Golf Online

Pôda - biologicky alebo chemicky?

Od Andrewa Turnbulla

Vzhľadom na vysoké ceny hnojív, ktoré v tomto roku dosahovali rekordy, veľa trávnikových manažérov hľadá alternatívy hnojenia na vyprodukovanie a manažovanie vysokej kvality hracieho povrchu trávnikov. Mnohí hľadajú a aktívne skúšajú organickejší alebo environmentálne citlivejší prístup. Skúša sa používanie kompostovaného čaju, morských rias a materiálov na karbónovom základe. Tieto metódy boli samozrejme kritizované odporcami používania organických prípravkov vo všeobecnosti. Článok stručne objasní históriu organického manažmentu krajiny a taktiež načrtne niektoré z výskumov, ktoré prebiehajú a poukazujú na alternatívy výživy a starostlivosti o trávnik.

Zákon minima

Justus von Liebig, známy poľnohospodársky chemik, sa zvyčajne považuje za prvého človeka, ktorý publikoval Zákon minima (v roku 1840), ale podstatu tohto pravidla ohľadne hnojenia, prvý krát skoncipoval Carl Sprengel okolo roku 1828. Zákon minima má ekologický základ, ktorý berie do úvahy správnu rovnováhu medzi faktormi potrebnými na rast živého organizmu. Ak napr. je rast rastliny obmedzený kvôli nedostatku fosforu, ktorý je najviac limitujúcim faktorom; ak pridáme viac z niektorých menej limitovaných živín, tak nepodporíme rast rastliny, pokiaľ sa potreba fosforu neuspokojí. Dokonca aj keď sú ďalšie živiny dodané správne, alebo v nadbytku, aj tak rastlina neporastie lepšie - iba do takej miery ako jej to dovolí limitujúca živina - využiteľný fosfor.

Použijeme analógie na ilustráciu konceptu zákona minima. Predstavme si sud, v ktorom každý samotný sudový diel je pôdny minerál. Najnižší sudový diel spôsobí, že voda vyteká zo suda, a je potrebné ho spätne zvýšiť, aby sme zastavili vyprázdňovanie suda.

Výskum Carla Sprengela ukázal, že hlavným benefitom humusu pre úrodnosť pôdy bolo, že mohol dodať minerálne živiny rastline, ale rovnako rastliny by mohli rásť bez humusu, ak sa potrebné živiny dodajú anorganickými minerálmi.
Keď sa už vedelo, že rastliny by mohli rásť bez pôdnej organickej podstaty; alebo humusu, pokiaľ sme dodali adekvátnu zásobu všetkých základných minerálnych živín, Liebig použil svoje slávne meno chemika, aby znehodnotil dôležitú úlohu humusu v pôdnej úrodnosti a propagoval neorganické minerálne hnojivá ako všetko, čo je potrebné pre rastlinu.

Zákon návratu

Pravidlo alebo zákon návratu bol učebný princíp, ktorým Sir Albert Howard (1873 - 1947) poukazoval na zavedenie farmárskych zvyklostí, ktoré by nasledovali príklad z prírody v recyklácií všetkých prírodných a organických zvyškov naspäť do pôdy. Howard bol mykologista, ktorý pracoval ako výskumný agronóm a je považovaný za zakladateľa a priekopníka pohybu organickej hmoty v prírode.

Na základe svojich dlhoročných skúseností z oblasti poľnohospodárskeho výskumu napísal niekoľko kníh, ktoré pojednávajú o jeho konceptoch a teóriách kompostovania, pôdnej úrodnosti, zdravia a chorôb rastlín. V roku 1943 publikoval knihu pod názvom An Agricultural Testament, v ktorej opisuje svoj koncept, ktorý sa stal kľúčovým pre organické poľnohospodárstvo - dôležitosť použitia využiteľného organického odpadu na budovanie a udržanie pôdnej úrodnosti a obsahu humusu. Silno obhajoval tzv. "pravidlo návratu" - recykláciu všetkého organického odpadu vrátane splaškového kalu naspäť do poľnohospodárskej pôdy. Howardov koncept úrodnosti pôdy bol zameraný na vybudovanie pôdneho humusu so zameraním sa na "živý most" medzi pôdnym životom ako sú mykorízne organizmy a baktérie, a ako táto živá reťaz v pôde podporuje zdravie rastlín, zvierat a ľudí.

Na ilustráciu konceptu pravidla návratu Howard napísal o lese, v ktorom sa odumreté zvyšky rastlín a živočíchov dostávajú späť do pôdy a obohacujú pôdu humusom. Minerály, ktoré obsahujú odumreté rastlinné a živočíšne zvyšky sa taktiež recyklujú týmto prírodným procesom, ktorý prebieha na všetkých lesoch a lúkach.

