Golf Online

Príprava na výsev, výsev

Trávnik sa zakladá na dlhšie časové obdobie a prípadné chyby pri jeho zakladaní sa odrazia na kvalite trávnika v neskoršom období a následne i na úspechu golfového ihriska. Preto tejto kľúčovej operácii treba venovať náležitú pozornosť - či už pri výbere osiva, príprave vegetačnej vrstvy a spôsobe sejby.

Príprava pôdy na výsev trávnika je dôležitou operáciou, počas ktorej musí greenkeeper pripraviť vegetačnú vrstvu na výsev čo najdôkladnejšie. Vegetačná vrstva, resp. vegetačný substrát predstavuje prostredie, v ktorom trávy zakoreňujú a čerpajú z neho živiny. Musí vytvárať optimálne podmienky pre klíčenie semien, rast a vývoj trávnika a spolu s nadzemnou hmotou na zaťažovaných športových trávnikoch aj protisklzové podmienky.

Zásady predsejbovej prípravy pôdy pod trávniky

 • pri výstavbe golfových trávnikov by malo byť v tejto fáze už zabezpečené, že sú odstránené všetky nežiaduce zvyšky a úlomky po prvých stavebných, resp. zemných prácach a tiež sú upravené vodné pomery, položená drenáž, zavlažovací systém, finálny šejping je vykonaný.
 • podložie musí byť urovnané a mierne prekyprené.
 • samotnú prípravu vegetačnej vrstvy pre zakladanie trávnika treba vykonať v časovom predstihu pred samotným výsevom trávnika.
 • zemina, ktorá bude slúžiť ako vegetačná vrstva, sa musí ošetriť proti burinám aplikáciou herbicídov (aspoň 2 x v letnom období).
 • v prípade potreby možno pôdu upraviť vápnením.
 • na základe obsahu prístupných živín sa vykoná základné hnojenie draslíkom, fosforom a horčíkom. Dusík sa dodáva pred sejbou (aspoň 2 týždne) v štartovacej dávke 50 kg/ha vo forme síranu vápenatého.
 • za účelom prekyprenia sejbového lôžka a urovnania povrchu vykonávame valcovanie, a smykovanie.
 • medzi prípravou na výsev a samotným výsevom je dobré ponechať vegetačnú vrstvu v kľude (aspoň dva týždne). Počas tejto doby sa stabilizujú vlhkostné pomery.

Výber osiva

Pre výsev sa obvykle používajú špeciálne trávnikové zmesi, ktoré sa líšia druhovou a odrodovou skladbou a pomerom zastúpených druhov/odrôd. Práve rozdielna druhová a odrodová veľkosť trávneho osiva a rôzne nároky na optimálnu hĺbku výsevu sú dôvodom, prečo dodržiavať požadované podmienky jednotlivých druhov/odrôd. Pri zmesiach tráv treba sledovať ich homogenitu, aby sa väčšie odrody zmiešali s menšími dôkladne rovnomerne. Osivo by sme mali mať zabezpečené od profesionálnych dodávateľov a malo by mať vysokú biologickú hodnotu, to znamená zaručenú vysokú klíčivosť a čistotu.

Veľkosť výsevku

Rozdielna úroveň používaného výsevku je daná kategóriou trávnika, ale najmä použitou trávnikovou zmesou. Každá je originálna a má určitú druhovú a odrodovú skladbu. Úroveň výsevku má byť taká, aby sa vytvorila po vzídení hustá mačina. Svetové firmy uvádzajú úroveň výsevku v rozpätí 200 - 250 kg/ha, teda 2 - 2,5 kg/100 m2 pri priaznivých vegetačných podmienkach. Ak sa zakladá trávnik v suchšom letnom období, výsevok je vyšší, približne 300 - 350 kg/ha.

Termín výsevu

Jarný výsev - v mesiacoch apríl až jún - vytvára istotu založenia kvalitnej mačiny. Rizikom môže byť možnosť vyhynutia výbežkatých druhov v kritickom období vzchádzania - najmä v lete, keď nie je k dispozícii závlaha.

Letný výsev – nevyhnutnou podmienkou je pravidelná doplnková závlaha, použitie vyššieho výsevku a listová výživa dusíkom.

Jesenný výsev – sa vykonáva v období od začiatku septembra až do prvej dekády októbra.

