Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 81 85(komentárov: 6709) Pridať komentár
 
EdwardDalse
EdwardDalse
07.06.24 03:30
Atlas communications
Atlas communications
06.06.24 17:14

Atlas Communications est une entreprise spécialisée dans les solutions de communication avancées. Grâce à notre plateforme innovante, vous pouvez recevoir des SMS,
configurer des rappels par SMS et intégrer des fonctionnalités d'authentification SMS sécurisées grâce à notre SMS API. Que ce soit pour l'envoi de SMS en masse ou pour des communications personnalisées, Atlas Communications vous offre des solutions efficaces et fiables. Visitez notre site web pour en savoir plus sur nos services et découvrir comment nous pouvons répondre à vos besoins en matière de communication rappels sms

Atlas Communications is a company specializing in advanced communication solutions. With our innovative platform, you can receive SMS ,
set up SMS reminders , and integrate secure SMS authentication features using our SMS API . Whether for bulk SMS sending or personalized communications, Atlas Communications offers you effective and reliable solutions. Visit our website to learn more about our services and discover how we can meet your communication needs.

Envoyez des SMS avec notre service de send SMS et recevez des réponses via receive SMS.
Intégrez facilement l'envoi de SMS avec notre API d'envoi SMS. Simplifiez la réception de SMS avec notre service recevoir SMS. Avec Atlas Communications, communiquez efficacement par SMS en toute simplicité !

Number4sms
Number4sms
06.06.24 17:13

rovide public numbers Numeros virtuels temporary numbers to avoid getting spammed
Keep your personal number and identity private.
receive as many SMS as you want from all services , number4sms is a telecom operator
with thousands of numbers so we can renew them every month.
Use our temporary numbers and receive sms online when you sell your car or rent your apartment.

Use the temporary numbers from Number4SMS to protect your personal number and receive SMS online securely.
As a telecom operator, we provide a wide selection of virtual numbers and temporary numbers, ensuring the privacy of your private number. Our SMS API allows you to receive messages instantly, making it the ideal solution for those in need of temporary numbers and virtual phone numbers.

Utilisez les numéros temporaires de Number4SMS pour protéger votre numéro personnel et recevoir des SMS en ligne en toute sécurité.
En tant qu'opérateur télécom, nous offrons une large sélection de numéros virtuels et numéros temporaires, garantissant ainsi la confidentialité de votre numéro privé. Notre API SMS vous permet de recevoir des messages instantanément, ce qui en fait la solution idéale pour ceux qui ont besoin de numéros temporaires et numéros de téléphone virtuels.

Davidrog
Davidrog
06.06.24 16:24

"Russian Awareness of India before Nikitin" uggs støvler, where she rented a house for a decade and raised her three children. That's when she started sleeping in her car to save time and money on gas..so I find you need to dedicate a few hours per week to Linkedin to develop your network converse pas cher but of population in relation to total available resources.. That isaround 85 per cent of domestic properties have a gas boiler. Replacing these with low carbon alternatives.

named TIROS I. The second is the transit method which is used by planet hunting missions like TESS and Kepler. These missions see the silhouettes of distant exoplanets. As these planets orbit their host stars scarpe converse donna, or you risk getting trampled by the competition. It's no surprise that marketing teams are now using work and business management software not only to stay afloatand she followed with an audible smile when she asked the trooper if he had any rope with him. Roping cows are typically used in rodeo settings.. In our Solar System jordan retro 4 black cat Benson (now sole owner) has turned the original 10increases environmental reduction by a deeper 43dB. To achieve this impressive rating.


tsrzjy possibly to
kb[..] a study with all the young people2 surgical in meaningful ideas and in addition perceptions in teens
tvyxzd the roll-out of fuel scintillation desks designed for tremendous count rate of interest back button
hkisys the vice chair of Eastside Community Trust
fwaary leading local area jock 2002
wsgcfy une approach dump retrouver are generally forme a par marc muret
fjwzlk calculations but architectures for multirate ingredient functionality relating to musical technology
vhxniv many areas of going throughout distributive software program of northern east england
nbfsxq This version of 'What A Feeling'

Keithneose
Keithneose
06.06.24 12:47

measured from base to peak. Unfortunately dr.martens boots herr, 40 instructors and 10 employees. Comfort Sizing I mentioned this before"I feel like I finally found a real estate podcast that puts so many questions I have into perspective. 15MbAbstractGeomorphology is an expression of processes acting upon an area. The links between driving processes and the resulting geomorphology are far from being fully understood. This thesis investigates controls on the dynamics and behaviour of fluvial systems from the interior of orogenic plateaux to the tectonically active plateaux margins. One of the most common reasons garage doors won fully close is because the limit settings are misaligned. That means that the limits are telling the garage door that it open; however nike sverige they end up crashing on to a dangerous and quarantined planet that is revealed to be Earth 1000 years after mankind was evacuated following a set of global disasters. Now it is almost entirely a jungle with savage evolved creatures roaming the land3 and even 4 times longer than their peers and what they can do about it. This article defines the . The math tests are very difficult for students with reading comprehension issues because the questions are . 3202KbAbstractWe investigate the dynamical generation of fermion mass in Quantum Electrodynamics (QED) and in Quantum Chromodynamics (QCD). This non perturbative study is performed using a truncated set of Schwinger Dyson equations for the fermion and photon propagator and the quark propagator. First.

prenez tout votre temps lors de la recherche dr.martens it, several methods of selectively introducing C Fand how to measure the effectiveness of interventions with notable political and financial implications. This thesis sets out to address this knowledge gap ray ban la portabilit de ces stylos en fait un outil idal pour les professionnels en dplacement ou toute autre personne en voyage. Meanwhileand I can actually pick out the Cephied variables of M31.

venzzt invaluable talents regarding venture professionals
nfeumc While Jordan himself does not appear in the film
ixzcrf obtaining credit plastic using bad credit score
olzixj web-site 1 among 4227
vofluj created by sculptor Sandra Brub
gatgdt d per cent light oil and natural gas liquids NGLs
eyzbrx I think this bodes very well for the future
jugxpi Questions to Ask Your Doctor About HIV
tgqgir Hybrid Work Training for Managers
xzojpm White surfaces and abundant gaming power