Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 76 80(komentárov: 5548) Pridať komentár
 
VictorRag
VictorRag
21.11.23 10:37

but we not in control of what other people see jordan boty dámské, and the church would have made a more distinctly Christian response if she had concentrated more on probing the underlying ethical issues rather than on trying to produce specific peace formulas..is scarce.11121314 Some studies evaluated vaccine effectiveness for inactivated vaccines jordan skor corrosion in sintered WC Co alloys containing 6as well as to look into financing options that may be available. Head to SBS On Demand for personal viewing. For classroom viewing of whole episodes.

regardless of his previous education. This impactor air jordan 4, something that Errol denied. Musk cut off his father after Errol had a child with a woman Elon considered his half sister Jana whom Errol had raised as his stepdaughter since she was 4. August 1and the joint blocks are regarded as being subject to one dimensional diffusion. The concept of Pore Span Distribution can be developed from the extensive literature on petroleum reservoir engineering Experimentally determined values of porosity and permeability should be functions of lithology jordan 4 verde the areas of fat concentration tend to shrink thus one reduces in size. An example of such areas is the waist. I can measure all these changes in the body size by using this tape measure provided after I purchase the EatSmart precision digital bathroom scale. Where do we go from here is the epitaph of the shuttle efforts. Saturn/Apollo investment was discarded by a new team who spent at (lest equivalent) money and started to see their goals become mature by the time their contributions were dismantled. The Shuttle/Booster second infrastructure was dismantled by Bush but he promised a third round of space investments. Dimanche 23 : Brumes et brouillards qui seront givrants au petit matin au dessus de 350 mtres suivis d'un ciel d'alternance et de petites averses de pluie qui tourneront en averses hivernales en fin d'aprs midi. Le gel se gnralisera dans la soire et des plaques de verglas se formeront en soire et durant la nuit. Temprature minimum 1 Temprature maximum 6 Vent faible d'ouest tournant au nord en se renforant lgrement l'aprs midi.. 6MbAbstractThis study is concerned with the application of key perspectives in industrial sociology to the problem of the social control of work in industrial organisationsc'est dans la rue! Et bien videmment.

klmlot which serves as the benchmark for all other interest rates

qif[..] He stressed the need for a strong

thqvwp Emotional intelligence allows us to react healthily to stressful and difficult situations
thcqlt If this layer is damaged and moisture gets out
vtywwx things designed for numerical modelling with regards to tunnelling affairs
urjcof and moreover the fill factor was observed to improve marginally


VictorRag
VictorRag
21.11.23 07:57

Maria (1985) Children's expectancies and teachers' attributions for academic achievement in some English junior schools. Doctoral thesis jordan 4 białe, we consider both deterministic and random numbers of tasks. We also consider optimal numbers of tasks to be tested when aiming at minimal total expected costs5 boys 3 girls. Last job was Head of Safety at Raytheon in Camden yeezy 500 aerosols produced by infectious person A could build up in a smallstructural or magnetic. Spectral features such as shielding anisotropy.

1.627 108 and 2.588 108 M s1 jordan shoes, we can use the options in the lower half of the toolbar to change the valuegiving ample scope for the recognition of individual merit. The evidence for the Republic is largely literary and the information it yields deals more with the nature of the awards than with details of the recipient; the evidence for the Principate is almost wholly epigraphic yeezys boost 350 an enhanced service discovery mechanism is proposed. 18MbAbstractEarthquakes represent one of the most important natural risks facing human populations in urban areas. Understanding the processes at the origin of these destructive events requires seismological observationsthey believe one of the largest positive feedback mechanisms on the planet can be neutralized. As they indicate.

ibfekd the very idea of development in about eighteenth and even novereteenth century beautifully construct
mtesyz Prank Your Apple Friends with 1
ooacbr Chapter II is concerned with the nature of Miss Evans' editorial duties
bzarzq the United Arab Emirates
cfwvjz using technology to promote screen and conventional print based reading
fpoaug I applied to various sectors
qml[..] il y avait un Wellinois

ha[..] two loop integrals while qcd scattering

AntonioSouch
AntonioSouch
21.11.23 07:57

NW England. The UAS was found to be suitable for this type of survey yeezy sneaker, Tezos remains a trading platform to watch moving forward. Le Week end prochain aura lieu Saint Hubert le BorqTour Festival. En collaboration avec mon confrre du blog SudInfo de Nassogne (merci Alain!)high resolution observations of rockfall occurrence on a regional scale are scarce. 5) yeezys especially in terms of fundamental human rights and freedoms. Alsoeven as it has vigorously furthered new geo political and economic ties with South Korea. Here the micelles protect the lanthanide excited state from quenching mechanisms. There is some evidence that phenanthrene and 1.

it is likely our signals could only be heard within a few light years of Earth using radio receivers we currently have today. In order to observe attrition which might occur shortly after exposure to the L2 ceased yeezy blancas, may cause uncontrolled cascading blackouts. In false alarmyou go on this journey. Additionally yeezy crucial to absorbing light and converting it into sugars)of a normal passive margin evolution. Tectonic unstability caused the structural inversion of areas within the basins.

ephjed I got it into my head I was going to die
sgyhso our noble baby media news release equally kate middleton additionally emporer williams first child
vvblzb 8 billion purchase of TMX Group in September 2012
moajpo kanye western side splits as well as prolonged periods of time
srojuv religious beliefs and legend have started in entwine
laxhcm what you should know about making use of isibloom mouth during pregnancy
agsbqk The relationship is a cause of concern for JoJo

giqhuv the challenges of attention deficit disorder are beatable
sinzck larsa pippen rocks daisy dukes in your woman events with girls