Golf Online

Metódy dosevu – tradičný alebo „liquid overseeding“?

Pozitívne skúsenosti a prípadové štúdie môžu váš pohľad na túto operáciu výrazne zmeniť.

Greeny, odpaliská a ferveje s bermudskou trávou boli na juhu USA dosievané trávnymi druhmi vhodnými pre chladnejšie podnebia s cieľom zvýšiť kvalitu trávnika v zimnom období. 

Dosev je drahá operácia, jednak kvôli cene osiva a zvýšenej potrebe zavlažovania, ale aj kvôli extra koseniu. Vo výsledku sa však tieto dodatočné náklady môžu javiť ako neefektívne vynaložené -  ak je na jar výsledkom slabý, riedky a nepekne vyzerajúci trávnik, ktorý prirodzene nemá ani požadované hracie vlastnosti. Dosiata tráva neprežije a všade tam, kde sa pôvodná bermudská tráva poškodí,  sú viditeľné holé miesta. Práve tieto riziká sú príčinou, že mnohé kluby v posledných desiatich rokoch od týchto praktík upustili – najmä tie, pre ktoré je dôležité mať kvalitnú hraciu plochu počas celého roku.

Niektoré prázdninové golfové  rezorty, prípadne rezorty, v okolí ktorých sa predávajú nehnuteľnosti, však stále cítia potrebu dosievať  a zabezpečiť tak kvalitný povrch aj počas zimy. A sú aj rezorty, ktoré dosievajú z dôvodu obáv, že pôvodná bermudská tráva by nezniesla záťaž počas zimných mesiacov.  V poslednej dobe bol v oblasti Floridy jasný trend nahradiť klasický dosev tekutým, tzv. liquid overseeding. Jeho podstata zahŕňa aplikáciu nízkych množstiev živín a pigmentov, jednak kvôli zlepšeniu vzhľadu trávnika ale aj kvôli stimulácii rastu.

Nasledujúca prípadová štúdia prezentuje pozitívne výsledky zmeny tradičnej metódy dosevu na liguid overseeding.

Súkromný development v Ocala na Floride má tri golfové ihriská.  Candler Hills Golf Club je ihrisko zo všetkých najnovšie. V jeho bezprostrednom okolí  stále prebieha výstavba nehnuteľností. Greeny, odpaliská a ferveje boli pravidelne dosievané na každom golfovom ihrisku počas niekoľkých uplynulých rokov. Hlavným dôvodom bolo zlepšenie kvality povrchu. Vyskytlo sa tam však niekoľko komplikácii ako slabý trávnik v jarnom období, zvýšené náklady, vyššia populácia nematódov, vyšší výskyt lipnice ročnej atď.

AKÉ ZVOLILI RIEŠENIE?

Na základe skúseností niekoľkých klubov z okolia sa manažment rozhodol upustiť od klasického dosevu a to minimálne na jednu sezónu. Namiesto toho zvolil cestu aplikácie malého množstva živín a pigmentov  s cieľom zlepšiť vzhľad bermudskej trávy a stimulovať jej rast.

OBAVY

Z vynechania dosevu v chladnejšej floridskej klíme však prirodzene existovali aj obavy a pochybnosti. Budú odpaliská a ferveje v dobrej kondícii? Bude porast dostatočne hustý? Bude rolovanie loptičky a rýchlosť greenov akceptovateľná? A to najdôležitejšie, bude celková kvalita a hrateľnosť ihriska prijateľná pre hráčov?

AKCIA ZAHÁJENÁ

Superintendant golfového  ihriska Andrew Jorgensen bol presvedčený o úspechu a na jeseň 2011 začal aplikovať postreky nízkymi koncentráciami živín a pigmentov každé dva týždne, a to počas celej zimnej sezóny 2011/2012. Bol zahájený aj efektívny herbicídový program na kontrolu lipnice ročnej (ktorý v prípade dosevu bermudskej trávy nebolo možné aplikovať)  s cieľom zlepšiť kvalitu povrchu počas zimného obdobia.  Na greeny sa aplikoval zafarbený čierny piesok, s cieľom zlepšiť schopnosť povrchu akumulovať teplo a stimulovať rast.

