohu lopty (prípadne miesto jej prechodu do vodnej prekážky). Podľa pravidiel určte a označte miesto, prípadne povolený priestor pre dropovanie a tam potom spustite loptu z ruky natiahnutej vo výške ramien. Ak sa lopty dotkne vás, súperov alebo golfovej výbavy, je drop neplatný a musí a vždy (beztrestne) opakovať. Ak lopta odskočí bližšie k jamke (ako príslušný referenčný bod) alebo sa odkotúľa príliš ďaleko (viac ako dve dĺžky palice od miesta dopadu) opakujte dropovanie beztrestne ešte raz. Ak by bol nutný ešte tretí pokus, potom sa už lopta umiestňuje.

Hra z odpaliska – na malých ihriskách bývajú odpaliská  spoločné pre všetkých. Na väčších sa odlišujú farbou. Žlté sú pánske a červené dámske. Lopta sa umiestňuje do obdĺžnikového priestoru vymedzeného dvoma vyznačovacími kolíkmi a dvoma dĺžkami palíc smerom dozadu. Odpalisko je jediné miesto kde môžete použiť týčko.

Lopta sa hrá ako leží – pravidlá všeobecne nepovoľujú akokoľvek vylepšovať pozíciu lopty v hre, ani priestor vášho švihu – nesmiete teda trhať, lámať, udupávať ani rozhŕňať porast aby ste si uľahčili švih či zásah lopty (rozhrnutie porastu je povolené len vtedy ak je to nezbytne  nutné k zaujatiu postoja. Môžete však odložiť voľne  ležiace predmety ako lístie, šišky či vetvičky, nesmiete však pri tom pohnúť loptou.

Lopta na greene – lopta ležiaca na greene sa môže po označení jej polohy markovátkom či mincou zdvihnúť,  ak napr.zavadzia súperom v hre. Potom sa musí vrátiť presne na pôvodné miesto. Takto zdvihnutá lopta sa môže očistiť. Ak sa pri patovaní dotkne lopta cudzej súperovej lopty ležiacej na greene, lopta sa vráti na miesto kde ležala pred nárazom. Hráč potom dostáva ( s výnimkou jamkovej hry) dve trestné rany. Preto je lepšie vopred požiadať spoluhráčov aby si označili  a zdvihli lopty, ktoré by potencionálne mohli byť v ohrození. Pokiaľ hráč patuje z polohy na grene, mal by si nechať vybrať resp. obsluhovať zástavku jamky, pretože za jej zásah ( či už v jamke alebo ležiacej vedľa) bude potrestaný dvoma trestnými ranami ( prípadne stratou jamky v jamkovej hre)

Lopta v náhodnej vode, pôde, oprave či v zvieraťom vyhrabanej nerovnosti – ak je lopta v náhodnej vode (kaluž alebo silne premokrený terén neoznačený červenými alebo žltými kolíkmi), alebo v stopách po činnosti stroja, alebo v nerovnosti vytvorenej norujúcim zvieraťom (napr.myš alebo králik) môže hráč beztrestne dropovať loptu vo vzdialenosti dĺžky jednej palice od najbližšieho miesta ktoré je pre neho už prijateľné, nie však bližšie k jamke.

Lopta v pieskovisku – pri hre z bunkra sa hráč nesmie dotknúť piesku palicou  skôr než vo chvíli keď zasiahne loptu (takže nesmie ju položiť na zem, ani zavadiť ňou o piesok). Porušenie sa trestá dvomi trestnými ranami. Taktiež nie je dovolené dotknúť sa alebo odstrániť z pieskoviska  voľné prírodné predmety (lístie, vetvičky a pod.)

Lopta vo vodnej prekážke – ak leží lopta vo vodnej prekážke označenej žltými kolíkmi (priečna vodná prekážka) môžete ju skúsiť odohrať (bez založenia palice) alebo si pripíšte trestnú ranu a dropujte  loptu jedným z dvoch spôsobov:

A) od miesta, kde lopta prekročila hranicu prekážky dropujte na akékoľvek miesto smerom späť na spojnici jamky a daného miesta, nie však bližšie k jamke alebo

B) opakujte ranu z miesta odkiaľ ste hrali naposledy.
Ak leží lopta vo vodnej prekážke označenej červenými kolíkmi ( pozdĺžna vodná prekážka), máte naviac ešte možnosť dropovať do vzdialenosti dvoch dĺžok palíc od miesta prechodu lopty cez hranicu prekážky, nie však bližšie k jamke.