Vybudovanie pôdneho humusu je životné dôležité na údržbu pôdnej kvality a zdravú pôdnu biologickú aktivitu. Ak sa pôda používa na pestovanie a zber plodín a chov dobytku, tak sú minerálne živiny odstránené z pôdy. Pokiaľ sa organická hmota nedostane späť do pôdy, stráca sa možnosť znovuobnovenia pôdneho humusu. Toto bol veľký prínos Alberta Howarda, ktorý silno obhajoval pravidlo návratu ako kľúčový princíp manažmentu úrodnosti pôdy.

Aj keď Howard uznal dôležitosť Liebigovej teórie na chemizmus poľnohospodárskej pôdy, nebol jeho stúpencom. Liebig bol známy svojim ráznym bojom proti takzvanej teórii humusu a zaviedol tzv. NPK mentalitu, ktorá je jedinou formou hnojenia s použitím hlavne dusíka, fosforu a draslíka. Howard kritizoval, že Liebig zameral svoju pozornosť na pôdnu chémiu a pozabudol na pôdnu biológiu a fyziku. Výsledkom tohto jednostranného zamerania sa na chémiu bolo, že organická podstata pôdy stratila na vážnosti. V posledných desaťročiach sa opäť organická zložka pôdy dostala do popredia.

Zabehnuté postoje

Aj keď Howard vedel, že isté živiny by mohli byť limitované v niektorých pôdach, odmietal použitie chemického hnojenia, hoci by mohli jednoduchšie napraviť nutričné nedostatky ako použitie kompostu. Tento Howardov extrémny postoj proti používaniu chemických hnojív vytvoril náročnú situáciu pre farmárov, ktorí sa pokúšali vybalancovať dodávku živín organickým hnojením podľa Zákona minima. Howardov odmietavý postoj proti chemickým hnojivám nezdieľali niektorí z jeho súčasných stúpencov, ktorí cítili že použitie umelých hnojív by v niektorých prípadoch bolo opodstatnené. Howard bol napriek tomu otvorený použitiu niektorých prírodne vyskytujúcich sa minerálov ako práškový kameň.

Liebigov absolútny koncept "použitie iba neorganických živín" bol vyvrátený, a predsa sa stále nachádza v modernej literatúre. Toto zobrazuje prípad mechanickej strnulosti v histórii vedy, ktorá ilustruje nedostatok funkčného pochopenia prírodných systémov. Rovnako, tvrdý Howardov postoj proti používaniu akýchkoľvek chemických hnojív taktiež zosobňuje extrémny prípad. A čo viac, Howardov extrémny postoj spôsobil všeobecný, ale chybný názor, že označením organický sa jednoducho myslí farmárčenie bez používania syntetických hnojív. Súčasná literatúra poskytuje záznamy, že niektoré rastliny môžu prijímať a použiť limitované množstvo organickej formy dusíka ako sú aminokyseliny a peptidy. Nielen že tieto prvotné argumenty boli nesprávne, ale tiež nesprávne interpretovali princípy organického farmárčenia, keď boli definované karbónovou (organickou) chémiou skôr ako filozofiou žijúcich systémov.

Ďalším argumentom bolo, že biologické procesy prebiehajúce v pôde zodpovedajúce za mineralizáciu, nemajú žiadny účinok pre pôdnu kvalitu. V nedávnej dobe sa zistilo a je dokázaný vplyv biologických procesov spojených s pôdnym potravinovým reťazcom.

Súčasné myslenie

Veľa agronómov a výživových špecialistov sa učili konceptu rastlinnej výživy na Liebigových základoch. Obrovský priemysel minerálnych hnojív bol rozvinutý na domnienke, že špecifická hladina minerálnych živín v rastlinách priamo súvisí s dostupnosťou živín a má vplyv na rast a vývoj rastlín. Veľké množstvo výživových špecialistov a agronómov sa zapojilo do výskumu zameraného na dopad minerálneho hnojenia na trávnik.

Bolo realizovaných veľa výskumov o použití rôznych foriem dusíka na hnojenie trávnika ako aj pokusov ohľadom zastúpenia rôznej hladiny jednotlivých prvkov vo výžive. Napriek tomu, korelácia medzi hladinami výživy a kvalitou trávnika je slabá. Často sú silno hnojené trávniky, ktoré rastú rýchlo, oveľa viac citlivé na environmentálne stresy ako menej hnojené pomaly rastúce trávniky.

V poslednej dobe sa rozvinul koncept o účinku hormonálnej rovnováhy, ktorý potlačí alebo zlepší rast rastliny. Frankenberger a Arshad v roku 1995 prehodnotili správy o efekte organického hnojenia na rast rastliny. Konečný výsledok je, že stimulácia rastlín spojená s aplikáciou organických materiálov nemôže byť nahradená rovnakou aplikáciou minerálnych živín. Taktiež zdôrazňujú, že výskum ukázal, že hormóny majú dôležitý vplyv na rast rastlín.

