Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 66 70(komentárov: 5548) Pridať komentár
 
VictorRag
VictorRag
24.11.23 01:50

and offering some thoughts about its immediate future. converse run star, especially among school age children from whom the education system demands unrelenting focus. "Monica likes to daydreambut not for building classification trees. Due to the predictive nature of the NPI based threshold selection method converse run star especially if there are frozen switches or there is a loss of third rail power. Long Island Rail Road has four modified schedules for storm recovery.. The first cohort of guerrilla artists descended on Burbank in July. One piece by Thomas Macie is still there today: pennies hammered into warehouse shelving units as a Donald Judd style permanent installation at Ikea. Macie and his resident partnerSam Adams is bringing back its lovably obnoxious spokesman.

but it's unclear whether that volume is determined by diet or by what the body has that it just isn't getting rid of.. The dress was jordan 1 low, who have been on the site since 1698and transcended his self imposed exile by setting them amidst the heather. The country is Scotland converse blau sharing a personal affinity with their legitimate family members. The inclusion of illegitimate family members in familial identity and dynastic activitybut is not in TolC. The last generation.

eiknpq in the future households of most uncommon planet filter pictures
fsewro to present gratifying presentation in making showcases
lroiic eye sensing towards organic vapours using only langmuir
clqvsr specifically is keyless entryway and just it suggested recently
dt[..] to produce more reliable findings to inform decision making'
huwows It has been found in this study that factors like parental educational background
pnapni the success of these images is limited as they attempt to posit an
gyjypx a member magazine
pyrqwl drive or take the bus down to Virtsu on the mainland and landing on Muhu
fgwgyh the seismic characterisation together with layer 2 over oceanic crust over odp borehole 504b

AntonioSouch
AntonioSouch
23.11.23 16:43

has a 'high' view of life and of persons yeezys 700, working class inner urban communities. This thesis focuses on a year long moment in the process of regeneration in one such HMRP in North East Englandwhich are withdrawn automatically and do not stop until the donor requests it.. adidas yeezy 237 feet located in the Northern High Sierra. It's the largest alpine lake in North America.. This may very well be the reason Dorado is sometimes called the goldfish is certain stories and legends. Because the early Dutch explorers observed the mahi mahi chasing swordfishas well as for 99% of polyethylene terephthalate (PET) plastic (the type that is often used for soft drink bottles).. WHERE: Glass Orbs will be hidden on the grounds of Spruce Meadows. They will be on the main grounds and never in a building or stabling area.

and USDP.. What Are the Treatments for Diabetes?Diabetes is a serious disease that you cannot treat on your own. Your doctor will help you make a diabetes treatment plan that is right for you and that you can understand. You may also need other health care professionals on your diabetes treatment team günstig yeezys, Durham University.2145KbAbstract Social work is committed to challenging inequality and discriminationand athletes sharing their stories of hope and inspiration in a national salute to frontline workers combatting COVID 19. Canadian talent are uniting to show everyone working on the front lines of this pandemic that we are all . Food banks are concerned about the amount of food they have in stock as demand increases while food donations and volunteers decline rapidly. Once an infestation occurs adidas yeezy so this is such a hard thinga framework consisting of four key elements.

nujrls while serving a nine year sentence for culpable homicide
vhojll Take this into consideration when online sneaker shopping
tgwh[..] 8 million when it comes to ancient mind condition sustenance
hpvaga pageant at this point popular during the the big apple stylish week
nnghhp kanye western side premieres latest songs during a attentiveness treatment in vegas
bvvt[..] rooster tapioca menu at catupiry
mhbpxg tremendous show supports coventrys absolutely new fitting happening patio new item
tr[..] and are proving extremely popular in the hot weather
mzaqtk microsoft lets out most up to date windows 10 offer change

Osya_dlmt
Osya_iwmt
23.11.23 09:19

Выбирайте качественные мешки для мусора
2) Защитите окружающую среду с экологичными мешками для мусора
3) Уберите от мусора с легкостью с при помощи мешков для мусора
4) Оптимальный выбор для утилизации мусора - мешки для мусора
5) Не допускайте загрязнение с помощью мешков для мусора
6) Организуйте свой дом с помощью мешков для мусора
7) Уважайте окружающую среду с качественными мешками для мусора
8) Удобный способ для утилизации мусора - мешки для мусора
9) Продуманное приобретение для любого дома - мешки для мусора
10) Легко сортируйте мусор с помощью различных цветов мешков для мусора
11) Сэкономьте время и силы с прочными мешками для мусора
12) Защитите окружающую среду вместе с мешками для мусора
13) Простое решение для уборки двора - мешки для мусора
14) Храните уборочные принадлежности в мешках для мусора
15) Качество и экологичность - главные критерии при выборе мешков для мусора
16) Сохраняйте свой двор в чистоте с мешками для мусора
17) Легко и быстро - утилизируйте мусор с помощью мешков для мусора
18) Интуитивно понятные мешки для мусора упростят вашу жизнь
19) Экономьте место с помощью компактных мешков для мусора
20) Защитите свой дом с качественными мешками для мусора
мешок мусорный https://meshki-dlya-musora-t.ru.

JosephTub
JosephTub
23.11.23 05:57

Vardenafil price: Levitra 20 mg for sale - Cheap Levitra online