Nehrateľná lopta – hráč môže svoju loptu kedykoľvek prehlásiť za nehrateľnú (okrem vodnej prekážky), pripočítať si jednu trestnú ranu  a loptu dropovať o dve dĺžky palíc ľubovolným smerom, nie však bližšie k jamke, alebo na spojnicu jamky a pôvodného miesta smerom späť alebo opakovať ranu z predchádzajúceho miesta.

Prednosť v hre – v poli hrá vždy hráč ktorého lopta je najďalej od jamky. Na prvom odpalisku sa poradie určí ľubovolným spôsobom. Na ďalšom odpalisku hrajú ako prví hráči s najlepším výsledkom na predošlej jamke. V prípade rovnakých výsledkov na minulej jamke sa zachováva poradie tak ako bolo na predošlej jamke.

Provizórna lopta – v prípade pochybností,  že sa pôvodne odohraná lopta stratila alebo skončila mimo ihriska, je povolené oznámiť a odohrať provizórnu loptu ( dropuje sa na mieste, z ktorého sa odohrala lopta pôvodná). Touto loptou sa potom hrá až do dosiahnutia predpokladanej polohy pôvodnej lopty. Ak sa potom pôvodná nájde a nie je mimo ihriska, provizórna sa jednoducho zdvihne a pokračuje sa normálne pôvodnou loptou. V opačnom prípade sa provizórna lopta stáva loptou v hre, počítajú sa všetky ňou odohrané rany a naviac sa pripočíta trestná rana za out alebo stratu prvej lopty. Výhodou tohto postupu je zrýchlenie hry, pretože sa nemusíte vracať späť kvôli novej rane.

Závady  - závadou je myslený akýkoľvek umelý či človekom vytvorený objekt či súčasť ihriska. Pohyblivú závadu, ktorá prekáža v hre ( napr.hrable) môžete beztrestne premiestniť. Ak sa pri tom pohne lopta, vráťte ju na pôvodné miesto. Ak prekáža v postoji alebo švihu nepohyblivá závada (tryska závlah, asfaltová cesta a pod.) môžete loptu beztrestne dropovať do vzdialenosť dĺžky jednej palice od najbližšieho miesta, ktoré je už prijateľné, nie však bližšie k jamke.

Stratená lopta, lopta mimo ihriska – ak sa lopta stratí mimo vodnú prekážku, alebo ak dopadne mimo hraníc ihriska (out), hráč musí ranu zopakovať z rovnakého miesta kde hral naposledy a pripočítať si jednu trestnú ranu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 3844) Pridať komentár
 
peremotka2
peremotka2
28.04.24 22:32


Ремонт электродвигателей
: основные этапы процедуры
Электродвигатель — это основной рабочий узел во многих бытовых и промышленных устройствах. Чтобы он исправно служил долгое время, необходимо регулярно проводить квалифицированное техническое обслуживание. Однако даже самое надёжное оборудование со временем изнашивается, и тогда требуется ремонт электродвигателя.
Основные этапы процедуры ремонта электродвигателя включают:
Очистка от загрязнений: электродвигатель очищают от пыли и грязи с помощью сжатого воздуха и тряпки, смоченной в чистом бензине.
Выявление внешних повреждений: на этом этапе обнаруживаются возможные причины поломки оборудования.
Снятие защитных кожухов и корпуса: после очистки можно приступать к разборке электродвигателя.
Проверка состояния механических узлов: проверяют состояние подшипников, вала и других механических элементов.
Демонтаж вышедших из строя подшипников и запрессовка новых: если обнаружены дефекты, подшипники заменяют на новые.
Перемотка электродвигателя: если проблема связана с повреждением статора или якоря, производят перемотку двигателя.
Для проведения качественного ремонта электродвигателя рекомендуется обращаться в специализированные мастерские или сервисные центры.