Práca spoločnosti Virginia Tech v USA, ktorá aplikovala malé množstvá rôznych látok povrch trávnika, ukázala, ako stimulovať rast, ak nie sú zastúpené tradičné živiny vo výžive rastlín. Hovoríme o biostimulátoroch alebo metabolických zlepšeniach a patria sem výťažky morských rias, huminové kyseliny, aminokyseliny, benzylamíny, trinexpace-etyly, propikonazoly, kyselina salicová a silikáty. Ak používame tieto materiály na ošetrenie, stáva sa trávnik viac odolný voči environmentálnemu stresu ako je nízka hladina vlhkosti, zasolenosť pôdy, teplo, zima, choroby, vysoká UV intenzita, herbicídy .

Predpríprava biostimulátormi zmení hormonálnu rovnováhu na užitočnú produkciu cytokinínov a auxínov, ktorou môže pokračovať produkcia antioxidantov, keď sa objaví stres.

Bežný postup spojený so zvýšením tolerancie voči stresu na trávnikoch ošetrených biostimulátormi je zvýšenie obsahu antioxidantov. Ošetrenie biostimulátormi spustí zvýšenú tvorbu antioxidantov ako ochranu voči environmentálnym podmienkam.

Závery

Pestovanie trávy pre účely hracích povrchov si bude pravdepodobne stále vyžadovať vstup neorganických hnojív. Neodporúča sa výhradne spoliehať na syntetické zdroje a ďalšie petrochemické výrobky, napr. pesticídy, aby sme čelili efektu choroboplodných zárodkov, útoku hmyzu a enviromentálnym stresom.

Ak použijeme materiály, ktoré zlepšia mikrobiálnu populáciu pôdy a hormonálnu rovnováhu v rastlinách, bude to viesť k redukcií hnojenia a pesticídov.

Niektorí namietajú, že ak sme proti chémii, ideme taktiež proti všetkým benefitom, ktoré sme vyvinuli v starostlivosti o zdravie a hygienu, ktorá chráni životy miliónov ľudí. Toto je zaiste pravda a musíme byť obozretný a nezahodiť výhody, ktoré sme vytvorili za posledných 100 rokov.

Na svoju ochranu voči útokom patogénov sme nechali samých seba poškodzovať samotnými zložkami používanými na obranu. Používanie príliš veľkého množstva syntetických chemikálií, derivovaných hlavne z petrochemických zdrojov, preukázateľne poškodzujú život v pôde a rast rastlín. Obaja Justus von Liebig a Sir Albert Howard spôsobili veľkú polemiku, kvôli prílišnej horlivosti ich teórií. Niet sa čomu čudovať, že rovnaké argumenty pokračovali na marenie debát v trávnikovom priemysle, keďže ľudia boli ovplyvnení ich názormi.

Ako pri mnohých iných veciach v živote, odpoveď je vo vyváženom použití materiálov: dodať syntetické hnojivá rastlinám, ak ich nemôžu prijať inou cestou.

Organicky derivované materiály použiť na:

  • zlepšenie pôdnej mikrobiálnej populácie, aby boli pod kontrolou parazitické organizmy . Za pôsobenia mikroorganizmov sa    uvoľní väčšie množstvo živín z aplikovaných hnojív
  • podporu efektívnejšieho príjmu a vnútorného použitia živín
  • uvoľnenie rastových stresov prostredníctvom správnej hormonálnej rovnováhy.

Použitie rôznych biostimulačných materiálov sa preukázalo ako dobrý postup, zvlášť ak použijeme výťažky z morských rias pri zachovaní všetkých hormónov a vitamínov a humínových kyselín. Pre zabezpečenie stabilného účinku je potrebné ošetrenie realizovať mesačne.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare Jún/Júl 2009

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 28) Pridať komentár
 
gcuyih
jidm98
11.04.22 19:11

ivermectin tablets cost stromectol

hide.me vpn t
vpn router best buy s
15.02.22 05:46

buy vpn canada
best vpn 2017
best vpn for the money

keto diet for kids a
dave palumbo keto diet p
03.02.22 06:17

is a keto diet safe
keto diet origin
is a keto diet safe

gay christian dating app s
black gay dating e
27.01.22 00:06

gay dating hamptonroads virginia
gay blatino dating
hunter biden gay boyfriend dating

critical thinking games for adults c
critical thinking in writ
21.01.22 11:12

how to improve critical thinking in nursing
how can critical thinking help you
how to get better at critical thinking