Golf Online

Materiálové zabezpečenie

Výstavba golfového ihriska je vysoko špecializovaná technická záležitosť. Rozhodnutia v tejto fáze budú ovplyvňovať celú nasledujúcu existenciu golfového ihriska, takže je dôležité, aby všetky práce boli vykonávané precízne od prvého dňa výstavby. Súčasťou tohto zložitého procesu je i zabezpečenie všetkých materiálov v zodpovedajúcej kvalite.

Pri výstavbe golfového ihriska treba dbať na správny výber materiálov, ich pomer a mocnosť. Správne založený green dokáže v budúcnosti uľahčiť prácu greenkeepera. Pri výstavbe golfových greenov sa možeme riadiť normami USGA, ktoré dodržiavajú určité pravidlá a zákonitosti. Pri výstavbe greenu podľa USGA normy sa tieto pravidlá musia dodržiavať pri všetkých vrstvách, medzi ktoré patria:

  • podložie
  • drenáž
  • štrk a štrková medzivrstva
  • hlavná konštrukčná vrstva

Podložie

Dôkladná konštrukcia podložia je kritickým faktorom pre úspech greenu. V mnohých prípadoch je vybudovanie podložia najťažšou časťou celého projektu. Sklon podložia musí byť v súlade s konečným sklonom terénu. Podložie by malo byť  približne 400 mm pod navrhovanou úrovňou povrchu alebo 450 až 500 mm, keď je pri výstavbe potrebná aj medzivrstva. Podložie by malo byť dôkladne spevnené, aby sa zabránilo ďalšiemu usadzovaniu. Je potrebné vyhnúť sa depresiám, v ktorých ba sa mohla hromadiť voda. Ak je podložie je nestabilné, napríklad kvôli väčšiemu obsahu ílu, piesku, bahna alebo humusovitej pôdy, môže byť použitá geotextília ako bariéra medzi podložím a vrstvou štrku.

Drenáž

Drenážne rúry majú nesmierne dôležitú funkciu na golfovom ihrisku - zabezpečujú rýchle odstránenie prebytočnej vody. Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk a štrková medzivrstva

Celé podložie musí byť pokryté vrstvou čistého, umytého, drveného kameňa alebo štrku v minimálnej mocnosti 100 mm. Mäkké vápence, pieskovce alebo bridlice nie sú prijateľné. Úbytok materiálu o viac ako 12 % hmotnosti je neakceptovateľné. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri nižšie tabuľku: Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Green s medzivrstvou

Medzivrstva musí byť rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Green bez medzivrstvy

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému.

Jednoduchšie povedané – dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve. Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Hlavná konštrukčná vrstva

Hlavnú konštrukčnú vrstvu predstavuje vrstva v oblasti koreňovej zóny, ktorá musí obsahovať 60 % piesku a 5 - 20 % ílu. Parametre piesku určuje norma USGA.

Parametre piesku na hlavnú konštrukčnú vrstvu:

Por. č.

Názov častice

Priemer častíc

Odporúčanie v % z celkového množstva

1

Jemný štrk

2 - 3,4 mm

nie viac ako 10 %, max. však 3 % jemného štrku

2

Veľmi hrubý piesok

1 - 2 mm

3

Hrubý piesok


0,5 - 1 mm

min. 60 %

4

Stredne hrubý piesok

0,25 - 0,5 mm

5

Jemný piesok

0,15 - 0,25 mm

max. 20 %

6

Veľmi jemný piesok

0,05 - 0,15 mm

max. 5 %

7

Prachovitý piesok

0,002 - 0,05

max. 5 %

8

Ílovité častice

pod 0,002 mm

max. 3%

9

Jemné častice celkom

položky 6 - 8

spolu max. 10 %

Vegetačná vrstva - podobne ako štrky musí vegetačná vrstva spĺňať určité kritéria:

Celková pórovitosť 

35 - 55 %

Vzduchová pórovitosť

15 - 30 %

Kapilárna pórovitosť

15 - 25 %

Rýchlosť infiltrácie

15 - 30 cm/hod

Do hlavnej konštrukčnej vrstvy možno pridať organickú hmotu, ale aj iné porozívne materiály, ktoré zlepšujú fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.

Norma USGA neupravuje, resp. nehovorí o tom aké hnojivá, osivá použiť pri zakladaní, príp. ako inak upraviť sejbové lôžko. Výberu trávnej zmesi obzvlášť treba venovať náležitú pozornosť, nakoľko vymeniť druhové a odrodové zloženie na existujúcom greene nie je jednoduché.

K neodmysliteľnému ďalšiemu materiálu potrebnému na výstavbu golfového ihriska patria:

  • hnojivá
  • závlaha
  • trávne osivá

Či je materiál vhodný na konštrukciu, je možné otestovať v špecializovaných laboratóriach v zahraničí. Zoznam niektorých môžete nájsť tu.
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 494) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
unditle
unditle
09.06.24 07:01

How does India regulate the production of traditional herbal medicines kamagra online pharmacy?

GrahamScieve
MaxwellScieve
01.06.24 00:02
HankScieve
OliverScieve
17.05.24 07:45


-->

Escort Service
Kuldeep
11.05.24 14:33

Excellent article, it was uncommonly useful! I just started in this and I'm turning out to be more familiar with it better. The post is written in an exceptionally decent way and it contains numerous helpful data for me. Many thanks and will search for additional postings from you.
Thane Escorts ||
Escorts in Visakhapatnam ||
Agra Escorts Service ||
Escort Service in Chennai ||
Rewari Escort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next