Golf Online

Zmeniť polohu jamky na greene – je to umenie?

Zmeniť polohu jamky na greene - je to umenie?

Ako správne meniť polohu jamky je téma, ktorá vyvoláva veľa diskusií. Najmä vtedy, ak sa greenkeeper rozhodne pre náročné miesto, ktoré sa prirodzene mnohým golfistom nepáči.  

Možno si poviete, že urobiť na greene novú jamku nie je nič náročné. Vybrať pre novú jamku správne miesto však vyžaduje mnoho vedomostí a skúseností.  

Spomínam si na dobu okolo roku 1970, kedy som pracoval ako greenkeeper a spomínam si, že na našich malých zhutnených  greenoch, ktoré boli najmä počas zimných mesiacov dlhodobo podmáčané, to veru nebývalo  jednoduché.

Ako sa časy zmenili?

Dopyt po konzistentnej, kvalitne odvodnenej a hladkej hracej ploche si vyžiadal kvalitnejšiu údržbu s dôrazom na manažment plsti, účinnú povrchovú drenáž a hustotu porastu.  Údržbové operácie ako aerifikácia, topdressing, vertikutácia, hnojenie, kosenie atď. musia byť vykonávané na pravidelnej báze. Nehovoriac o investíciách do účinných drenáží na odvodnenie zhutnených  greenov, ktoré sú často otázkou dosť veľkých investícií.

Ďalšou významnou zmenou bolo vytvorenie USGA štandardov týkajúcich sa výstavby greenov a skutočnosť, že takmer všetky nové golfové ihriská už disponujú greenami, ktoré nemajú problémy s povrchových odvodnením.
Dá sa teda povedať, že v súčasnosti je úloha zmeniť polohu jamky predsa len jednoduchšia ako v minulosti. 

Musí sa vychádzať z pravidiel golfu

Zmena polohy jamky na greene musí vychádzať z pochopenia pravidiel golfu. Nasledujúce informácie uvedené kurzívou sú niektoré časti R&A pravidiel golfu.
„Jamka” musí mať v priemere 4 1/4 palca (108 mm) a musí byť najmenej 4 palce (101,6 mm) hlboká. Ak je použitá vložka, musí byť zapustená najmenej 1 palec (25,4 mm) pod úroveň  jamkoviska, pokiaľ to pôdne podmienky dovolia. Vonkajší priemer vložky nesmie presiahnuť  4 1/4 palce (108 mm).

Na USGA  sa často obracajú greenkeeperi so žiadosťami a otázkami týkajúcimi sa polohy jamky, najmä pri turnajoch.  Žiadne pravidlá týkajúce sa umiestnenia jamky však neexistujú, takže jamka sa nedá označiť ako „nesprávne umiestnená“. USGA sa domnieva, že výber vhodnej polohy pre jamku ovplyvňuje množstvo faktorov. Prvým a najdôležitejším je dobrý úsudok a ohľad na dosiahnutie férových a objektívnych výsledkov.  

Je dôležité, aby greenkeeper golfovej hre rozumel.  Optimálne je, keď greenkeeper vo svojom voľnom čase golf aj hrá, nepochybne mu to pomôže pri  výbere novej pozície jamky. Ako hráč bude mať jednoducho lepší cit.  

Faktory, ktoré pozíciu novej jamky ovplyvňujú:

Dizajn greenu, veľkosť greenu, topografia, konštrukcia greenu, stav trávnika, zloženie trávneho druhu, údržbové praktiky, poveternostné  podmienky, schopnosti hráčov, typ a úroveň turnaja , preferencie a očakávania hráčov...

Ako už bolo spomenuté, dizajn ihriska, jeho filozofia prirodzene do veľkej miery závisí od toho, kto ho navrhoval a samozrejme od doby kedy vzniklo.  Ak ide o pôvodné ihrisko z časov prvého golfového boomu počas doby od  roku 1890 do roku 1930, éry pánov Henry (Harry) Colta a Alistera Mackenzie, treba brať v úvahu stavebné postupy danej doby. Výsledkom je fakt, že väčšina greenov  má ílovité podložie a nemá drenáž.  Ich odvodnenie je do veľkej miery závislé len na pórovitosti  pôdy v danej lokalite a greeny sa často nachádzajú na vyvýšených miestach obkolesené svahovitým terénom.  

K zásadným zmenám v konštrukcii greenov došlo až okolo roku 1960. Na základe USGA odporúčaní sa začali konštruovať greeny na pieskovom podloží a fakt, že v tejto dobe golf zaznamenal svoj druhý boom viedol k veľkému dopytu po ďalších nových ihriskách.  Spolu s neustále sa vyvíjajúcimi technológiami vo výrobe golfových palíc vznikali čoraz dlhšie, náročnejšie ihriská s väčšími greenmi a väčším množstvom prekážok.

Takisto je dôležité, aby greenkeeper poznal dizajn jamky, aby vedel aký  bol zámer architekta – ako má byť jamka hraná, aké majú byť vzdialenosti  jednotlivých úderov a ako môže byť hra ovplyvnená poveternostnými podmienkami daného dňa či aktuálnym stavom trávnika.

