Golf Online

Trávniková škôlka alebo niekedy 18 greenov nestačí

Trávniková škôlka

Väčšina golfových ihrísk má 18 greenov, cvičný putting green a obvykle 1-2 chipping greeny.  Čo sa stane, ak sa vyskytne problém s trávnikom, či už v dôsledku mechanického poškodenia alebo napadnutia chorobou?

Dá sa to riešiť napr. dosevom, ale táto metóda je pochopiteľne časovo náročná. Ak je nutné rýchlejšie riešenie, voľba padne na aplikáciu koberca z trávnikovej škôlky. Ak sa vám prihodí takáto situácia, odkiaľ vezmete koberec? Pre ihriská, ktoré nedisponujú vlastnou trávnikovou škôlkou existujú tri (nie však úplne optimálne)  metódy.

1. Použitie trávnika z cvičného putting greenu alebo chipping greenu. Prirodzene to má negatívny dopad na vzhľad aj funkčnosť týchto cvičných plôch.

2. Príležitostne sa dá použiť koberec zo susedného golfového ihriska. Tiež to nie je ideálne riešenie, nakoľko poskytnutý trávnik nemusí mať rovnaké zloženie ako pôvodný a môže mať inú štruktúru koreňovej zóny.  Výsledkom budú odlišnosti vo farbe aj štruktúre po dobu niekoľkých mesiacov, dokonca aj rokov.

3. Ďalšou možnosťou je použiť materiál zo škôlky v okolí. Ak aj má škôlka k dispozícii takýto nízko kosený materiál, existuje riziko, že nebudú mať  k dispozícii najnovší  kultivar trávneho druhu, ktorý potrebujete. Vývoj v tejto oblasti napreduje rýchlo, producenti trávnych kobercov sa väčšinou špecializujú na najnovšie druhy, ale bežné škôlky nemajú šancu držať krok.

Veľkým problémom golfových ihrísk býva, že často na takúto krízovú situáciu nie sú dobre pripravené. Nemajú plán čo treba robiť, resp. aké sú možnosti danú situáciu rýchlo riešiť. Ideálne je, ak je koberec k dispozícii priamo na vašom ihrisku, v rovnakom zložení a s rovnakou štruktúrou koreňovej zóny, vypestovaný v rovnakom prostredí s použitím rovnakých pestovateľských postupov ako greeny na ihrisku. Jedine týmto spôsobom dosiahneme stav, že ako náhradný povrch ideálne zapasuje do narušeného greenu.

Vlastná trávniková škôlka je nepochybne ideálnym riešením. 

Trávniková škôlka však nie je užitočná iba v núdzových situáciách, keď rýchlo potrebujete nahradiť poškodenú časť greenu. Jej ďalší  obrovský význam je, že môže perfektne slúžiť ako plocha pre  testovanie nových produktov, demonštráciu nových strojov, vylepšenie či nastavenie údržbových operácií , vyskúšanie hnojív či testovanie rôznych programov na ochranu voči chorobám.
Výhodou miestnej škôlky je, že dokáže viac-menej verne kopírovať podmienky všetkých ostatných greenov na ihrisku.

V tomto článku zhrnieme dôvody, prečo by trávnikovú škôlku malo mať každé golfové ihrisko a takisto základné fakty týkajúce sa jej výstavby – výberu lokality, výstavby, založenia a manažmentu.

Či už je to búrka, alebo vandalizmus - vždy je to pohroma. S vlastnou trávnikovou škôlkou je riešenie jednoduchšie.

5 dôvodov, prečo mať vlastnú škôlku:

Genetická zhoda, tj. rovnaký kultivar trávneho druhu
V súčasnosti existuje také veľké množstvo kultivarov, že ich škôlky jednoducho nemôžu obsiahnuť.  Nové výskumy prinášajú  nové, vylepšené kultivary psinčeka a bermudy a množstvo možností a kombinácií tak závratne stúpa.
Zároveň je pravdou, že mnoho z nich je dosť podobných čo do vzhľadu, kvality  a pestovateľských postupov, takže sa v podstate dajú použiť na výmenu poškodených častí greenov, či okrajov greenov, keď nie je k dispozícii presne daný typ kultivaru, ktorý potrebujeme.
Ale ako už bolo povedané, jedinou zaručenou cestou ako získať úplnú zhodu, tj. bezproblémové začlenenie do pôvodného povrchu, je mať materiál  rovnakého kultivaru, rovnakého veku,  vypestovaný v rovnakých podmienkach s použitím rovnakých postupov.


