Golf Online

Zavlažovacie systémy na golfových ihriskách - Q&A

Závlaha je komplexná problematika

Závlaha je komplexná problematika manažérov golfových ihrísk na rôznych úrovniach.
Lídri na trhu - spoločnosti, ktoré dodávajú závlahové systémy,  musia sledovať trendy, dostupnosť vody ako jedného z najdôležitejších zdrojov života a zvažovať akou cestou sa priemysel bude musieť s celou problematikou vysporiadať.

Voda je obmedzený zdroj a tlak na znižovanie spotreby vody na golfových ihriskách  je stále silnejší. Preto sme si  mysleli, že by bolo zaujímavé konfrontovať názory troch hlavných výrobcov závlahových systémov :

Jon Truttmann, Director of Market Development Hunter Golf
Paul Roche, National Sales Manager  divízie Golf, Rain Bird
Steve Snow, Director of Golf Irrigation Sales, Toro

"Ak by ste mi položili rovnakú otázku pred 20 rokmi, nie som si istý, či by odpoveď nebola rovnaká," hovorí Truttmann o náročnosti súčasnej problematiky týkajúcej sa využívania vody. "Je to stále o miere ET (evapotranspirácii – výdaji vody z pôdneho povrchu a z rastlín z jednotky plochy (množstva odparenej vody), rovnomernosti a efektivite. Golfové ihriská sú dnes najefektívnejšími využívateľmi vody, manažéri odvádzajú skvelú prácu aj keď mnohokrát nemajú ideálne vybavenie. Často sú pod tlakom, v určitých lokalitách čelia mnohým obmedzeniam a reštrikciám. Je len otázkou času, kedy budú prísne obmedzenia spotreby platiť takmer všade."

Snow súhlasí. "Menšia dostupnosť vody bude vyžadovať lepšie komponenty zavlažovacích systémov, kedy s použitím nových technológií bude možné systém ešte lepšie využiť, dostať z neho viac vody a celkovo optimalizovať jej spotrebu".

Roche predpokladá ďalší tlak na zníženie spotreby vody. "Reštrikcie obmedzujúce využívanie vody sú čoraz častejšie," hovorí. "Dodržanie týchto obmedzení vyžaduje "rozpočtovanie "závlahy na základe hodnoty ET a trend smeruje k meraniu vlhkosti v pôdnom profile.“

Všetci traja sa zhodujú na tom, že zásadné budú nové technológie a kľúčová bude integrácia medzi rôznymi systémami a komponentmi. Iste,  zo začiatku to bude aj otázka ceny, nie všetky kluby si najnovšie systémy budú môcť dovoliť, ale postupom času sa ceny technológii znížia a budú môcť byť aplikované vo väčšine klubov. Maximálne efektívne využitie vody bude priorita, spotreba bude monitorovaná a kontrolovaná.

Ako vidíte najbližšiu budúcnosť pokiaľ ide o kvalitu vody?

Roche: Pred dvadsiatimi rokmi, keď sa na zavlažovanie začala používať upravená voda sa jej dodávatelia nevedeli dočkať, kedy sa jej zbavia. Dnes si už uvedomujú aká je jej hodnota. Tento fakt skôr či neskôr donúti golfové  ihriská prejsť na menej kvalitné zdroje, ako je napr. zozbieraná dažďová voda, šedá odpadová voda z clubhousu, reštaurácie či iných zdrojov. Myslím, že to nie je hudba veľmi ďalekej budúcnosti.  

Snow: Je dôležité sa zamerať na veci, ktoré manažér dokáže kontrolovať a ovplyvňovať. Kontrola a monitorovanie kvality vody môžu byť nástrojom pre efektívnejšiu manipuláciu s ňou. Technológie môžu poskytnúť cenné informácie na základe ktorých bude zrejmé, čo prispieva ku kvalite vody a čo ju naopak znižuje.

Truttmann: Využívanie vody, ktorá bude mať nižšiu kvalitu má prirodzene veľký vplyv na všetky údržbové operácie. Bude nutné jej stav kontrolovať na dennej a týždennej báze a vyhodnocovať zmeny, ktoré v kvalite nastali.  Manažéri sa budú musieť viac zamerať na možnosti,  ktorými môžu svoju vodu upravovať a takisto na možnosti ako upravia agronomické postupy na základe zmeny kvality vody.

Aký bude dopad všetkých reštriktívnych opatrení ohľadne vody na golfové ihrisko?

Snow: Regulačné opatrenia nebudú plošné, budú na rôznych trhoch rôzne. Samozrejme najprísnejšie budú v suchých oblastiach. A nebudú sa týkať len vody,  regulácie budú na všetko od emisných kontrol, pesticídov až po hluk. S tým budú spojené ďalšie požiadavky na predkladanie rôznych hlásení a správ a golfové ihriská sa na to musia pripraviť.