Перемотка электродвигателей: основные этапы и особенности процесса

Перемотка электродвигателей — это процесс замены старой или повреждённой обмотки на новую. Она может потребоваться в различных ситуациях, например, при износе рабочих обмоток, межвитковом пробое изоляции, коротком замыкании витков или изменении рабочего напряжения.
Этапы перемотки электродвигателя:
Дефектация: визуальный осмотр двигателя, определение наличия вмятин, царапин и оценка состояния существующих обмоток.
Удаление старых обмоток: срезание бандажных креплений и фиксация схемы соединения обмоток.
Очистка пазов статора: освобождение пазов от старой обмотки и очистка от наплывов лака, остатков изолирующих материалов.
Монтаж новых изолирующих прокладок: установка прокладок в пазы статора.
Намотка новых катушечных групп: на специальном оборудовании наматываются новые катушки, которые затем размещаются в пустых пазах статора и фиксируются.
Укладка обмоток: установка межкатушечных изолирующих элементов и обвязки (бандажа).
Подключение катушек согласно схеме: проверка электрических параметров и замыкание на корпус.
Пропитка лаком: статор пропитывается лаком для улучшения изоляционных свойств.
Полное отверждение лака и финишный контроль параметров: контроль напряжения пробоя и механических характеристик.
Механическая сборка двигателя и подключение главных выводов обмоток к клеммам: завершение процесса перемотки.
После завершения всех этапов перемотки проводится тестовый прогон электродвигателя для проверки его работоспособности.

Балансировка — это процесс устранения дисбаланса ротора, который возникает из-за неравномерного распределения массы или дефектов конструкции. Это важная процедура, которая помогает предотвратить повышенный износ подшипников, повреждение ротора и снижение эффективности работы двигателя.
Причины потери балансировки могут быть разными: ремонт ротора, заводской брак или работа двигателя в тяжёлых условиях с превышением паспортных значений нагрузки.
Существует два основных метода балансировки электродвигателей: статический и динамический. Статический метод используется для устранения основного дисбаланса, а динамический метод обеспечивает максимальную точность и применяется для балансировки двигателей, работающих на высоких оборотах.
В процессе динамической балансировки специальное оборудование раскручивает ротор электродвигателя и указывает точки дисбаланса с помощью датчиков. Добавление или уменьшение массы ротора в этих точках позволяет достичь максимальной балансировки.
Для некоторых моделей больших и мощных электродвигателей применяется только статический метод балансировки из-за невозможности выполнения динамической балансировки.
Качественная балансировка электродвигателя позволяет избежать проблем с вибрацией, повышенным износом и повреждением оборудования, связанного с работой неисправного двигателя.

natyazhn__mxKn
natyazhn__jcKn
27.04.24 15:23


1. Вибір натяжної стелі: як правильно підібрати?
2. ТОП-5 переваг натяжних стель для вашого інтер'єру
3. Як доглядати за натяжною стелею: корисні поради
4. Натяжні стелі: модний тренд сучасного дизайну
5. Як вибрати кольорову гаму для натяжної стелі?
6. Натяжні стелі від А до Я: основні поняття
7. Комфорт та елегантність: переваги натяжних стель
8. Якість матеріалів для натяжних стель: що обрати?
9. Ефективне освітлення з натяжними стелями: ідеї та поради
10. Натяжні стелі у ванній кімнаті: плюси та мінуси
11. Як відремонтувати натяжну стелю вдома: поетапна інструкція
12. Візуальні ефекти з допомогою натяжних стель: ідеї дизайну
13. Натяжні стелі з фотопринтом: оригінальний дизайн для вашого інтер'єру
14. Готові або індивідуальні: які натяжні стелі обрати?
15. Натяжні стелі у спальні: як створити атмосферу затишку
16. Вигода та функціональність: чому варто встановити натяжну стелю?
17. Натяжні стелі у кухні: практичність та естетика поєднуються
18. Різновиди кріплень для натяжних стель: який обрати?
19. Комплектація натяжних стель: що потрібно знати при виборі
20. Натяжні стелі зі звукоізоляцією: комфорт та тиша у вашому будинку!

відгуки про натяжні стелі https://natyazhnistelidfvf.kiev.ua/ .

motomagazinvfdvgd
motomagazinvfdvgd
15.04.24 18:01

motomagazinvfdvgd.vn.ua/uk/v-shiny/

В нашем мотомагазине ваша милость посчитаете запчасти для мотоциклов, скутеров, снегоходов и квадроциклов. У нас ваша милость хронически почтете масла для байков, фильтра, цепи.
motomagazinvfdvgd.vn.ua/uk/v-perchatki/

ustanovka_mkSi
ustanovka_wdSi
15.04.24 13:27


1. Как установить кондиционер в доме
обслуживание систем вентиляции https://prodazha-kondcionerov.ru/ .

progulochn_hdKa
progulochn_pkKa
11.04.24 23:42

для детей коляски коляски купить москва .