Vynikajúca kompatibilita pôdy

Použitie rovnakých vstupov – hnojív, rastlinných protektantov a kultivačných postupov na rovnakej pôde, resp. rovnakom zložení koreňovej zóny garantuje najlepší výsledok.  Ideálne je, ak je trávniková škôlka založená v rovnakom čase ako greeny na ihrisku, takže trávnik má rovnaký vek, rovnakú štruktúru, rovnaké množstvo plsti.. Začleniť do niekoľkoročného greenu (ktorého povrch má vysoký obsah plsti) trávny koberec starý 1-2 roky, môže byť problém. Výsledkom bude nejednotný povrch, nielen čo sa týka vzhľadu, ale aj hracích vlastností.  Môže to trvať niekoľko rokov, kým sa pomocou aerácie a topdressingu zjednotí.

Flexibilnosť
S vlastnou trávnikovou škôlkou ste flexibilní a nezávislí. Nemusíte prácne hľadať dodávateľa, nemusíte čakať. Vhodný materiál máte vtedy, keď ho potrebujete. Renovačné práce tak môžete naplánovať na čas, kedy to vyhovuje vám, nie vtedy,  kedy to vyhovuje dodávateľovi.   
Ak je možnosť výsevu vylúčená a potrebujete urobiť rýchlu výmenu povrchu, koberec je jediné možné riešenie. Dá sa použiť nielen pre greeny, ale aj pre ich okraje.  Jednoducho vezmite materiál zo škôlky pokosený v zodpovedajúcej výške a nahraďte ním poškodené miesto, aj keď zloženie nebude úplne totožné.

Všetky cvičné plochy zostanú v prevádzke
Niektoré ihriská používajú materiál z cvičných plôch.  Je to akceptovateľné riešenie, pokiaľ ihrisko disponuje viacerými dostatočne veľkými plochami a nepotrebuje veľké množstvo trávnika. Ak však nastanú komplikácie a je potreba nahradiť väčšie plochy na ihrisku, potom sa cvičné plochy narušia v značnej miere. Mnoho hráčov si v súčasnej dobe čas na golf hľadá skutočne ťažko. Cvičné plochy sú čoraz populárnejšie a obvykle sú udržiavané na rovnakej úrovni ako ihrisko samotné. Sú často umiestené v bezprostrednej blízkosti klubhousu, teda na frekventovanom mieste viditeľnom nielen pre hráčov ale aj pre všetkých návštevníkov.  Cvičný green plný dier a prázdnych miest rozhodne na atraktívnosti miesta nepridá. S vlastnou trávnikovou škôlkou už nie je nutné túto dôležitú a viditeľnú plochu obetovať.


Skúšanie, testovanie, predvádzanie
Trávnikové škôlky sú ideálnym miestom pre skúšanie nových produktov a postupov, ako aj pre predvádzanie nových strojov.  Je zrejmé, že greeny na ihrisku nie sú vhodné na pokusy a experimentovanie. Oveľa bezpečnejšie a menej riskantné je testovanie toho, čo funguje a naopak toho, čo nefunguje na ploche trávnikovej škôlke. A nejde len o produkty a techniky, ale aj o doladenie dávkovania prípravkov, načasovania údržbových operácií a pod. Kontrolné políčka sú efektívnym nástrojom komunikácie, keď je treba prezentovať opodstatnenosť a efektívnosť aplikácie protektantov. To, čo sa dá vidieť, tomu sa dá veriť a následne aj ľahšie pochopiť.

ODPORÚČANIA

Veľkosť škôlky

Nedá sa jednoznačne povedať aká je ideálna veľkosť. Platí však, že čím väčšia, tým lepšie. Škôlka s malou rozlohou nebude postačovať pre všetky účely – nový materiál, kontrolné polia, testovacie územia pre produkty a údržbové postupy, predvádzanie nových strojov... Existujú dve pravidlá, ktoré sa ukázali ako užitočné.  
Prvé je, že škôlka by mala byť dvakrát taká veľká ako priemerný green na ihrisku.  Čiže ak priemerný green má napr. 450 m2,  škôlka by mala mať 1.000 m2. Druhým pravidlom je, že škôlka by mala byť väčšia ako najväčší green na ihrisku.  Bude tak možné v prípade nutnosti nahradiť dokonca aj celý green. Ideálny stav je, keď škôlka spĺňa obe pravidlá.