AKÉ BOLI VÝSLEDKY?

Zdravotný stav trávnika:
V minulých obdobiach mala kombinácia stresu z dosievania a výskytu nematódov za následok holé miesta na greenoch, ktoré bolo potreba na jar riešiť inštaláciou trávnych kobercov. Tento problém zmizol hneď ako sa dosievať prestalo.

Každoročne na jar sa konal veľký turnaj a na udržanie rýchlosti greenov sa vždy pred ním muselo kosiť na nižšiu výšku. Nedosievané greeny však boli rýchlejšie a nebolo treba ich stresovať nižším kosením. Na niekoľkých miestach sa síce vyskytli neveľké oblasti s menšou hustotou porastu (hlavne na miestach, cez ktoré sa na green vstupovalo a odchádzalo), ale to sa vyriešilo miernou diverziou pohybu hráčov a výmenou valcov na kosačkách za hladké.

Vzhľadom k tomu, že na jar nebolo nutné meniť zloženie trávnika, na odpaliskách ani na fervejách sa na jar ani na začiatku leta nevyskytli žiadne miesta s slabým a riedkym porastom. Liquid program poskytol porastu dávku živín, vďaka ktorým bola kvalita trávnika skutočne vynikajúca počas celého roka. Odpaliská na frekventovaných PAR 3 jamkách a cvičné odpaliská boli dosiate kvôli rýchlejšej obnove divotov, ale aj všetky ostatné odpaliská sa zregenerovali dostatočne a boli schopné odolávať vysokej záťaži počas vrchole sezóny.

Vzhľad povrchu a hrateľnosť :
Čo sa týka greenov, ich farba, rolovanie loptičky a rýchlosť  boli počas celej sezóny na požadovanej úrovni. U odpalísk a fervejí  bola počas zimy farba porastu  tiež dobrá a chovanie loptičky na akceptovateľnej úrovni.  Dalo sa očakávať, že pigmenty pomôžu zlepšiť farebnosť, ale prekvapivo bola počas zimy pozorovaná aj väčšia hustota porastu. Nie je ľahké udržať trávne druhy určené do teplejších podnebí hrateľné počas celej sezóny aj pri nižších teplotách, ale stimulácia rastu bermudskej trávy  jednoznačne zlepšila hustotu porastu a hracie vlastnosti fervejí.  Počas zimy sa vyskytli aj mrazy a v dôsledku toho bolo v januári  počas niekoľkých dní vidno stratu farby.  Ale hneď ako mrazy ustali, rast a farba sa opäť zlepšili.

Elimináciou tradičného dosievania sa na Candler Hills zlepšila aj konzistencia trávneho povrchu. Pôvodne sa dosievalo druhom určeným pre chladnejšie podnebie počas jesene, kedy bola bermudská tráva v najlepšom stave. Po aplikácii osiva bol povrch niekoľko týždňov zavlažovaný a kosený na vyššie výšky, aby sa podporilo zakorenenie. Toto zavlažovanie a vyššie kosenie však malo za následok to, že ihrisko bolo mokré a pôsobilo „zarastene“. Ideálne by bolo, ak by sa ihrisko mohlo na niekoľko týždňov zavrieť a tráva by tak mohla nerušene zakoreniť. Počas jarnému prechodu  k bermudskej tráve bola opäť aplikovaná závlaha,  aby sa zabránilo vysušeniu dosiateho povrchu a toto bolo nutné robiť už počas začiatku hracej sezóny. A aj napriek tej najväčšej snahe bola matka príroda niekedy k dosiatym plochám neprosná a výsledkom boli riedke, slabé a nepekne vyzerajúce trávniky, ktorým trvalo niekoľko týždňov, kým sa zregenerovali. Všetky tieto problémy v Candler Hills zmizli, potom čo sa rozhodli upustiť od tradičného dosevu a nahradiť ho aplikáciou tekutej výživy a pigmentov.

Aplikácia tekutého programu na ferveje priniesla veľmi pozitívne výsledky vo všetkých ohľadoch - farba, konzistencia, hrateľnosť.