Roche:  Všetky procesy budú musieť byť merané a podávanie reportov o nich bude povinné. Spotreba vody na golfovom ihrisku bude prísne kontrolovaná a za nadmerné odbery  budú prísne sankcie (podobne ako je tomu u elektrickej energie, kedy sa penalizujú nadmerne spotreby)

A aký bude vplyv regulácií na zavlažovacie systémy z hľadiska designu, technického vybavenia a inštalácií?

Roche: Zavlažovacie systémy sa budú musieť pravidelne auditovať, pozorne kontrolovať pokrytie  postrekovačmi, aby sa zabezpečila rovnomernosť závlahy. Zrejme narastie objem konzultačných služieb.  V ponuke musí byť široká škála trysiek na golfové postrekovače, aby bolo možné zabezpečiť rovnomernosť závlahy aj napriek rôznym podmienkam v jednotlivých častiach golfového ihriska. Dodávatelia budú mať zmluvy o údržbe a budú dohliadať na to aby distribúcia vody jednotlivými postrekovačmi  zostala konzistentná počas celej doby ich funkčnosti.

Snow: Hospodárenie s vodou sa snaží byť pre golf normatívne, tak ako je tomu u rezidenčných projektov.  Dodávatelia vody pochopia, že golfové ihriská vodu využívajú efektívne a že sú dobrí hospodári.

Truttmann: Pre celý golfový priemysel bude lepšie, ak si postupne vytvorí svoje vlastné metriky, pokiaľ ide o monitorovanie a hlásenie spotreby vody, pretože tieto aktivity sa v budúcnosti určite stanú povinnými pre každé golfové ihrisko.  

Z hľadiska dizajnu, čo v súčasnosti zavlažovacím systémom golfových ihrísk chýba?

Roche: Čo sa týka designu, dospeli sme do štádia, kedy je rovnomerná distribúcia mimoriadne dôležitá. Užšie rozostupy dnes poskytujú potrebnú kontrolu a rovnomernosť potrebnú na zníženie spotreby vody. Viac a viac návrhov je zameraných na kontrolu suchých miest s čoraz väčším použitím sektorových alebo celokruhových  postrekovačov s čiastočným alebo plným pokrytím.           

A čo chýba súčasným zavlažovacím systémom z hľadiska technického vybavenia?

Truttmann: Výrobcovia sa neustále usilujú o zlepšovanie efektívnosti berúc v úvahu hlavne zachovanie rovnomernosti pokrytia  s cieľom  skrátiť dobu zavlažovania. Je potrebné pokryť čo najväčšiu plochu jedným sprinklerom  a zároveň zachovať vysokú rovnomernosť pokrytia. Golfové ihriská musia zabezpečiť neustálu údržbu opotrebovaných postrekovačov a trysiek a udržať tak sprinklery vo vysokej kvalite. Údržba je nevyhnutná, aby zavlažovací systém vykazoval dobrú rovnomernosť po celú dobu jeho životnosti.

Čo chýba súčasným zavlažovacím systémom z hľadiska inštalácie?

Snow: Kontraktori často neinštalujú systémy s novými technológiami ako napr. dvojvodičový systém. Mali by byť neustále v kontakte s výrobcom a komunikovať s nimi ešte pred projektom. Jeden človek by mal mať na starosti všetky  spoje a uzemnenia, aby bola zachovaná konzistencia a spoľahlivosť – kritické faktory dnešných systémov.

Roche: Spoločnosti, ktoré inštalujú zavlažovacie systémy odvádzajú skvelú prácu. Mnohé z nich ponúkajú aj následnú údržbu, čo je predpokladom toho aby systém aj mnoho ďalších rokov pracoval s maximálnou efektivitou.

Truttmann: Myslím, že firmy ktoré inštalujú závlahy sú dnes kvalitnejšie a šikovnejšie ako kedykoľvek predtým. Neľahká  ekonomická situácie prirodzene prečistila trh a udržali sa len spoločnosti, ktoré vykonávajú kvalitnú prácu. Situácia je dnes oveľa lepšia ako napr. pred 15 rokmi.

Ak teraz pominieme technológie, kam je nasmerovaný vývoj zavlažovacích systémov golfových ihrísk?

Roche: Úspora vody, energie a ľudskej práce budú aj naďalej najvyššími prioritami. Tie sa dosiahnu prostredníctvom integrácie s čidlami a mobilnými zariadeniami. Dnešní uponáhľaní manažéri potrebujú informácie, ktoré sú ľahko a rýchlo dostupné. Rovnomernosť pokrytia a vysoká životnosť sprinklerov bude vždy  prioritou.

Snow: Vyššia integrácia a kontrola bude normou. Snímanie všetkých hodnôt a ich prepojenie s inými informáciami napr. o chemických  látkach potrebných na zlepšenie kvality vody... Cieľom je mať dostatok relevantných informácií, aby manažér dokázal predikovať budúci stav – napr. predpokladaný prietok, poveternostné podmienky apod. Kontrola a riadenie musí byť jednoduché a platforma musí byť rovnaká.