Hĺbka a spôsob výsevu

Pri určení hĺbky výsevu treba brať do úvahy veľkosť osiva. Väčšie semená vysievame do hĺbky 10 - 20 mm a drobné do hĺbky 5 - 10 mm.

Spôsob výsevu môže byť strojový alebo ručný:

 • strojový výsev - treba dodržať hĺbku 5 - 15 mm, maximálne však 20 mm (v suchších podmienkach je to nevyhnutné pri druhoch s malými semenami). Pri hlbšom výseve sa znižuje vzchádzanie osiva. Vykonáva sa špeciálnymi strojmi na riadkový, prípadne plošný výsev. Prednosťou je kvalitné zapravenie osiva do vegetačného profilu a pri výseve do riadkov o vzdialenosti 50 - 75 mm aj rýchlejšie vzchádzanie rastlín. Porast sa pomerne rýchlo zapája.
 • ručný výsev - plocha ihriska sa rozdelí na menšie plochy (približne 10 x 10 m). Pre každú plochu odvážime potrebné množstvo osiva, ktoré následne rozdelíme na dve časti, pričom každú ešte premiešame s 2 - 3 násobným množstvom piesku. Výsev sa uskutočňuje v dvoch smeroch kolmých na seba.

Po výseve

Treba osiva zapracovať do pôdy - hrabľami. Následne povrch pôdy jemne utlačíme valcovaním. Zabezpečíme tak utuženie a lepšiu väzbu medzi vegetačným substrátom a osivom. Zaistí sa dobrá kapilárna vzlínavosť vody a jej príjem semenami, urýchlenie klíčenia a vzchádzania rastlín. Valcovanie sa musí vykonávať počas priaznivých vlhkostných pomerov bez nebezpečenstva vytvorenia hlbších prejazdových rýh valcovacím prostriedkom.

Prístupy k výsevu golfových trávnikov

Príprava na výsev a samotný spôsob výsevu sa líši v závislosti od typu trávnika. Iný prístup volíme pri výseve greenu a tee a odlišný pri fairway a rough.

Green, tee

Kritériá a chronologické kroky zakladania trávnika na greene sú rovnaké ako pri zakladaní tee trávnikov.

Príprava na výsev

Cieľom je príprava kvalitného vlhkého osivového lôžka. Počas finálnej prípravy na výsev vykonávame opakované ručné hrabanie, smykovanie, povrch možno upraviť kovovými rohožami v kruhovom vzore. Špeciálnu starostlivosť treba venovať detailom kontúr greenu, navrhnutých architektom. Povrch musí byť maximálne hladký. Vysievame len certifikované osivo.

Výsev

Tradičná metóda spočíva v ručnom výseve s aplikátorom (štrbinovým alebo rotačným). Vysievame v dvoch smeroch, kolmých na seba, čím sa zabezpečí rovnomerné rozmiestnenie osiva. Pri drobných osivách (napr. psinček), treba pred výsevom osivo premiešať s uniformným ľahkým materiálom napr. pieskom. Nesmie sa vysievať za veterného počasia. Bezprostredne po výseve, povrch pohrabeme hrabľami a pôda sa následne utlačí ľahkým valcom. Pre efektívne vykonanie týchto operácií sú najvhodnejšie suché pôdne podmienky. Výsev by mala vykonávať jedna osoba, aby sa minimalizovali stopy na povrchu greenu.

Po výseve možno vysiatu plochu nastielať - prikryť geotextíliou, čím zabezpečíme dobrú mikroklímu a chránime osivo pred odviatím vetrom, ale i pred eróziou a odplavením. Prospešné je toto opatrenie pri vysievaní greenov drobnými semenami psinčeka, najmä ak sú podmienky výsevu horšie ako optimálne. Nastielaním sa dosiahne rýchle a rovnomerné vzchádzanie. Po vzídení treba však textíliu včas odstrániť.

Fairway, rough

Prístup k výsevu trávnika na rough a fairway je rovnaký. Správna doba založenia fairway a rough trávnikov je závislá od druhu vysievaného osiva. Teplomilné trávy je najlepšie vysievať v neskorú jar až začiatkom leta, nakoľko chladuvzdorné v neskorom lete až skorej jeseni.