Výber miesta

Ideálnym miestom pre škôlku by malo byť slnečné miesto s dostatočným prúdením vzduchu.  Iné podmienky by boli vhodné len v prípade, že greeny ihriska sa nachádzajú na polozatienených miestach so slabšou cirkuláciou vzduchu. Vtedy je vhodnejšie škôlku umiestniť do lokality s podobnými podmienkami, aby koberec nemal pri adaptácii problémy. Každopádne nezabúdajte na to, že koberec by mal byť zdravý a vitálny – čiže radšej viac svetla a cirkulácie vzduchu než menej.

Výstavba

Najlepšie je, ak je škôlka postavená s použitím rovnakých materiálov a konštrukčných metód ako klasické greeny.  Ale nie je to úplná nutnosť. Mnoho ihrísk má škôlku postavenú podobným spôsobom ako cvičné odpaliská. Keďže sa koberec zrezáva v 2,5-5cm vrstve, je dôležité, aby boli kompatibilné vrchné vrstvy koreňových zón. Tak ako u greenov a odpalísk, treba dať pozor na správnu konštrukciu podložia a drenáž.

Založenie škôlky

Ideálne je, ak sa škôlka zakladá v rovnakom čase ako klasické greeny – čo je pochopiteľne možné len pri nových projektoch alebo rozsiahlych renováciách. Najbežnejšou metódou je klasický výsev. Ak sa škôlka zakladá neskôr a tým pádom máme k dispozícii materiál 1-2 roky starý, jeho zakomponovanie do viacročného povrchu bude náročnejšie, ale s dostatočnou aerifikáciou, topdressingom a ďalšími potrebnými operáciami sa to nakoniec podarí.

Starostlivosť o škôlku

V trávnikovej škôlke by mali byť aplikované rovnaké metódy ako u klasických greenov, malo by sa jej dostávať rovnakej  starostlivosti.  Jediná výnimka je hnojenie dusíkom. Ak škôlka neslúži zároveň ako cvičný green ( lepšie povedané ak cvičný green neslúži v prípade potreby aj ako škôlka) nie je vystavený veľkej záťaži a dávky dusíka môžu byť nižšie. Benefitom bude nižšia tvorba organickej hmoty a nižší obsah plsti.

ZHRNUTIE

Trávnikové škôlky by nemali byť považované za luxus, ale za bežnú a potrebnú vec.

1. Vlastná škôlka je najlepšou a niekedy aj jedinou možnosťou na získanie vhodného materiálu na rýchlu a pohodlnú opravu poškodeného povrchu. Zamyslite sa napríklad na finančným dopadom, ktorý by mohol mať poškodený green (či už v dôsledku vandalizmu alebo choroby) v nevhodnom čase, napr. pred veľkým turnajom alebo pred inou významnou akciou.

2. Ak máte vlastnú škôlku, nemusíte obetovať  cvičné plochy. Golf je hra, ktorá vyžaduje veľa tréningu. Udržanie cvičných plôch v zodpovedajúcej kvalite je veľmi dôležité pre prosperitu klubu aj pre spokojnosť vašich hráčov.  

3. Škôlky zároveň slúžia ako plochy pre testovanie nových produktov a údržbových metód, predvádzanie nových strojov a pod. Greeny nie sú vhodným miestom pre akékoľvek experimenty či pokusy.  Riziká nežiadúcich  či neželaných efektov sa minimalizujú práve vďaka faktu, že sa prípravky a postupy najprv vyskúšajú na ploche trávnikovej škôlky.


Samozrejme sa môžu vyskytnúť hlasy, ktoré vyzdvihnú náklady spojené s výstavbou, založením a starostlivosťou o trávnikovú škôlku.  Pokúšame sa znižovať náklady, znižovať rozsah plôch, ktoré vyžadujú intenzívnu údržbu. Na golfovom ihrisku je jednoznačne mnoho oblastí, kde znižovanie nákladov bude opodstatnené, ale putting greeny ( ktoré u 18 jamkového ihriska tvoria celkovo cca 120 árov ) by mali byť tým posledným miestom, kde by sme mali robiť rázne škrty.

Vnímajte trávnikovú škôlku ako poistku vašich najcennejších hracích plôch (greenov) vášho najhodnotnejšieho aktíva (golfového ihriska). V tom prípade uznáte, že je to efektívna a rozumná investícia.

Článok bol uverejnený na www.usga.org , autorom je Terry McClellan