Truttmann: Viac a viac sa budú využívať informácie z externých zdrojov ako napr. internet príp. cloud computing (stfw uložený na serveri poskytovateľa služby), ktoré poskytnú informácie rýchlejšie a umožnia tak rýchlejšiu akciu zo strany manažéra ihriska. Rýchlosť informácií bude kľúčovým faktorom aj pre ďalšie inovácie výrobcov zavlažovacích systémov.

Myslíte, že sa v budúcnosti budú zavlažovacie systémy predávať inak?

Snow: Služby s pridanou hodnotou, za ktoré sa platí, samozrejme ovplyvnia predaj ako taký. Technológie umožňujú distribútorom byť stále efektívnejší a rýchlejšie a účinnejšie riešiť akékoľvek komplikácie ktoré prípadne vzniknú. Servisní pracovníci dokážu problémy riešiť aj na diaľku. A keď sú distribútori čoraz viac prepojení s výrobcom, môžu byť viac prepojení aj so zákazníkom.

Roche: Náklady na zavlažovací systém boli vždy dôležitým faktorom. Existujú tendencie k inštaláciám dvojvodičových systémov, cez ktoré prebieha komunikácia medzi  postrekovačmi a riadiacou jednotkou. Manažéri často riešia pokrytie a kontrolu nad systémom a práve toto riešenie  poskytuje jednoduchý spôsob, ako systém upravovať či rozširovať podľa aktuálnej potreby.

Truttmann: Celkové náklady na update zavlažovacieho systému je potrebné znížiť, nové zavlažovacie systémy sú príliš drahé pre väčšinu ihrísk. Investícia súvisiaca so závlahou by nemala byť tak veľkou položkou v celkových nákladoch ihriska.

Výhľad do budúcnosti?

Situácia o 5 rokov ...

Roche: Zmeny už sú v plnom prúde, najmä v suchých oblastiach. Čoraz viac sa používa upravovaná voda, šedá odpadová voda. Ihriská budú musieť mať pripravený ľahko implementovateľný plán riadenia sucha, nakoľko reštrikcie budú čoraz častejšie.

Snow: Aj v budúcnosti sa všetko bude odvíjať od dvoch kľúčových faktorov: množstva vody a jej kvality.

Truttmann: V bezprostrednej budúcnosti neočakávam nejaké výrazné zmeny, samozrejme pokiaľ nenastanú extrémne poveternostné podmienky.

Situácia o 10 rokov ...


Roche:  Snímanie a monitorovanie stavu pôdy bude samozrejmosťou a integrácia týchto údajov s centrálnym riadiacim systémom môže byť dokonca povinná. Manažéri budú mať ihrisko rozdelené do niekoľkých špecifických zón, podľa požiadaviek na potrebný objem závlahy. Špecialisti budú poskytovať služby na diaľku, v spolupráci s personálom ihriska.

Snow: Technológie sa vyvíjajú skutočne závratným tempom, aj situáciu ohľadne reštrikcií je ťažké predvídať už v horizonte 5 rokov, nie to ešte v horizonte 10 rokov....

Situácia o 20 rokov...

Roche: Technika a stroje, bezpilotné lietadlá, prípadne iné prostriedky schopné lokalizovať na základe snímačov pôdnej vlhkosti, alebo detekovať oblasti kde je trávnik pod stresom na základe fotografií –  toto budú zdroje informácií pre course manažéra, ktoré bude možné analyzovať a reagovať na ne zodpovedajúcim spôsobom. Mapa údajov pôdnej vlhkosti sa zosynchronizuje so softvérom pre riadenie zavlažovania. Systémy na zber vody budú oveľa rozšírenejšie, voda odtečená z koreňovej zóny bude vrátená späť do systému závlahy.

Sneh: Je ťažké si predstaviť situáciu o 20 rokov, pretože tempo vývoja technológií je síce obrovské, ale ich implementácia už taká rýchla byť nemusí. Vždy závisí aj od ochoty manažérov akceptovať celkový vývoj a s ním súvisiace zmeny a pravdaže je to aj otázka nákladov.

Truttmann: Vývoj nezastavíme. Hospodárenie s vodou sa líši od regiónu k regiónu. Niektoré sú progresívne, iným základné  opatrenia môžu trvať roky. Voda bude stále drahšia a drahšia, jej čerpanie viac a viac obmedzené. Určite sa to prejaví aj v šľachtení nových trávnych druhov, odolných voči suchu.

Rozhovor bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com

ČÍTAJTE AJ:

ZÁKLADNÉ TIPY AKO ZLEPŠIŤ HOSPODÁRENIE S VODOU

PREČO AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM?

POROVNANIE SATELITNÉHO A DEKÓDEROVÉHO SYSTÉMU ZÁVLAHY