Príprava na výsev

Finálnu prípravu na výsev je optimálne vykonať priamo pred samotným výsevom. Cieľom je pripraviť hladký, vlhký povrch pôdy s požadovaným zrnitostným žložením pôdnych častíc. Ak bola však pôda utlačená dažďom ešte pred úpravou jej pH  a hnojením, odporúča sa vykonať plytkú orbu, ktorou zabezpečíme vyhovujúce zrnitostné pôdne podmienky s priemerom častíc 1 - 5 mm. Následne povrch spevníme, urovnáme a uhladíme smykovaním alebo bránami.  

Výsev

Najčastejšou používanou metódou výsevu fairway a rough trávnikov je strojový výsev sejačkou s valcom s hrotmi. Utužením pôdy okolo osiva v hĺbke približne 2,5 - 10 mm napomôžeme rýchlemu klíčeniu osiva a zároveň tým dosiahneme hladký povrch pôdy.
Po výseve je vhodné nastielať povrch pôdy, čím zabezpečíme priaznivé vlhkostné podmienky pre založenie trávnika a zároveň chránime povrch pred pôdnou eróziou. Nastielať by sa mali hlavne plochy svahovitého charakteru, pri ktorých je pravdepodobnosť výskytu pôdnej erózie. Najčastejšou technikou je nastielanie slamou v množstve cca. 4,5 kg/ha, ktorá môže byť kombinovaná s tmeliacim materiálom ako je napr. živica. Po výseve treba pôdu zavlažiť.

Ďalšie metódy založenia trávnika

Hydroosev

Popri spomenutých metódach výsevu možno v určitých konkrétnych podmienkach (najmä na problematickom strmom teréne) založiť trávnik hydroosevom - nanášanie zmesi semien, vody a fixujúcej látky zo zásobníka pod vysokým tlakom.Viac o tejto metóde si môžete prečítať tu.
 
Trávne koberce

Ak má investor a staviteľ málo času, môže sa uplatniť spôsob založenia trávnika pomocou trávnych kobercov. Prednosťami sú:

 • rýchlosť ozelenenia plochy
 • výber trávnika podľa definitívneho vzhľadu
 • možnosť ukladania takmer celoročne – okrem obdobia mrazov, najlepší termín je však na jeseň
 • možnosť vstupu na trávnik skoro po založení
 • okamžitá ochrana pôdy pred eróziou
 • odpadá práca s obstarávaním osiva

Nevýhodou sú však vyššie náklady na založenie trávnika. Princíp spočíva v predpestovaní trávnika na jednej ploche a jeho prenesenie na plochu druhú. Zásady zakladania trávnika  pomocou trávnych kobercov sú nasledovné:

 • pôda sa pripraví ako pri zakladaní trávnika sejbou
 • pred ukladaním trávnych kobercov treba prekypriť vrchnú vrstvu pôdy
 • čas medzi vyrezaním a uložením mačiny, vrátane transportu nesmie prekročiť 48 hodín, najlepšie je však vykonať túto operáciu do 24 hodín
 • koberce sa ukladajú v smere najdlhšej strany pozemku tzv. viazaním
 • ukladá sa zo strany už položených kobercov
 • pri svahovitom teréne postupujeme od úpätia svahu k vrcholu, pásy sa ukladajú vertikálne
 • najvhodnejší termín je letno-jesenný
 • po uložení sa valcuje s cieľom vytlačenia vzduchu a zabezpečenia kontaktu kobercov s pôdou a zavlažuje
 • zavlažovať treba pravidelne
 • prvá kosba sa robí na výšku 50 - 60 mm, ďalšia podľa individuálnych požiadaviek konkrétneho typu trávnika

Potrebujete poradiť s prípravou na výsev či samotným výsevom? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 6926) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
DanielPoica
DanielPoica
18.04.24 18:40

casino tr?c tuy?n uy tin casino tr?c tuy?n uy tin or danh bai tr?c tuy?n
http://alexanderroth.de/url?q=https://casinvietnam.shop web c? b?c online uy tin
choi casino tr?c tuy?n tren di?n tho?i and casino tr?c tuy?n uy tin casino tr?c tuy?n

JamesBof
JamesBof
17.04.24 21:11

https://casinvietnam.com/# casino tr?c tuy?n vi?t nam

ChrisPhege
ChrisPhege
17.04.24 14:14

casino tr?c tuy?n vi?t nam casino tr?c tuy?n vi?t nam casino online uy tin

MatteoScieve
CarsonScieve
17.04.24 08:32
BrainLic
BrainLic
15.04.24 13:51

http://clomida.pro/# generic clomid tablets

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next