Jamka by nemala byť umiestnená blízko okraja greenu,  okolo nej musí byť zachovaný dostatočný priestor.  Dôležité je to najmä v prednej časti greenu, aby dopadajúca loptička mala dosť miesta na kotúľanie.  Vždy sa musí zohľadniť typ úderu, s ktorým sa počíta. Ak by sa rana na green mala hrať s dlhým železom,  jamka by mala byť umiestnená hlbšie v greene a v dostatočnej vzdialenosti od okrajov greenu, než v prípade, že úder na green  by mal byť  krátky pitch úder. V každom prípade sa odporúča, že jamka by mala byť umiestnená vo vzdialenosti štyroch krokov od okraja greenu.  

Ak sa blízko okraja greenu nachádza bunker  alebo prudší svah, vzdialenosť by mala byť väčšia a to najmä v prípade, ak je potrebný silnejší úder než pitch. Tiež by sa nemalo zabúdať na fér príležitosť „druhej šance“ po kvalitnej rane, ktorá však bohužiaľ minula green.  

Plocha s rádiusom 60-90cm okolo jamky by mala byť čo najviac vyrovnaná –nielen kvalitou povrchu ale aj sklonom.  Jamka by nikdy nemala byť umiestnená na ťažkých miestach alebo strmých plochách, kde loptička ľahko získa rýchlosť.  Vždy berte do úvahy aj stav terénu v bezprostrednej blízkosti, najmä pokiaľ tam boli jamky v minulosti a ešte sa nestačili dostatočne sceliť s trávnikom.

Jamky by mali byť vždy vŕtané čo najviac kolmo do plochy, nemali by kopírovať sklon okolitého terénu.

Výber  miest pre všetky jamky na ihrisku by mal byť vybalansovaný, s ohľadom na ľavé, pravé, stredné, predné aj zadné pozície. Napr. je treba sa vyhnúť príliš veľkému množstvu  ľavých pozícií, ktoré by zvýhodňovali  krivé rany typu drawn alebo hook.

Pre turnaje, ktoré sa hrajú niekoľko dní je nutné udržať ihrisko v porovnateľných podmienkach každý deň.  Ak sa hrá hra na rany, prvá jamka prvého kola je rovnako dôležitá ako posledná jamka posledného kola.  Ihrisko by malo byť pripravené tak, aby nezvýhodňovalo  žiadne kolo.

Starý koncept prípravy ihriska postupne zvyšovať  jeho náročnosť kolo od kola je mylný.  Za správne vyvážené ihrisko by sa dalo považovať ihrisko so šiestimi dosť náročnými jamkami, šiestimi mierne náročnými a šiestimi relatívne ľahkými jamkami.

Počas dní pred turnajom, umiestnite jamky v iných lokalitách, než aké plánujete pre turnaj samotný. Vyhnete sa tak opotrebeniu povrchu v okolí jamiek spôsobeného chôdzou hráčov.  

Predvídajte trasy, po ktorých hráči budú chodiť. Jamky pre prvé kolá plánujte na takých pozíciách, aby hráči  pri opúšťaní greenu neponičili povrch pre jamky plánované na ďalšie kolá.

Na výber dobrej polohy pre jamku vplýva mnoho faktorov, ale hlavným cieľom je vždy odmeniť dobrý úder.  

V praxi väčšina headgrenkeeperov  pozná svoje greeny naozaj dobre. Strávili  mnoho rokov ich každodennou  údržbou aj aplikáciou rôznych inovatívnych metód a praktík, všetko s cieľom zlepšovania hrateľnosti povrchu. Ak vezmú do úvahy pravidlá golfu, faktorov pri ich rozhodovaní o novej polohe jamky bude ešte viac.

Veľkosť, topografia  a typ konštrukcie greenu úzko súvisia s jeho fyzickými aspektami  a majú veľký vplyv na výber  vhodnej pozície jamky  v daných obdobiach roku.

Stav greenu, jeho kondícia a rýchlosť greenu majú tiež veľký vplyv na polohu jamky.  Rýchlosť sa môže pohybovať medzi 8,5 - 12 stopami na stimpmetri, tiež sa nesmie zabúdať na to, že pevné tvrdé greeny sa budú chovať inak ako vlhké.  

Poveternostné podmienky sa môžu  dramaticky meniť.  Najmä na otvorených priestranstvách so silným vetrom je voľba polohy jamky často limitovaná. Na týchto typoch ihrísk je správna voľba polohy jamky kľúčová.  

Stojí za zmienku spomenúť aj ďalší dôležitý faktor - a to je kvalita vyrezania jamky.  Závisí najmä na použitom nástroji a samozrejme šikovnosti  greenkeepera. Na trhu je  množstvo nástrojov, ktoré túto operáciu uľahčujú a zrýchľujú, mnohé z nich majú rôzne pomocné príslušenstvo napr. ochranné podložky, zahnuté nože apod.,  tak aby jamka bola skutočne perfektná.

Po všetkých týchto úvahách je ľahké pochopiť, prečo  výber správnej polohy jamky na greene môže byť „umením“, ktoré často vzbudzuje debaty v klubhouse, najmä ak hráči nie sú úplne spokojní.

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com, autorom je Laurence Gale.