Počet odohratých kôl:
Ekonomická životaschopnosť  je dôležitým faktorom udržateľnosti a treba mať na mysli aj vplyv týchto operácií na samotných hráčov. Existovali obavy, že aplikácia tekutých programov bude pre hráčov neprijateľná a počet odohraných kôl klesne. Táto obava však nebola opodstatnená, práve naopak. Počet roundov narástol z 26.312 (október 2010 – jún 2011) na 28.405( október 2011 – jún 2012).

Spotreba vody:
Aj keď toto nebolo podložené špeciálnou štúdiou, možno konštatovať, že spotreba vody klesla v roku 2011 o 20% v porovnaní s rokom 2010. Samozrejme spotrebu vody ovplyvňuje niekoľko faktorov ako množstvo zrážok či miera evapotranspirácie, niet však pochýb, že upustenie od klasického dosievania na tom malo veľký podiel – nakoľko sa  dosiata tráva nemusela zavlažovať.

Úspora nákladov :
Náklady na aplikáciu tekutej výživy a pigmentov (liguid spray program) boli v Candler Hills takmer 22.000 USD,  ale bola to výrazne menšia čiastka v porovnaní s nákladmi klasického dosevu, ktoré boli odhadnuté na 60.000 -100.000 USD (cca 30.000 za osivá a cca 30.000 – 70.000 na údržbu dosiatych plôch). Nedosievané plochy bermudskej trávy vyžadujú výrazne menej kosenia, konkrétne nedosievané ferveje sa kosili 1-2x týždenne, zatiaľ čo dosievané 2-3x týždenne. Ušetrená práca bola venovaná iným oblastiam ihriska – napr. zlepšeniu  drenáží či údržbe ostatnej vegetácie.

Výsledkom teda boli  nielen úspory, ale aj vylepšenia na ihrisku.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI

http://www.engo.sk/profesionalne-travniky/golf/hnojiva/ostatne-pripravky/heat-seeker/

Prechod na program tekutej výživy a pigmentov bol pre Candler Hills Golf Club a sezónu 2011/2012 jednoznačne úspešným ťahom. Manažment sa prirodzene rozhodol v ňom pokračovať a navyše ho rozšíriť aj na dve ďalšie ihriská pre zimnú sezónu 2012/13.

Andrew Jorgensen testoval niekoľko rôznych pigmentov a dávkovaní, aby zistil, ktoré prinášajú najlepšie výsledky z hľadiska farby, kvality povrchu  a ceny.  Takisto zistil, že výsledky prináša  aj proaktívny prístup k diverzii pohybu hráčov na najfrekventovanejších miestach a včasné nahradenie drážkovaných valcov na kosačkách hladkými. Pomohlo to eliminovať slabé a riedke miesta na greenoch.

Vhodným prípravkom, ktorý sa dá použiť pre tekutý program je aj špeciálny prípravok HEATSEAKER s obsahom pigmentov. Bol vyvinutý s cieľom zvýšenia teploty pôdy,hlavne v jesenných a zimných mesiacoch. Predlžuje sezónu v neskorej jeseni a skoro na jar. Trávnik má sýtejšiu sýtozelenú farbu, pigmenty absorbujú viac UV žiarenia.

Ako už bolo povedané, pozitívne efekty sú značné, počínajúc úsporami nákladov a zlepšením hracej plochy, ale aj ostatných častí ihriska, ktorým sa mohla venovať ušetrená práca.

Jedným z osvedčených spôsobov ako vylepšiť kvalitu povrchu na dosievaných plochách je dať trávniku každých 4-5 rokov pauzu. Aplikácia tekutého programu a jeho následné vyhodnotenie je dobrý spôsob  ako zistiť, či môže vaše ihrisko od dosievania upustiť.  Ak o tom uvažujete, ale máte zároveň aj isté obavy, skúste to na začiatku len na niekoľkých jamkách. Dajte však pozor, aby ste s programom začali na jeseň včas  a plochy ošetrovali pravidelne počas zimnej sezóny.


Článok bol uverejnený v USGA Green Section Record, autorom je Todd Lowe.